Biely Kameň hrad

Logo pamiatky

Hrad sa zachoval v stave pokročilej zrúcaniny prerastenej lesom, a tak bez archeologického výskumu nemožno získať bližšie informácie o jeho pôvodnej podobe a vývoji. Dnešný rozsah je výsledkom postupných prestavieb v období stredoveku. Jadrom opevneného komplexu je horný hrad približne obdĺžnikového pôdorysu vymedzený kamennou hradbou, zachovanou nad terénom iba na západnej strane. Severovýchodné nárožie hradby zosilňoval doteraz stojaci mohutný pilier. Ku hradbe sa z vnútornej strany priliehali obytné krídla vymedzujúce ústredné nádvorie, dnes v tvare rozsiahlej terénnej depresie. Z budov je dnes najlepšie čitateľné krátke západné krídlo s fragmentárne zachovanými zvyškami nadzemných murív s lôžkami gotickej tehlovej klenby. Zo stavieb na severnej strane nádvoria sa pod terajším terénom zachovala rozsiahla zaklenutá pivnica. Podľa popisu hradu z roku 1412 obsahovalo toto krídlo nad pivnicou palác a kaplnku. Podobná valene zaklenutá pivnica, dnes zasypaná kamennou deštrukciou, sa zachovala v južnom krídle. Východné krídlo sa zachovalo iba v terénnom reliéfe. Okrem obytných budov stáli podľa popisu v hornom hrade ešte dve veže. Ich polohu však dnes nevieme určiť. Vstupná brána do horného hradu sa zrejme nachádzala v mieste dnešného prístupu na severovýchodnej strane, kde ju z bočnej strany asi chránila bašta, z ktorej stojí murovaná pilierová podnož. Horný hrad obklopuje v nesúvislých úsekoch zachované opevnenie predhradia nepravidelného oválneho tvaru, vymedzené hradbou s vežovou vstupnou bránou na východnej strane. Hradba na severnej strane, zasypaná až po svoju terajšiu korunu sutinami predhradia, je do hĺbky zvetraná s lícom zachovaným len v malých plochách, naviac prerastená koreňmi náletovej zelene. Torzo múru s veľkým segmentovo zaklenutým okenným otvorom stojí na západnej strane. Súvislejšie zachovaný úsek, vymedzený vysokým torzom štítovej hradby na západe, pokračuje na južnej strane areálu ako kamenná hradba spevnená trojicou oporných pilierov. Hradobný múr obsahuje početné kaverny a je prerastený brečtanom. Fragmentárne sa opevnenie zachovalo na východnej strane, kde bola i vstupná brána, z ktorej stojí torzo južnej steny so vstupom
do parkanu. Prístupová cesta k bráne viedla po moste cez priekopu spočívajúcom na murovaných pilieroch. Na ploche predhradia pozdĺž opevnenia stáli hospodárske budovy, z ktorých sú dnes čitateľné len zvyšky v podobe zaklenutej pivnice juhozápadne od brány a fragmenty nízkych obvodových múrov miestami vystupujúcich nad terén. Hrad je z troch strán obklopený rozsiahlym systémom hlbokých trojitých priekop a dvoch valov, z ktorých vnútorný mal na korune murovanú hradbu, zachovanú len v úrovni terénu v krátkom úseku na západnej strane. Tento systém opevnenia mal vyvážiť pomerne nevýhodnú polohu hradu na okraji klesajúceho svahu a oddialiť pozície útočníkov od hradieb.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.