Navrh 2

Autor: Mgr. Michal Simkovic, Spolupraca: Ing. arch. Pavel Fabian, Mgr. Michal Hrcka

Navrh 1

Autor: Mgr. Michal Simkovic, Spolupraca: Ing. arch. Pavel Fabian, Mgr. Michal Hrcka

Hrad Lietava

Vyobrazenie hradu z konca 18. storočia od neznámeho autora

Sklabiňa hrad a kaštieľ

Najstaršou časťou je horný hrad nepravidelného pôdorysu s vnútorným nádvorím, ktoré postupne zastavali obytnými a hospodárskymi b…

Košický hrad

Hradný areál prekvapuje svojou rozlohou. Hrad mal zaberať plochu 5,8 ha.

Sedliacka Dubová

Kostol sa nachádza na Orave nad obcou Sedliacka Dubová (Dubova Colonorum).

Katarínka, kláštor

Kláštor je súčasťou prírodnej rezervácie Katarína, a nachádza sa v chránenej krajinn…

Kamenica hrad

Na západnom vrchole skalného hrebienka sa nachádza torzo valcovej veže a nepatrné zvyšky obvodových hradieb.

Brekov hrad

Násilne zničený hrad, ktorý naďalej 320 rokov samovoľne chátral je teraz v stave ruiny a jej hmota je síce do značnej miery, ale zlom…

Blatnica hrad

Hradná zrúcanina sa dnes takmer úplne stráca v hustom ihličnatom lese, ktorý pokrýva celý hradný vrch. Hrad tvorí dvojvežové jadro…

Lednica hrad

Hrad ako podložie využíva členitý výbežok lednického bradla. Úzky a strmý hrebeň skaly zásadným spôsobom ovplyvnil členenie hra…

Uhrovec hrad

Najvyššiu časť vrcholu skaly zabralo trojuholníkové jadro neskororománskeho hradu, vymedzené zachovanou kamennou hradbou.

Vinné hrad

Hradný areál približne trojuholníkového pôdorysu pozostáva z jadra a vonkajšieho valového opevnenia. Komplex vnútorného hradu po ob…

Jasenov hrad

Zrúcanina hradu okupuje vrchol zalesneného návršia nad rovnomennou obcou.

Kapušany hrad

Kompaktne zachovaná hradná ruina je položená na okraji skalnatého hrebeňa nad obcou Kapušany.

Topoľčiansky hrad

Hranolová veža v hradnom jadre je zachovaná v celom rozsahu, vrátane romantických stupňovitých štítov a sedlovej strechy, opravenej z…

Slanec hrad

Hradnú zrúcaninu tvorí malé jadro hradu, situované na vrchole homole, doplnené vonkajším opevnením.

Plaveč hrad

Ešte v polovici 20. storočia stálo západné priečelie zámockej budovy v pôvodnej výške. Tri rady vysokých okenných otvorov zoslabov…

Tematín hrad

Areálu zrúcaniny dominuje torzo štvorpodlažnej hranolovej veže orientovanej južným nárožím ku prístupovej š…

Fiľakovský hrad

Hradný komplex pozostáva z hradného jadra a dvojice opevnených predhradí na južnej strane, ktoré dopĺňal ešte pás zaniknutého …

Turniansky hrad

Z hranolovej veže sa zachovalo pôdorysne uzavreté výrazné torzo vo výške cca 9 – 11 metrov.

Stavebno-technické prieskumy

- pod stavebno-technické prieskumy zahŕňame odborné činnosti, vedúce k poznaniu stavu stavby (konštrukcií, detailov, materiálov a pod). Výst…

Stavebno-technologické prieskumy

výstupom stavebno-technologických prieskumov je podklad k analýze podmienok realizácie obnovy [Makýš, O. st. - Makýš, P., 2003]. Časť údajo…

Prieskumy omietok a murovacích mált

k špecializovaným interdisciplinárnym prieskumom patrí súbor samostatných aktivít, zameraných na podrobný rozbor zachovaných omietkových vr…

Prieskum (výskum)

geologické prieskumy, stavebno-technický prieskumy (zamerané najmä na zistenie súčasného technického stavu jednotlivých konštrukcií stavby)…

Divín hrad

Zrúcanina položená na vrchole návršia nad centrom obce je trojdielna, skladá sa z jadra hradu a vonkajšieho opevnenia, vymedzujúceho p…

Dobrá Niva hrad

Hradný areál rozložený na vrchole homoľovitého návršia pozostáva z neveľkého jadra, okolo ktorého sú koncentricky usporiadané zv…

Považský hrad

Hrad sa v závere svojho stavebného vývoja skladal z najvyššie položeného hradného jadra a k nemu na juhozápadnej a severovýchodnej strane…

Oponický hrad

Torzo valcovej veže na juhovýchodnej strane vyvýšeniny, ktorú zaberalo hradné jadro, dosahuje dnes v najvyššom bode 4. metre výšky a…

Čierny hrad

Hrad bol postavený na kremencovom vrchu (okolo 570 m n.m.), ktorý je v súčasnej dobe zalesnený a je súčasťou prírodne

Čabraď hrad

Hrad Čabraď sa nachádza v južnej časti Krupinskej planiny, asi 15 km južne od Krupiny. Rozsiahla zrúcanina stojí na ostrohovom výbež…

Biely Kameň hrad

Hrad sa zachoval v stave pokročilej zrúcaniny prerastenej lesom, a tak bez archeologického výskumu nemožno získať bližšie informácie…