Čabraď hrad

Logo pamiatky

Hrad Čabraď sa nachádza v južnej časti Krupinskej planiny, asi 15 km južne od Krupiny. Rozsiahla zrúcanina stojí na ostrohovom výbežku vrchu Táborisko, okolo ktorého obteká meander riečky Litava, v nadmorskej výške 324 m. Hradný komplex, pozostávajúci z jadra na vrchole skalného výbežku a troch predhradí, má pretiahnutý tvar, orientovaný severojužným smerom. Vrcholovú časť skaly zaberá hradné jadro s priľahlým predhradím na severnej strane, ktoré spolu vytvárajú komplex horného hradu. Dominantou zrúcaniny je torzo hranolovej obytnej veže, stojacej na najvyššom výbežku hradnej skaly. Torzo veže tvoria 2 podlažia priestorov pod úrovňou dnešného terénu a čelná južná stena stojaca v pôvodnej výške piatich nadzemných podlaží. V spodnej úrovni sú pozostatky kaplnky s rozetovým oknom. Nadzemná časť veže je narušená zvislou trhlinou, prebiehajúcou pozdĺž juhozápadného nárožia. Na južnej strane jadra je na okraj skalného výbežku vysunutý polygonálny bastión s porušenými otvormi pôvodných strieľní. Na protiľahlej severnej strane k veži priliehalo nádvorie, lemované po obvode obytnými krídlami. Z hradného paláca na východnej strane stojí takmer kompletne zachovaná vonkajšia stena, porušená rozsiahlou deštrukciou v mieste napojenia budovy na vežu. Stojaci úsek steny má dobre zachované zvyšky dvoch obytných podlaží s veľkými oknami, komínovými telesami a narušeným otvorom arkiera. Interiér paláca je zarastený náletovou vegetáciou, v ktorej sú ukryté zvyšky dvorovej steny a vnútorného členenia budovy. Na severnej strane nádvorie hradného jadra ukončoval priečny trakt, oddeľujúci priestor prvého (severného) predhradia. Z budovy dnes nad terénom stoja zvyšky spodného podlažia, otvoreného do nádvoria prvého predhradia arkádovými oblúkmi a torzá murív 2. podlažia. Na západnej strane jadro opevňovala hradba porušená rozsiahlym výpadkom muriva. Zachovaný úsek v blízkosti západného nárožia je narušený kavernami a rozpadom pôvodných otvorov. Na vnútornej strane k hradbe prilieha obytná budova, z ktorej stoja obvodové múry na severnej a južnej strane so zvyškami gotického okna. Približne v strede západnej hradby vystupovala z obrysu opevnenia hradného jadra hranolová bašta, z ktorej sa zachovala časť bočnej steny so zaobleným nárožím. K nej prilieha takmer intaktne zachovaná budova juhozápadného paláca, pristavaná z vonkajšej strany k opevneniu jadra. Na východnej strane na palác nadväzujú zvyšky murív krátkeho priečneho krídla, spájajúceho palác s vežou. Na severnej strane sa k hradnému jadru pripája prvé predhradie pravidelného obdĺžnikového pôdorysu, rozložené na nižšie položenej terase hradného ostrohu. Na západnej strane predhradie opevňuje takmer v pôvodnej výške stojaca hradba, zosilnená hranolovou vežou s kľúčovou strieľňou. V spodnej časti veže sa zachoval do skaly zahĺbený klenutý suterén, nad ním sú zvyšky vonkajších obvodových múrov obytných podlaží. Bočné steny stavby sú narušené zvislými trhlinami a rozpadom hornej úrovne okenných otvorov. Na severnej a východnej strane nádvorie predhradia lemujú zvyšky obytných budov. Zo severného krídla dnes stoja poškodené zvyšky nádvornej steny, ktorej torzá dosahujú výšku druhého podlažia. Vonkajšia stena, tvoriaca zároveň opevnenie na severnej strane,
je porušená masívnym rozpadom okenných otvorov. Priľahlé východné krídlo obsahovalo prejazd so vstupom do predhradia. Interiér budovy je dnes zavalený suťou z rozpadnutých obvodových múrov, nad terénom sa zachovala len vonkajšia obvodová stena s čiastočne zasypaným vstupným portálom a ďalším podlažím s rozpadnutými okennými otvormi. Vstup do predhradia sa nachádzal na východnej strane a bol chránený mohutnou obytnou budovou, priloženou z vonkajšej strany k opevneniu. V jej interiéri sa prístupová cesta zalamovala a cez ďalší portál prechádzala do nádvoria predhradia. Z budovy nad bránou sa zachoval zaklenutý suterén so zamurovanými otvormi strieľní a nad ním obvodové múry do výšky štyroch nadzemných podlaží. Čelná (južná) stena, orientovaná do priestoru druhého predhradia, je deštruovaná v dôsledku rozpadu muriva okolo pôvodného vstupného portálu. Podobne je narušená aj stredová priečka v interiéri s vypadnutým veľkým blokom muriva okolo pôvodného otvoru. Druhé predhradie je po obvode vymedzené vonkajším opevnením, ktoré z troch strán lemuje komplex horného hradu. Hradbový múr predhradia, prebiehajúci v priamych líniách,
zosilňovali štyri bašty a dvojica bastiónov, chrániacich vstupnú bránu. Exponované južné nárožie opevnenia bolo zaistené hrotitým bastiónom, ktorý chránil priľahlú budovu hradnej brány. Časť líca bastiónu a celý objekt brány bol v minulosti obnovený a objekt brány bol aj čiastočne zastrešený. Priestor vstupu strážil aj ďalší bastión, ktorý bol súčasťou západnej hradby. Dobre zachovaná spodná časť, ktorá je zasypaná suťou, má v čelnej stene mohutné delové strieľne orientované do priestoru predbránia. Nadzemné plochy muriva v interiéri
sú silne poškodené plošnou deštrukciou líca. Z bášt zosilňujúcich opevnenie je najlepšie zachovaná päťboká bašta na skalnom výbežku na východnom nároží opevnenia. Stoja z nej obvodové múry spodného podlažia s delovou strieľňou a torzá múrov v úrovni poschodia. Z hranolovej, dovnútra otvorenej bašty vo východnej hradbe, podkovovitej bašty na západnej strane a severozápadnej nárožnej bašty s priľahlým bastiónom stoja silne poškodené torzá obvodových murív. Vnútornú zástavbu predhradia tvorila hospodárska budova (tzv. čeľadinec) v blízkosti bašty vo východnom nároží opevnenia, budova pri vstupnej bráne vstavaná do bastiónu a rozsiahla sýpka stojaca samostatne na úpätí skaly s horným hradom. Hospodárska budova pri východnej bašte má takmer kompletne zachovanú vonkajšiu obvodovú stenu s dvoma úrovňami okenných otvorov, ostatné múry sú deštruované. Objekt sýpky patrí k najlepšie zachovaným stavbám na hrade. Intaktne stojace obvodové murivá majú porušenú len hornú časť v úrovni koruny otvorov horného podlažia. Skladbu hradného areálu dopĺňa malé predhradie na zadnej strane ostrohu nad ohybom Litavy a predbránie s prvou vstupnou bránou. Opevnenie severovýchodnej strany hradného ostrohu sa pripája na budovu vstupnej brány do horného hradu. Tvorí ho narušená obvodová hradba s torzom bašty v severnom nároží. Predbránie vysunuté na južnej strane v smere prístupovej cesty na hranu šijovej priekopy, tvorí hradba s kulisovou bránou a bránkou pre peších. Murivá predbránia boli v minulosti konzervované a preškárované nadstavovanou maltou.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.