Lednica hrad

Logo pamiatky

Hrad ako podložie využíva členitý výbežok lednického bradla. Úzky a strmý hrebeň skaly zásadným spôsobom ovplyvnil členenie hradného komplexu, rozdeleného do troch častí. Na malej ploche vrcholovej časti bradla vznikla malá pozorovateľňa, pod ňou sa k bočnej strane skaly priložil komplex tzv. stredného hradu s obytnými palácmi. Do neho sa vstupuje tunelom vysekaným do skalnej bariéry, pred ktorým je na južnej strane barbakan a predhradie. Pozorovateľňa na najvyššom bode vrcholu skaly bola sprístupnená schodiskom vytesaným do úzkeho hrebeňa bradla. Zo stavby je čitateľný zatesaný priestor do podložia a časť obvodových múrov na okraji skalného zrázu. Komplex stredného hradu, priložený k severnej strane skaly pozostáva z dvojice palácov, zaberajúcich protiľahlé strany dispozície a opevnenia prepájajúceho obe stavby. Z východného paláca, osadeného na hranu skalného brala nad obcou, stoja vonkajšie obvodové múry do výšky troch podlaží. Čelný južný a východný múr sú takmer v celom rozsahu preškárované cementovou maltou a okenné otvory sú stabilizované premurovaním špaliet a záklenkov. Výnimku predstavuje len silne narušené okno 3. podlažia so silne rozpadávajúcim sa záklenkom. Západná stena paláca smerom do nádvoria je až na blok muriva v strednej časti takmer úplne deštruovaná. Z vnútorného vybavenia sa zachovala len časť klenby 1. podlažia. Na západnej strane smerom do nádvoria na palác nadväzovali hospodárske budovy, z ktorých stojí len časť nádvornej steny v mieste kontaktu so skalou. Ďalšie steny sú čitateľné len v úrovni terénu. Z paláca na západnej strane sa zachovali vonkajšie obvodové múry do výšky piatich podlaží. Okenné otvory v úrovni druhého až piateho podlažia sú narušené rozkladom tehlových záklenkov, v prípade okien najvyššieho podlažia sú poškodené aj špalety. Severná stena paláca je silne poškodená rozsiahlou deštrukciou muriva z 90. rokov 20. storočia. V súčasnosti je v havarijnom stave predovšetkým vonkajšia časť steny, kde dochádza k masívnemu zvetrávaniu zvyšných častí líca a odhaleného jadra steny. Obe palácové stavby prepája hradba, do ktorej je zakomponovaná hranolová bašta. Z bašty stojí takmer intaktne zachovaný suterén, zaklenutý valenou klenbou. Klenba je silne zavlhnutá vplyvom zatekania zrážkových vôd z odkrytého horného priestoru. Nad suterénom stoja čiastočne zachované bočné úseky obvodových stien horného podlažia bašty, ktoré majú silne rozvoľnenú korunu. Skladbu budov tzv. stredného hradu dopĺňa torzo hranolovej veže, osadenej na stúpajúci skalný hrebeň. Z veže sa najlepšie zachovali obvodové múry na južnej strane, stojace takmer v pôvodnej výške, ich stabilitu však vážne ohrozuje deštrukcia skalného podlažia pod juhovýchodným nárožím. Na južnej strane skalného brala je situované predhradie, chrániace vstup do hradu. Z jeho hradieb nad terénom stoja len poškodené torzá so silne zvetranými lícami. Na východnej strane sa zrejme podstatná časť múrov zviezla dolu strmým svahom. Vstup do tunela, sprístupňujúceho tzv. stredný hrad, chráni barbakan podkovovitého
pôdorysu. Stavba v minulosti prešla komplexnou pamiatkovou obnovou, spojenou s plošným preškárovaním líca cementovou maltou, masívnou dostavbou narušených častí múrov a zastrešením stavby plochou betónovou strechou. Nevhodné technológie použité pri obnove sa prejavujú poškodzovaním mäkšieho stavebného materiálu v kontakte s cementovými maltami.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.