Oponický hrad

Logo pamiatky

Torzo valcovej veže na juhovýchodnej strane vyvýšeniny, ktorú zaberalo hradné jadro, dosahuje dnes v najvyššom bode 4. metre výšky a z veľkej časti tohto torza už chýba lícové murivo. Zo stavieb hradného jadra, situovaných severozápadne od veže, sa zachovali torzálne zlomky stien 2 – 4 metre prevyšujúce terén. Z hradieb gotického predhradia sa zachovali zvyšky hradieb, najmä v juhovýchodnej časti areálu. Renesančná bašta Tereš stojí takmer v pôvodnej výške, ako aj rovnako jej neskoršia nadstavba. V severnej stene bašty je hlboký klinovitý výlom, spôsobený deštrukciou okenných otvorov. Masívny výpadok muriva postihol celé čelo veže. V súčasnosti je táto chýbajúca časť veže domurovaná. Zachovaná časť severnej steny veže v sebe nesie dva zaklenuté okenné otvory. V juhozápadnej stene veže je zachované jedno okno vrátane špaliet a ďalej jedno zamurované kruhové okno. Z novorenesančnej palácovej budovy, smerujúcej juhozápadne od bašty, stojí zachovaná časť steny a jej dve veľké zaklenuté okná, spoločne s kruhovým oknom, hľadia do nádvoria. Zachovaná časť steny je vymedzená torzami pilierovito ustupujúcich priečok. Táto časť ruiny spolu s baštou tvorí najucelenejšiu časť dnešnej podoby hradu Oponice. Ďalšou dominantou zrúcaniny je zachované vonkajšie priečelie severovýchodného novorenesančného paláca. Podstatná časť steny dosahuje pôvodnú výšku, iba jej východné nárožie sa odtrhlo a zrútilo, podobná situácia nastáva v západnom nároží tejto palácovej steny. Vonkajšie priečelie paláca presvetľovalo pôvodne 15 okenných otvorov, zaklenutých prevažne tehlovými záklenkami. Rozpadom týchto záklenkov a následne muriva nad nimi vznikol súvislý výlom, ktorý oddelil zvyšok steny od nárožia. V súčasnej dobe sa z pôvodných 15 okien zachovali záklenky iba 4 z nich. Najmä rozpad záklenkov na úrovni druhého poschodia by mal pravdepodobne za následok zánik podstatnej časti tejto steny.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.