Fiľakovský hrad

Logo pamiatky

Hradný komplex pozostáva z hradného jadra a dvojice opevnených predhradí na južnej strane, ktoré dopĺňal ešte pás zaniknutého bastiónového opevnenia. Dominantnými stavbami horného hradu sú pravidelný palác obdĺžnikového pôdorysu na južnej strane dispozície a priľahlá mohutná stavba veže situovaná na západnej strane. Z budovy paláca sa zachovali kompletné obvodové múry spodného podlažia, ktorého severná stena bola minimalisticky konzervovaná v roku 2007 . Vo väčšom rozsahu stojí časť južnej steny budovy zachovaná do výšky troch podlaží. Ukončenie múru na východnej a západnej strane je úplne deštruované až na úroveň podložia. Na južnej strane k palácu prilieha polkruhová mohutná bašta. Bašta spolu s priľahlým múrom paláca má líca muriva stabilizované plošným škárovaním cementovou maltou a otvory stabilizované doplnením špaliet a záklenkov. K bašte na západnej strane prilieha úzky prístavok, chrániaci prístup do paláca. Jeho murivá sú z vonkajšej strany preškárované, na vnútornej strane sú líca degradované a koruna je rozpadnutá. Na západnej strane horný hrad ukončuje masívna hranolová veža, ktorá vznikla obmurovaním pôvodnej neskororománskej vstupnej brány do hradu. Z bránovej veže stoja dnes len silne zvetrané torzá obvodových múrov zachované do výšky cca 2 m. Murivá sú prerastené vegetáciou, ktorá spôsobuje degradáciu kameňa a ložných mált. Mladšie steny pristavané k pôvodnej veži na západnej a severnej strane sa zachovali v pôvodnej výške. Exponované vonkajšie líca murív postupne degradujú vplyvom rozpadu stavebného materiálu. Medzi vežou a palácom je nádvorie ohraničené na severnej strane opracovaným skalným masívom, do ktorého sú vysekané strieľne. V severovýchodnej časti nádvoria je zakonzervovaný suterén zahĺbenej stavby. Na východnom okraji brala stoja 3 samostatné torzá obvodovej hradby. Blok muriva v juhovýchodnom nároží, ktorý v spodnej časti obsahuje fragment románskej hradby, má doplnené líca a konzervovanú korunu. Opevnenie prvého prehradia rozloženého na klesajúcej skale pod horným hradom lemuje okraje skalnej terasy. Západná hradba, zosilnená masívnymi renesančnými primurovkami, sa čiastočne zachovala v pôvodnom stave, jej južná časť je však masívne domurovaná a celoplošne preškárovaná cementovou maltou. Na vnútornej strane k nej prilieha pôvodný prístupový koridor so schodiskom do horného hradu, ktorého murivá boli v 80-tych rokoch prevažne domurované a preškárované. Ťažiskom opevnenia predhradia je čelná južná hradba s dvojicou polygonálnych nárožných bášt. Juhozápadná, tzv. Bebekova bašta prešla kompletnou pamiatkovou obnovou, v rámci ktorej bola rekonštruovaná a zastrešená. Z protiľahlej juhovýchodnej bašty sa zachovali obvodové múry do výšky dvoch podlaží, ktoré boli v niekoľkých etapách konzervované a stabilizované. Čelný múr medzi oboma baštami je z vonkajšej strany celoplošne preškárovaný, na vnútornej strane sa zachovali čiastočne zasypané priestory kazemát a na korune sú zvyšky ochodze s nikami strieľní. Vo východnej časti hradby sú pod kazematami hĺbkovým výkopom odkryté staršie stredoveké priestory pristavané k opevneniu. Z východného múru opevnenia stoja fragmenty na okraji schodovite stúpajúcej skaly, ktoré majú narušené vnútorné líca. Z vnútornej zástavby predhradia sa najlepšie zachovala spodná časť budovy v juhozápadnom nároží, napojenej na tzv. Bebekovu baštu. Murivá zahĺbeného suterénu stavby vrátane zlomku nadzemných murív východnej steny boli v roku 2007 stabilizované a prekryté vstavanou konštrukciou pódia. Z ďalších stavieb v západnej časti predhradia stoja rozrušené fragmenty murív. Na skalnej terase v severnej časti predhradia priamo pod hradným palácom stáli obytné a hospodárske budovy, z ktorých sú čitateľné nízke zvyšky obvodových múrov a opracované skalné podložie, do ktorého boli osadené. Na južnej strane je pred prvé predhradie predsunuté úzke priechodné druhé predhradie. Jeho čelný múr a juhozápadná podkovovitá bašta sú celoplošne preškárované, z juhovýchodnej bašty stoja deštruované obvodové múry. Vonkajšie opevnenie je čiastočne čitateľné v terénnej konfigurácii, z jeho stavieb stojí pamiatkovými úpravami silne poznamenaná zastrešená budova prvej hradnej brány.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.