Predstaviteľia MK SR navštívili slovenské hrady

Návšteva ministra Krajcera na Lietavskom hrade

Minister kultúry SR Daniel Krajcer v súvislosti s obnovou kultúrneho dedičstva podnikol 19. júla 2011cestu po slovenských hradoch, ktoré sa pripravujú na obnovu, prípadne sa ich obnova už začala. Sú to predovšetkým tie hrady, na ktorých už pôsobia občianske združenia, či nadácie. Na západnom Slovensku sú to najmä hrady Beckov, Lednica, Považský hrad a hrad Lietava.

Počas cesty v troch etapách minister navštívil aj na tie hrady, ktoré v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, sa budú opravovať so zapojením nezamestnaných občanov, ide o hrady predovšetkým na východnom a strednom Slovensku.

Záchrana a obnova kultúrneho dedičstva je prioritou rezortu kultúry v tomto volebnom období, vrátene obnovy hradov a hradnej architektúry. Hrady patria medzi naše najvýznamnejšie pamiatky, sú akýmisi symbolmi Slovenska, často krát umiestnené v prekrásnom prostredí, sú dominantami slovenskej krajiny. Okrem  estetickej hodnoty, majú aj hodnotu historickú, pretože boli svedkami mnohých historických udalostí a zasahovali do dejín Slovenska.

MK SR v tomto roku začalo pilotný projekt na hradoch Uhrovec a Šariš, kde sa do obnovy hradov zapájajú aj uchádzači o zamestnanie. Projekt vyvolal veľký záujem zo strany ďalších miest a obcí, ktoré majú záujem, aby sa hrady v ich regióne dostali do programu obnovy na budúci rok. Ministerstvo preto plánuje v nasledujúcom roku 2012 zaradiť do projektu záchrany a obnovy cca 15 slovenských hradov. Zámerom ministerstva je vytypovať najmä konkrétne najdôležitejšie objekty, ktoré sa v budúcnosti stanú aj objektmi záujmu turistov.

Podľa dostupných údajov z odbornej literatúry na Slovensku existuje okolo 300 hradov, vo všetkých stupňoch zachovania, od známych a verejnosti prezentovaných (napr. Bratislavský hrad, Spišský hrad a pod.) až po hrádky, ktoré môžu byť identifikované výlučne na základe terénnych nerovností, spôsobených človekom. Z tohto počtu je približne 109 hradov chránených ako národné kultúrne pamiatky (z nich však 9 z dôvodu stavu zachovania len ako archeologické pamiatky). 26 hradov možno opísať ako funkčných, 74 hradov je zachovaných v stave zrúcaniny.

Zdroj:culture.gov.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

Obnova výplňových prvku historických staveb

Miloš Solař

Dveře, vrata, dveřnice, okenní rámy, okenice, výkladce a další výplně okenních a dveřních otvorů jsou významnou součástí architektonického dědictví. Zároveň však patří k součástem nejvíce ohroženým a zatím nedoceněným. Dlouhou dobu byly předmětem zájmu pouze prvky, které měly umělecko řemeslný charakter. To spolu se skutečností, že výplně otvorů jsou obvykle zhotoveny z méně trvanlivých materiálů než stavby samy a jsou na ně kladeny vysoké uživatelské nároky, vedlo masivním výměnám historických prvků za nové.

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

Odpovede

Comments are closed.