Pustý hrad, Zvolen

Logo pamiatky

Hradný areál pozostávajúci z tzv. horného a dolného hradu zaberá celý vrcholový hrebeň výrazného návršia situovaného južne od mesta. Vyššie položený komplex takzvaného horného hradu bol takmer v celom rozsahu odkrytý archeologickým výskumom. Pôvodné murivá všetkých skúmaných stavieb sú jednotným spôsobom nadmurované krycím murivom ukončeným zatrávnenou korunou. Rozľahlý areál horného hradu je priečnymi hradbami rozdelený na 3 časti. Najväčšia z nich je severná, kde sú na dvoch nevýrazných výbežkoch vrcholového hrebeňa situované najstaršie stavby hradu. Na najvyššom bode vrchu nad vstupnou bránou stoja odkryté zvyšky najstaršej veže s odlíšeným murivom najstaršieho jadra a mladšieho dostavaného plášťa. Okraje neveľkej plošiny okolo veže lemovala hradba, z ktorej je nad terénom prezentovaný krátky úsek muriva. Šija hrebeňa pokračujúceho na sever je preťatá priekopou zasekanou do skalného podložia. Na protiľahlom nízkom výbežku stojí zvyšok ďalšej obytnej veže so zachovanou časťou vstupného portálu do spodného podlažia. Okolo nej sú predovšetkým na severnej a južnej strane čitateľné pozostatky priekopy a valu vytvárajúceho opevnenú plochu približne okrúhleho tvaru. Opevnenie horného hradu tvorila masívna hradba s hrúbkou okolo 2 m. Jej priebeh je s výnimkou časti západnej strany prezentovaný po celom obvode hradu. Úseky opevnenia odkryté výskumom sú nadmurované do približne jednotnej výšky cca 1-1.5 m nad terénom, zatiaľ nepreskúmaná západná hradba je v teréne čitateľná v podobe výrazného valu. Z priečneho múru vyčleňujúceho menšiu časť areálu na severnej strane je prezentovaný krátky fragment muriva v blízkosti priekopy okolo východnej veže opevnenia. Zvyšný úsek sa v teréne rysuje v podobe výrazného deštrukčného násypu. Opevnený areál sprístupňovali celkovo 4 vstupné brány. Hlavný vstup predstavovala vežová brána na južnej strane. Z pôvodne trojpodlažnej veže je takmer kompletne zachovaná vnútorná stena s neskororománskym portálom prejazdu a upravenými vstupmi do ďalších dvoch podlaží. Obvodové múry vonkajšej časti veže, vystupujúce pred líce opevnenia odkryté výskumom sú čiastočne rekonštruované do úrovne spodného podlažia. Ďalšie, menšie výpadové bránky sa nachádzajú v severnej časti opevnenia. Súčasťou hradieb bola popri vstupnej bráne aj ďalšia veža stojaca na mierne vyvýšenej terase na východnej strane opevnenia. Stavba je z vonkajšej strany priložená k lícu opevnenia a zachovalo sa z nej kompletné spodné podlažie vrátane ústupku pre uloženie pôvodného trámového stropu. Na vnútornej strane k opevneniu prilieha neveľká plošinka opevnená polkruhovou priekopou. V severnom ukončení opevneného areálu je na jeho najnižšom výbežku vyčlenený areál samostatného hradu. Oproti vyššie položenej južnej časti je oddelený priekopou a takmer priamo prebiehajúcou hradbou, do ktorej je na východnej strane zakomponovaná aj vežová vstupná brána. Ústrednou stavbou severnej časti hradu je obdĺžnikový palác vložený do severovýchodného rohu opevnenia. Z pôvodne zrejme trojpodlažnej stavby sa zachovalo celé spodné podlažie so vstupom z nádvoria, zvyškami troch štrbinových vetracích okienok a náznakovou rekonštrukciou pôvodného trámového stropu. Na vnútorných lícach sú rozsiahle silne narušené zvyšky dvoch vrstiev gotických omietok. Vedľa paláca je k východnej hradbe opevnenia pristavaná ďalšia, pravdepodobne hospodárska budova. Na západnej strane k palácu prilieha prístavba obdĺžnikového pôdorysu, v jej interiéri výskum odkryl z kameňa tesanú zbernú nádobu odvádzajúcu vodu prostredníctvom kamenného žľabu do priľahlej cisterny. Nádrž bezprostredne priliehajúca k prístavku má plášť vystavaný z tehál pokrytý kvalitne vyhladenou gletovanou omietkou. V severozápadnom nároží opevnenia sú odkryté a prezentované múry severozápadného krídla s dvomi pecami vykurujúcimi interiér. Priestor nádvoria klesajúci smerom na západ je členený terasami. Takzvaný dolný hrad sa rozkladá na nižšom výbežku hradného vrchu vzdialenom cca 400 m východne od horného hradu. Prepojenie oboch výbežkov tvorí úzky skalnatý hrebeň, na ktorom sú v tesnej nadväznosti na dolný hrad zvyšky priečnej hradby prepájajúcej prístupovú cestu. Areál dolného hradu má približne oválny tvar. V jeho čele oproti hrebeňu stúpajúcemu k hornému hradu je zvyšok ústrednej budovy hradného paláca s rozmermi približne 20 x 20 m. Zo stavby sú čitateľné výrazné násypy v mieste deštruovaných obvodových múrov. Nad terénom sa zachovala len časť južnej steny, z ktorej stojí vysoké torzo so značne narušenými lícami muriva. Smerom do nádvoria je v úrovni terénu čitateľná priehlbeň s čiastočne zachovaným záklenkom vstupného portálu. Severne od paláca pri obvodovej hradbe a v priestore nádvoria sú ďalšie priehlbne naznačujúce polohu zaniknutých stavieb. Opevnenie dolného hradu tvorila hradba, vymedzujúca areál približne oválneho tvaru. V teréne sa rysuje v podobe výrazného valu tvoreného deštruovaným murivom. Približne v strede severnej strany je pravouhlé zalomenie v mieste pôvodnej vstupnej brány. Areál dolného hradu je husto zarastený mladým listnatým lesom.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.