Uhrovec hrad

Logo pamiatky

Najvyššiu časť vrcholu skaly zabralo trojuholníkové jadro neskororománskeho hradu, vymedzené zachovanou kamennou hradbou. V čele hradu na severnej strane stála štvorpodlažná veža trojuholníkového pôdorysu, nad vstupom v juhozápadnom nároží štvorpodlažná hranolová bránová veža a na najvyššom mieste skaly na východnej strane vežovitý palác. K palácu následne Bášovci pristavali neskororománsku kaplnku. Veže i kaplnka sa po mladších nadstavbách zachovali v ucelenom stave, vežový palác bol rozobratý pri ďalších úpravách hradu. Nadstavba nad apsidou kaplnky obsahuje vertikálny výlom, ktorý ohrozuje stabilitu priľahlých častí plášťa, poškodených trhlinami a zvetrávaním. Klenba druhého podlažia nad kaplnkou je zachovaná len v nábehoch. Severovýchodnú časť jadra zabral čiastočne podpivničený dvojpodlažný jednotraktový neskorogotický palác, v renesancii nadstavaný o tretie podlažie a spevnený vonkajšími masívnymi opornými piliermi s medzipilierovými klenbami v korune. Hmota paláca sa zachovala so zvetranými korunami a zrútenými záklenkami okien najvyššieho podlažia, klenby medzi piliermi sú zväčša zrútené. Dvorové priečelie so zachovanou šambránou renesančného okna a vstupnými portálmi je vyklonené vplyvom tlaku sutín a vnikania zrážkovej vody, čo malo za následok zrútenie klenieb a deliacich stien medzi jednotlivými miestnosťami paláca. Prízemie a suterén paláca si zachovali valené klenby. Pred palácom je kruhová cisterna s plášťom z pieskovcových kvádrov. Vstup do suterénu paláca prekrýva trojpodlažný renesančný rizalit v severozápadnom kúte nádvoria so zachovanými omietkami a okennými šambránami. Koruna a najvyššie podlažie rizalitu je zvetrané, západná stena najvyššieho podlažia je vyklonená von, omietky majú okraje oddelené od muriva. Západnú stranu jadra vyplnil trojpodlažný palác, pôvodne otvorený dvomi arkádami, s dvojicou okien na každom podlaží dvorového priečelia a vstupom na južnej strane. Najvyššie podlažie dvorového priečelia sa zrútilo 2. podlažie má zachované poveternosťou poškodené pieskovcové šambrány a vstupný portál. Koruna paláca má hĺbkovo zvetrané murivo. Zachovali sa tu veľké plochy interiérových a exteriérových omietok. Obytná budova v juhozápadnej časti sa zachovala len v úrovni prízemia, kade vedie vstup do hradu. Vyššie podlažia sa zrútili. Priestor na južnej strane vypĺňalo úzke krídlo s hospodárskymi objektmi, zachovanými v poškodenej forme. Vstup do jadra prekrylo neskorogotické predbránie, ktoré postupným vývojom získalo päť podlaží s obytnými miestnosťami. Juhozápadné nárožie predbránia, oddelené trhlinami sa na jar roku 2004 zrútilo. Západne od hradného jadra vzniklo predhradie, vymedzené hradbou s dvomi baštami na severnej a juhozápadnej strane, prístupné bránou s padacím mostom. Vstupná brána mala v čelnej stene nad rozpadnutým portálom veľkú kavernu, zvetrané murivo koruny a vydrolené líce východnej fasády. Klenba prejazdu sa nezachovala. Severná bašta sa zachovala v celej hmote s exteriérovými omietkami bez statických problémov. Má zvetranú korunu muriva, pieskovcové šambrány renesančných okien a vstupný portál. Trištvrtekruhová bašta na juhozápadnom nároží predhradia má vydrolené horné časti vonkajšieho líca, veľký klinovitý výlom muriva, zvetrané koruny a záklenok okna tretieho podlažia. Hradba medzi baštami má zvetranú korunu a kavernu v mieste prevétu pri severnej bašte. Budova pri juhozápadnej bašte sa zachovala v celom objeme vrátane poškodeného severného štítu, zvetraných korún, poškodených okenných otvorov najvyššieho podlažia a veľkých plôch interiérových aj exteriérových omietok. K južnému múru predhradia z vonku pristavaný neskororenesančný palácový objekt, ktorý si už nezachoval vonkajšie priečelie, len bočné steny so zvyškami omietok, deliacu priečku a nábehy valených klenieb na prízemí. V skalnej priekope na severnej strane sa zachovali poškodené murované piliere mosta. Pilier padacieho mosta pod bránou sa zachoval len do výšky asi 2 m.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.