Kostolec hradisko (Ducové)

Archeologická pamiatka Kostolec je vysunutá expozícia Balneologického múzea v Piešťanoch a predstavuje náznakovo zrekonštruovan…

Moravany kaštieľ

Ešte pred predajom kaštieľa v roku 2006 sa dalo dočítať o hodnotnom vybavení interiéru kaplnk…

Katarínka, kláštor

Kláštor je súčasťou prírodnej rezervácie Katarína, a nachádza sa v chránenej krajinn…

Uhrovec hrad

Najvyššiu časť vrcholu skaly zabralo trojuholníkové jadro neskororománskeho hradu, vymedzené zachovanou kamennou hradbou.

Tematín hrad

Areálu zrúcaniny dominuje torzo štvorpodlažnej hranolovej veže orientovanej južným nárožím ku prístupovej š…

Fiľakovský hrad

Hradný komplex pozostáva z hradného jadra a dvojice opevnených predhradí na južnej strane, ktoré dopĺňal ešte pás zaniknutého …

Modernizácia

Pri realizácii modernizácie pamiatkových budov je dôležité aby: • nové dispozičné členenie bolo realizované iba v tých priestoroch, ktor…

Syntéza

(syntetická metóda) – ideové výtvarné zjednotenie častí a prvkov stavby do jedného estetického celku. Cieľom je jednotný výtvarný výra…

Korózne prostredie

Korózne prostredie – prostredie, v ktorom jeho chemické, fyzikálne, alebo elektrofyzikálne vlastnosti môžu v styku s ďalšími materiálmi sp…

Údržba

držba – pravidelná, ale i nepravidelná technická činnosť (odstraňovanie drobných chýb a porúch) uskutočňovaná v priebehu životnosti st…

Moderné technológie

stavebné technológie založené na súčasných technologických postupoch či použití moderných materiálov (myslené nové materiály a technol…

Stavebný dozor

Stavebný dozor – fyzická osoba vykonávajúca kontrolu priebehu realizácie výstavby, resp. obnovy s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou, so…

Oprava

odstránenie čiastočného (lokálneho) poškodenia alebo opotrebovania konštrukcie, väčšinou v obmedzenom rozsahu. Používa sa viac na označen…

Archeologický nález

ak sa pri výkopových, stavebných alebo iných prácach nájde v zemi vec pamiatkovej hodnoty – archeologický nález, musí to nálezca ohlásiť…

Nosná spôsobilosť

vlastnosť stavebnej konštrukcie plniť požadované nosné funkcie pri pôsobení statických aj dynamických zaťažení.

[Makýš, O. (2004…

Stavebný objekt

priestorovo ucelená alebo aspoň technicky samostatná časť stavby, ktorá plní vymedzenú účelovú funkciu (napr. celá budova, ale aj prípojk…

Oživenie

pozri reanimácia.

[Makýš, O. (2004): Technologie renovace budov, Bratislava: Jaga Group.]

Archeologický výskum

cieľom archeologického výskumu je vyhľadávanie, identifikácia, vyhodnocovanie, dokumentácia a záchrana archeologických nálezov (nálezísk),…

Pamiatkový dohľad

pracovník príslušnej organizácie pamiatkovej starostlivosti, ktorý je poverený spracovaním odborných posudkov a vykonáva aj kontrolu a odborn…

Staviteľstvo

odbor zaoberajúci sa navrhovaním (projektovaním), prípravou a realizáciou stavebných objektov.

[Makýš, O. (2004): Technologie renovace…

Prestavba

zmena pôvodného stavu stavby zmenou pôvodných stavebných konštrukcií ich čiastočným alebo úplným odstránením, prípadne vytvorením náh…

Pamiatkový výskum

podľa zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov sú urbanisticko-historický, architektonicko-his…

Adaptácia

daptácia – prispôsobenie priestorovej dispozície (vodorovných a zvislých konštrukcií) a funkčnej náplne priestorov stavby novému využitiu…

Purizmus

(puristická metóda, pur = fr., čistý) – „očistenie“ pamiatky do hypotetického stavu určitého vybraného obdobia jej existencie (najčas…

Budova

udova – úžitkový priestor, zvyčajne však súbor úžitkových priestorov, slúžiacich k rôznemu účelu a sústredených do ohraničeného z …

Patina

povrchové materiálové zmeny, vyvolané starnutím objektu. Prejavuje sa niekedy zmenou farebnosti alebo povlakom na povrchu materiálu (napr. zelen…

Technológia stavieb

Technológia stavieb – veda o výrobnom procese a jej praktické uplatnenie o spôsoboch a postupoch (resp. technikách a procedúrach), zaoberajúc…

Analýza

(analytická metóda - rozbor, rozborová metóda) – zdôraznenie dokumentárnej hodnoty pamiatky viditeľným zachovaním až zvýraznením stavebn…

Reanimácia

oživenie ideovej úlohy, poslania a výtvarného riešenia pamiatky.

