Vinné hrad

Logo pamiatky

Hradný areál približne trojuholníkového pôdorysu pozostáva z jadra a vonkajšieho valového opevnenia. Komplex vnútorného hradu po obvode obklopujú zvyšky obvodovej hradby. Severozápadná hradba je dnes úplne deštruovaná a nad terénom stojí len torzo oporného piliera. Najlepšie zachovaný úsek hradbového múru na východnej strane je narušený dvomi veľkými výpadkami, situovanými v bezprostrednej blízkosti paláca a v juhovýchodnom nároží. Severovýchodný úsek opevnenia, stojaci v pôvodnej výške so zvyškami strieľní, je z vonkajšej strany podchytený primurovkami a mohutnými opornými piliermi. Dominantou vnútornej zástavby hradného areálu je blok paláca a masívna renesančná bašta v severnom čele hradu. Palácová budova, stojaca do výšky dvoch nadzemných podlaží, je priložená k východnej obvodovej hradbe. Interiér členený do troch priestorov, má v úrovni suterénu a 1. podlažia čiastočne zachované valené klenby. Kompaktne zachované obvodové múry paláca sú porušené rozpadom špaliet a záklenkov pôvodných okenných otvorov. Najvýraznejšie je poškodená západná stena orientovaná do nádvoria, kde došlo v dôsledku prepadu jednotlivých záklenkov k rozdeleniu steny na izolované úseky muriva. Porušený je aj oblúk, prepájajúci priestor paláca s pôvodnou kaplnkou v úrovni 2. podlažia. Na západnej strane je smerom do nádvoria k palácu priložená schodisková veža, ktorá pôvodne obsahovala točité schodisko do horných podlaží paláca. Kompaktná hmota stavby je poškodená vytrhnutím nárožných kvádrov a ostení vstupných portálov. Obytnú zástavbu hradu popri paláci tvorili obytné krídla na juhovýchodnej a juhozápadnej strane. Na južnej strane je k palácu priložená prístavba, z ktorej stoja zvyšky obvodových múrov spodné podlažia a časť priečky s odľahčovacím oblúkom. So zaniknutou obytnou zástavbou na juhovýchodnej strane pravdepodobne súvisí hranolová veža, alebo prevétový rizalit, vysunutý z línie východnej hradby. Zo stavby dnes stojí len poškodené torzo jej spodnej časti s deštruovaným nárožím. Zo severozápadného krídla sa zachovala len vonkajšia stena nadstavaná nad pôvodné opevnenie, ostatné obvodové múry sú dnes úplne deštruované a rozsah budovy naznačuje len mohutný suťový zával. Zachovaná vonkajšia obvodová stena má plošne porušené vnútorné líca a prevažnú časť špaliet a záklenkov okenných otvorov. Severný cíp hradného opevnenia zaberá pôvodná hradná veža, rozšírená prístavbou
renesančnej bašty. Z veže sa nad terénom zachovali len silne poškodené zvyšky dvoch obvodových stien s prevažne deštruovanými armovaniami nároží. Spodné podlažie veže je dnes úplne zasypané a nad terénom sú čitateľné torzá murív 2. a čiastočne aj 3. podlažia. Z bočnej strany sa k pôvodnej veži prikladá mohutná hmota renesančnej bašty päťuholníkového pôdorysu, ktorá je v smere prístupu ukončená britom. Vnútorný priestor
tvorí len malý zaklenutý priestor s dvojicou strieľní. Vonkajšie líce bašty, orientované do priekopy, je porušené plošným rozpadom, ktoré postupne prechádza do hĺbkovej deštrukcie ohrozujúcej stabilitu hornej časti stavby. Okrem veže a bašty v čele hradu je obvodové opevnenie zosilnené baštami na východnej a juhozápadnej strane a vežicou v juhovýchodnom nároží. Subtílna hranolová bašta pristavaná z vonkajšej strany k východnej
hradbe a palácu, má intaktne zachované spodné podlažie vybavené kľúčovými strieľňami, nad ktorým stojí časť obvodových múrov ďalších dvoch podlaží so zvyškom okenného otvoru a niky hradnej kaplnky. Spodná časť hmoty bašty je narušená rozsiahlym výpadkom muriva priľahlej hradby, ku ktorej je bašta pristavaná. V juhovýchodnom nároží opevnenia je situovaná oblá vežica, ktorá má na korune zvyšky vysadenej obrannej ochodze. Juhozápadný úsek opevnenia zosilňovala hranolová bašta, priložená z vonkajšej strany k opevneniu. Nad terénom z nej stojí bočná stena so strieľňou a fragmentom klenby. Na severnej a východnej strane hrad lemuje dobre čitateľné vonkajšie opevnenie, pozostávajúce z priekopy a dvoch valov. Bezprostredné okolie hradu je porastené riedkym listnatým lesom, ktorý pokrýva aj časť vonkajšieho opevnenia. Priestor zrúcaniny je v súčasnosti prevažne pokrytý hustým, miestami neprestupným kríkovým porastom.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.