Blatnica hrad

Logo pamiatky

Hradná zrúcanina sa dnes takmer úplne stráca v hustom ihličnatom lese, ktorý pokrýva celý hradný vrch. Hrad tvorí dvojvežové jadro doplnené o opevnené predhradie. Na najvyššom bode hrebeňa stojí hradný palác, ukončený dvojicou veží. Zo západnej veže stojí podstatná časť obvodového muriva, narušená výpadkom steny smerom do paláca. Ďalšie kritické poruchy predstavujú úplne rozpadnuté okná spodného podlažia a rozsiahle
kaverny takmer po celom obvode vonkajšieho líca. Vnútorný priestor paláca je dnes do značnej výšky vyplnený napadanou suťou z rozpadnutých stien. Obvodové múry paláca a podkovovitej východnej veže majú na vnútornej strane takmer úplne rozpadnuté vnútorné líca, silne narušená je aj koruna muriva so zvyškami takmer úplne rozpadnutých okenných otvorov. Plášť muriva podkovovitej veže je rozdelený zvislou trhlinou, prechádzajúcou až k päte muriva. K juhozápadnej veži sú z vonkajšej strany priložené prístavby. Na juhovýchodnej strane stojí torzo schodiska so zachovanou jednou bočnou obvodovou stenou a rozpadnutým okenným otvorom. Z vonkajšieho opevnenia stoja len fragmenty hradbového múru na severovýchodnej, južnej a východnej strane. Z valcovej bašty vo východnom nároží je čitateľný len vonkajší plášť, interiér je v celom rozsahu vyplnený suťou. Silne poškodený je predovšetkým južný úsek hradieb na okraji skalného zrázu, kde je plošne rozpadnuté líce muriva v spodnej časti. Z nadväzujúcej časti opevnenia na východnej strane stoja len nesúvislé fragmenty. Najlepšie zachovanou časťou predhradia je palác a hospodárska budova na južnej strane. Z oboch budov stoja čiastočne zachované vonkajšie obvodové steny, ostatné múry sú úplne deštruované. Na intaktne zachovanej čelnej stene paláca predhradia sa zachovali zvyšky pôvodných omietok a na vnútornej strane aj zvyšky klenieb a komínov. Čelný múr susednej hospodárskej budovy je v značnom rozsahu poškodený rozpadom okenných otvorov. Z ďalších budov situovaných pozdĺž východnej hradby sú čitateľné len fragmenty obvodových stien a priehlbiny v mieste jednotlivých priestorov.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.