Považský hrad

Logo pamiatky

Hrad sa v závere svojho stavebného vývoja skladal z najvyššie položeného hradného jadra a k nemu na juhozápadnej a severovýchodnej strane napojeného predhradia. Prístupová cesta stúpala od západu a ústila do brány predhradia na severozápade. Ďalej serpentínovite prekonávajúc svahovitý terén predhradia vyústila k bránovej bašte so vstupom do hradného jadra. Hradné jadro nepravidelného polygonálneho pôdorysu zaberá vrchol hradného vrchu ukončený na východe strmými skalnými zrázmi. Pozostávalo z viackrídlového paláca, situovaného v najvyššie položenej východnej časti areálu, renesančnej bránovej bašty so vstupom do jadra, renesančných palácových krídiel tvoriacich obvodovú zástavbu okolo ústredného nádvoria a bášt včlenených do vrcholnogotického parkanu. Palác na východnej strane zanikol, zachovali sa z neho len murivá zasypané sutinou mierne vystupujúce nad terén. Nad zemou zostalo stáť len torzo muriva na východnom skalnom výbežku s poškodeným mohutným oporným pilierom a armovaným polygonálnym nárožím nad ním. Bránová bašta má zvetrané líce spodnej časti zaobleného plášťa, poškodené koruny a prepadnuté záklenky okien najvyššieho podlažia. Nad ňou ako solitér stojí vysoké nárožie paláca a pod ním zasypaná miestnosť so zvyškom valenej klenby. Hradbový múr na severnej strane má vyplavené zvetrané skalné podložie a hlboké kaverny v základoch. Z arkiera sa zachovala len západná bočná stena so zvyškom šambrány okienka. Zámurovka pôvodnej brány je čiastočne vypadaná. Severná ranogotická obranná veža s pôvodným kozubom má poškodenú klenbu a zvetrané koruny. Časť muriva palácového krídla pri obrannej veži sa zosunula po svahu. Západná veža je veľmi poškodená vertikálnymi trhlinami a výraznými úbytkami murív v korunách a v miestach okenných a dverných otvorov. Západný a južný úsek obvodovej hradby jadra má zvetrané koruny, drobné kaverny a hĺbkovo vyplavenú ložnú maltu v päte. Murivo zvyšku paláca v južnej časti jadra so zachovanou klenutou miestnosťou na prízemí obsahuje vertikálne trhliny, záklenky okien sú klinovito vypadnuté, parapety deštruované, pieskovcové šambrány sú poškodené a vypadané. Päty stien sú oslabené kavernami. Ostatné palácové krídla na južnej, západnej a severnej strane zanikli, tesne nad terén vystupujú len ich zvyšky. Parkanový múr sa v poškodenom stave zachoval len na južnej strane, jeho západný úsek zanikol. Západná bašta v parkane má poškodené koruny, preklady strieľní a veľkú kavernu v západnej stene. Južná bašta parkanu má zachované murivo prízemia s bránkou a časť zaobleného plášťa poschodia. Plocha predhradia nepravidelného pôdorysu bola po obvode vymedzená hradbovým múrom spevneným na západnej strane polkruhovou delovou baštou. Hradbový múr už iba miestami vystupuje tesne nad terén. V mieste niekdajšej bašty je viditeľná terénna depresia.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.