Jasenov hrad

Logo pamiatky

Zrúcanina hradu okupuje vrchol zalesneného návršia nad rovnomennou obcou. Hradný komplex sa skladá z ústredného jadra a štyroch predhradí, rozložených po jeho obvode. Horný hrad je najvýraznejšie poškodenou časťou zrúcaniny, väčšina jeho budov je úplne deštruovaná. Z veže v juhozápadnom nároží ostalo len úplne deštruované torzo, z ktorého nad terén vyčnievajú len zvyšky dvoch vonkajších stien, s nárožím armovaným tesanými kvádrami. Interiér je vyplnený suťou z deštruovaného muriva a na povrchu ležia masívne bloky muriva. Rovnako deštruovaná je aj obvodová hradba obklopujúca nádvorie. Jej murivo miestami vystupuje nad terén nádvoria. Zachované úseky majú silne porušené koruny s vyplavenou ložnou maltou. Najvýraznejším zvyškom budov horného hradu sú obvodové steny paláca na východnej strane nádvoria. Z vnútorného členenia budovy sa zachovali zvyšky priečok. Najlepšie zachovanou časťou je oporný múr, podopierajúci palác i hradbu z vonkajšej strany. Jeho masívny polygonálny plášť je na vnútornej strane oslabený kavernou, tiahnucou sa takmer po celej dĺžke vnútornej strany. Na juhovýchodnej strane sa k jadru hradu prikladá budova paláca, postavená na základoch pôvodného predbránia. Jeho dve vonkajšie obvodové steny na južnej a západnej strane majú v hornej časti porušené okenné otvory s prepadnutými okennými záklenkami. Murivá juhovýchodného rizalitu boli začiatkom 20. storočia konzervované, domurované a zarovnané v úrovni koruny pre osadenie strechy. Východné predhradie má v nárožiach kompaktne zachované delové bašty. Juhovýchodná bašta má prevažne porušené záklenky strieľní a vstupných otvorov. Oslabený je aj nosný oblúk v jej interiéri nad prístupom do horného hradu. Severozápadná bašta pôvodne zastrešená pri obnove na prelome 19. a 20. storočia má na čelnej strane plošne narušené líce muriva. Hradby predhradia sú po celej dĺžke kompaktne zachované, porušená je len koruna múrov. Vstupná brána má doplnené ostenie, okolo ktorého sú vypadnuté väčšie bloky muriva. Podobne konsolidované sú aj múry hospodárskej budovy, pristavanej k západnej hradbe. Skladbu opevnenia východného predhradia dopĺňa ďalšia podkovovitá bašta, situovaná na vyvýšenom mieste nad vstupnou bránou. Jej hmota je poškodená veľkými výpadkami muriva posledného podlažia na východnej strane v mieste ich napojenia na horný hrad. Južné predhradie v podobe úzkeho parkánu lemuje bočnú stranu
horného hradu. Jeho opevnenie tvorí dobre zachovaný hradbový múr so zvyškami pôvodných strieľní. Na protiľahlej severovýchodnej strane sa k jadru hradu prikladá ďalšie predhradie s dobre zachovaným opevnením, ukončeným polkruhovou baštou. K hradbe je z vnútornej strany priložená hospodárska budova. Jej nádvorná stena je porušené v dôsledku pokročilého rozpadu jednotlivých okenných a dverných otvorov. Po vonkajšom obvode hrad z troch strán lemuje vonkajšie opevnenie bastiónmi. Fortifkácia je silne narušená, hradbové úseky medzi bastiónmi sú takmer úplne deštruované a ich murivo výraznejšie vystupuje na
povrch len na severovýchodnej stane. Z bastiónov sú čitateľné prevažne vonkajšie líca muriva, sú však poškodené a plošne deštruované. Areál hradu je zarastený mladým listnatým lesom s hustým podrastom.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.