Topoľčiansky hrad

Logo pamiatky

Hranolová veža v hradnom jadre je zachovaná v celom rozsahu, vrátane romantických stupňovitých štítov a sedlovej strechy, opravenej začiatkom 21. storočia. Severozápadná časť obvodovaj hradby nad skalnými zrázmi zanikla. Časť východného priečelia paláca vystavaného na hradbe jadra zanikla po silnej búrke v júni 1999. Príčinou tejto deštrukcie boli zväčšujúce sa kaverny, vzniknuté rozpadom okenných otvorov. V zachovanej časti tohto priečelia je 6 otvorov po oknách s absenciou záklenkov či prekladov. Zostávajúca časť polkruhovej hradby jadra dosahuje takmer pôvodnú výšku, ale celá táto hmota je oslabená 33 otvormi po oknách, vrátane štrbinových okien pod korunou muriva. Vzhľadom na to, že podstatná časť z nich nemá záklenky, preklady ani špalety, dochádza k značnému oslabeniu muriva, ktoré časom môže mať za následok deštrukcie s podobným priebehom, ako rozpad časti východného priečelia paláca. Z muriva obytných budov jadra sa najvýraznejšie zachovala stena pred vstupom do veže vo výške cca 2,5 metra. Pilier zvnútra spevňujúci severozápadné nárožie hradby jadra stojí cca z dvoch tretín a je zakonzervovaný. Parkánová hradba je zo severzápadnej strany zaniknutá a jej pás, tiahnuci sa na severovýchod, je zachovaný vo výške 4 – 5 metrov. V južnej časti je konzervovaný cementovou maltou. Pomerne zachovalá je hradba prvého predhradia. Jej východná časť stojí v pôvodnej výške vrátane celkom zachovalých 9 otvorov štrbinových strieľní, z nich 5 je úplne zachovalých a 4 sú v stave torzálnych otvorov. Otvor východnej vstupnej brány je konzervovaný doplnením chýbajúceho muriva v špaletách. Južná hradba predhradia je od východu až po štvorbokú baštu úplne zachovalá vrátane 14. štrbinových strieľní, ktorých miera zachovalosti osciluje medzi pôvodným stavom až torzálnym otvorom. Štvorboká bašta má zachovalé murivo na úrovni prízemných strieľní. Zbiehavé záklenky štyroch strieľní boli v roku 2001 obnovené, a taktiež cementovou maltou čiastočne doplnené a zakonzervované murivo bašty. Hradba predhradia, tiahnuca sa od bašty západne, je takmer v pôvodnej výške, ale strieľne sú deštruované. Na západnej strane je rozpadom znížená na úroveň ochodze. Z budovy západného bránového objektu stojí 4 metre vysoké murivo s náznakmi špaliet otvoru brány. Severná hradba predhradia v pôvodnej výške má 8 otvorov po štrbinových strieľniach. Tri mohutné delové strieľne sú na úrovni prízemia – majú zachované špalety, ale narušené záklenky. Zástavba hospodárskych budov pozdĺž južnej hradby je naznačená zachovalým murivom cca 1 m nad terénom. Východné predhradie je v prerušovaných úsekoch zachované cca 2 metre nad terénom, na východe je úplne zaniknuté. Z terénu vystupuje na juhu torzo jednej polvalcovej bašty, v protiľahlej severnej strane nádvoria je podobné torzo bašty, zrejme identického pôdorysu.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.