Kapušany hrad

Logo pamiatky

Kompaktne zachovaná hradná ruina je položená na okraji skalnatého hrebeňa nad obcou Kapušany. Hrad pozostáva z jadra a predhradia, vytvárajúceho na severnej a východnej strane vonkajšie opevnenie. Intaktne zachovaná budova hradného paláca stojí v pôvodnej výške troch podlaží, vrátane dobre zachovaných okenných otvorov s fragmentmi pôvodných ostení. Väčšie deštrukcie sú čitateľné len na múroch 3. podlažia. Podobne kompaktná je aj západná veža hradného paláca, stojaca v pôvodnej výške piatich podlaží. Južná nádvorná stena veže je porušená výpadkom časti muriva v dôsledku narušenia okenných záklenkov v úrovni 1. a 2. podlažia. Ďalšie vážne poruchy sú v hornej časti západnej steny, kde je plošne rozpadnuté líce muriva, ktoré prechádza do hĺbkovej deštrukcie steny. Z východnej veže paláca stojí torzo do výšky dvoch podlaží. Líca stien v interiéri veže sú poškodené rozsiahlymi výpadkami, ďalšiu deštrukciu steny spôsobuje rozpad okenných otvorov na východnej a južnej strane. Kritický je predovšetkým stav južného okna 3. podlažia, z ktorého zostal len amorfný otvor. Opevnenie vymedzujúce obvod hradného jadra dodnes stojí v pôvodnej výške do úrovne obrannej ochodze. Na východnej strane je v opevnení otvor vstupnej brány do jadra hradu s nepatrným zvyškom pôvodného ostenia. Obvodová hradba kryla budovy vo východnej a západnej časti nádvoria. Z oboch sú čitateľné len pozostatky konštrukcie podlaží na vnútornej strane opevnenia. Z nádvornej steny východnej budovy stojí torzo steny na juhozápadnej strane so zvyškami krbu a priľahlá južná stena vyčnievajúca nad hradbu. Pozostatky dvorovej steny západnej budovy jadra hradu, rozrušené rozpadnutými okennými otvormi vyčnievajú tesne nad terén nádvoria. Predhradie vymedzuje dobre zachovaná hradba, stojaca do úrovne pôvodnej obrannej ochodze. Súvislý úsek fortifikácie je prerušený len vstupnou bránou a rozsiahlym výpadkom muriva v strede severnej hradby. Ďalšie deštrukcie sú čitateľné na južnej a východnej strane, kde je plošne opadané murivo v úrovni zošikmeného sokla. Z hospodárskych budov na južnej, severnej a východnej strane sa zachovali obvodové múry, čitateľné v úrovni dnešného terénu nádvoria. Múry sú silne zvetrané a poškodené prerastaním náletovej vegetácie. K hospodárskym stavbám patria aj časti stien nadstavané na pôvodné opevnenie v severovýchodnom a juhovýchodnom nároží. Ďalšia hospodárska budova osadená do severozápadného nárožia predhradia má čiastočne zachované spodné podlažie s narušeným torzom valenej klenby. Z obvodových múrov vyšších podlaží je kompaktne zachovaná vonkajšia obvodová stena. Z vnútorných múrov nad terénom stoja nesúvislé bloky muriva. Hradný vrch je čiastočne zalesnený, hrad sa nachádza na okraji lesa, ktorý na severnej a západnej strane obklopuje zrúcaninu. Južný a východný svah pozdĺž hradby husto zarastá náletovou vegetáciou.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.