Dobrá Niva hrad

Logo pamiatky

Hradný areál rozložený na vrchole homoľovitého návršia pozostáva z neveľkého jadra, okolo ktorého sú koncentricky usporiadané zvyšky vonkajšieho opevnenia. Jadro hradu tvorí dôsledne zarovnaná plošinka s nepatrnými preliačinami v mieste zaniknutých suterénnych priestorov paláca. Na severnej strane sa týči torzo paláca, ktoré tvoria dva úseky vonkajšej obvodovej steny s časťou deliacej priečky, zachované takmer v pôvodnej výške troch podlaží. Spodné priestory sú dnes čiastočne zasypané suťou a nad terén vyčnieva nábeh valenej klenby. Múr paláca je dnes stabilizovaný plošným preškárovaním vnútorného líca a domurovaním líc v mieste ukončenia všetkých murív. Vo všetkých okenných otvoroch sú domurované špalety a okenné záklenky až po vonkajšie líce muriva. Vonkajšie líce je ponechané v pôvodnom stave, bez výraznejších zásahov. Vonkajšie opevnenie sa v teréne rysuje vo forme výraznej terénnej hrany, z ktorej nad terén vystupuje len krátky úsek muriva na južnej strane, pri vstupe do hradu. Na východnej, severnej a západnej strane je vo svahu hradného vrchu čitateľný pozostatok priekopy. Hradný vrch je dnes prevažne holý, porastený hustým trávnatým porastom. Po vonkajšom obvode opevnenia rastie riedky borovicový les a začínajúci kríkový porast.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.