Divín hrad

Logo pamiatky

Zrúcanina položená na vrchole návršia nad centrom obce je trojdielna, skladá sa z jadra hradu a vonkajšieho opevnenia, vymedzujúceho predhradie. Hradnému jadru dominuje masívny pozostatok južného a východného úseku plášťovej hradby. Výpadok medzi oboma časťami je čiastočne domurovaný a koruna steny je konzervovaná. Ostatné úseky obvodového opevnenia sú odkryté a ich koruna je zarovnaná tesne nad úrovňou terénu. Na východnej strane je k hradbe priložená hranolová obranná veža, z ktorej stojí kompletne zachovaná čelná stena so strieľňami. Južný múr, stojaci do úrovne 1. podlažia, so vstupným portálom je výrazne upravený pri pamiatkovej obnove, otvory sú úplne premurované. Vnútorný priestor veže bol rozdelený priečkou, z ktorej stojí horná časť čiastočne opretá o torzo obvodovej hradby. V spodnej časti múru je rozsiahly otvor, ktorý vznikol rozpadom nad sebou situovaných portálov. Z obytnej zástavby na juhovýchodnej strane nádvoria sa zachoval vyčistený a čiastočne obnovený suterén, ostatné priestory sú zasypané suťou. Z obvodových múrov smerom do nádvoria stoja len nízke zvyšky, vyčnievajúce nad terén nádvoria. Najvýraznejším pozostatkom dvorovej steny obytných traktov je štíhly zlomok steny malého priestoru západného krídla, ktorý je výrazne vyklonený zo zvislej osi. Obvod jadra lemuje parkán s bastiónom na južnej strane. Vedľa bastiónu je časť parkánovej hradby deštruovaná a v mieste výpadku je prechod do horného hradu. Na severnej strane jadra hradu parkánová hradba až na drobné zvyšky úplne zanikla a zachoval sa len krátky úsek na severozápadnej strane s bastiónom. Jeho murivá sú konsolidované, koruna je husto zatrávnená. K parkánovej hradbe je na východnej strane priložený hospodársky trakt s vyčistenými zaklenutými suterénnymi priestormi. Priestory 1. podlažia sú vyčistené od suťových závalov a ich murivá sú čiastočne premurované, doplnené a preškárované pri pamiatkovej obnove. Vonkajšie opevnenie tvorí obvodová hradba spevnená v nárožiach bastiónom, vežovou vstupnou bránou a vežovou budovou v severovýchodnom nároží. Juhozápadný úsek hradby je v celom rozsahu premurovaný pri pamiatkovej obnove a jeho koruna je celoplošne preškárovaná cementovou maltou. Nadzemné murivo juhozápadného úseku hradby zaniklo a nad terénom je čitateľná len terénna vlna z rozpadnutého muriva. Severný úsek stojí v pôvodnom stave, murivo má narušenú korunu a taktiež je narušené
zvislými trhlinami. Na západnej strane predhradie uzatvára budova nárožného bastiónu, zachovaná do výšky dvoch podlaží, z tretieho stoja pri pamiatkovej obnove nevhodne premurované fragmenty. Koruny a vnútorné líca sú konsolidované v rámci pamiatkovej obnovy. Čelná juhovýchodná stena smerom do predhradia je takmer v celom rozsahu deštruovaná. Na bastión nadväzuje hospodárska budova s čiastočne zahĺbeným suterénom so zvyškami klenieb. Na južnej strane vonkajšieho opevnenia je vstupná brána, z ktorej stoja obvodové murivá prejazdu čiastočne domurované a preškárované pri pamiatkovej obnove. V nároží opevnenia bezprostredne vedľa brány stojí torzo bastiónu. Nad terénom je čitateľné len oblé čelo, držiace masívny suťový zával interiéru. Východné nárožie opevnenia vypĺňa torzo obytnej budovy. Zo stavby stojí takmer kompletne zachovaná južná stena s dvoma podlažiami pôvodných okenných otvorov. Ostatné obvodové steny sú zachované len v úrovni terénu.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.