[Makýš, O. (2004): Technologie renovace budov, Bratislava: Jaga Group.]

Celistvosť stavby

elistvosť stavby – stupeň súdržnosti stavby definovaný v intervale (časovom vymedzení) medzi okamihom jej dokončenia a prahom straty jej cel…

Porucha

(stavby, konštrukcie, stavebného prvku) – nežiaduca zmena konštrukcie, ktorá narúša jej stabilitu, funkciu, životnosť alebo vzhľad. Poruch…

Zabezpečenie konštrukcie

Zabezpečenie konštrukcie – prechodné alebo trvalé zaistenie stability konštrukcie, vyhotovované často pred samotnou stavebnou obnovou.

Anastylóza

(gr. = znovuvztýčenie stĺpov) – znovupostavenie zbúranej, resp. rozobratej historickej stavby do pôvodného stavu použitím jej zachovaných …

Regenerácia

komplexná obnova stavieb a súborov stavieb, pri ktorej je prvoradé zhodnotenie ich stavu. Pri obnove pamiatok ide prevažne o pamiatkovú reštitú…

Dodávateľ

odávateľ – všeobecné označenie pre zmluvnú stranu (právnickú alebo fyzickú osobu), ktorá sa druhej strane (odberateľovi – investorovi) …

Pôvodné konštrukcie

časť konštrukčno-výrobného systému stavby, ktorá sa realizovala pri jej prvotnom zhotovení, prípadne pri jej predchádzajúcich zásadných …

Zariadenie staveniska (zs)

Zariadenie staveniska (ZS) – súhrn objektov a zariadení, ktoré počas realizácie výstavby či obnovy stavieb slúžia na prevádzkové, výrobn…

Asanácia

(plošná asanácia, asanačná prestavba - odstránenie, ozdravenie, z lat. sanus = zdravý) – spôsob, pri ktorom sa v podstatnej miere demolujú …

Rehabilitácia

celková úprava stavby, súboru alebo prostredia s cieľom obnoviť ich pôvodné ucelené funkčné náplne a zabezpečiť tak znovunadobudnutie ich…

Dokumentácia a zameranie stavby

dokumentáciu k stavebným aktivitám, prebiehajúcim na stavbe v priebehu jej existencie môžeme rozdeliť na historickú (všetky predchádzajúce …

Pôvodné technológie

stavebné technológie (dobové, historické, tradičné) založené na tradičných technologických postupoch či na použití tradičných materiá…

Zhotoviteľ (stavby, obnovy)

Zhotoviteľ (stavby, obnovy) – označenie zmluvnej strany (v zmluve o diele) – právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá stavebné dielo realizuje …

Autentickosť

(autentický stav, autenticita) – pôvodný (originálny) stav stavby so zachovanými stopami vývoja hmotnej podstaty pamiatky. V širšom význame…

Rekonštrukcia

účelová prestavba či znovupostavenie stavieb, alebo ich častí. predstavuje taký zásah do konštrukčno-výrobného systému stavby, ktorý má…

Doplnené konštrukcie

oplnené konštrukcie – časti stavby, ktoré sa v určitom rozsahu doplnili pri predchádzajúcich prestavbách alebo opravách a ktoré nasledoval…

Pôvodný stav

(stavby, konštrukcie, stavebného dielca) – stav v čase ich zhotovenia, (výstavby, uvedenia do užívania), pred zásadnou prestavbou, alebo pred…

Zosilnenie

Zosilnenie – druh stavebného zásahu do stavby, pri ktorom sa upravujú pôvodné rozmery (prierezy) jeho nosných prvkov tak, aby boli schopné zn…

Demolácia

emolácia – zrútenie, odstránenie stavby.

[Makýš, O. (2004): Technologie renovace budov, Bratislava: Jaga Group.]

Renovácia

nové zhodnotenie, obnova či zásadná oprava stavby ako celku (prípadne jej častí – traktov, sekcií, podlaží, konštrukčno-výrobných celk…

Chyba konštrukcie

hyba konštrukcie – skrytá vada spôsobená nevhodným návrhom alebo realizáciou konštrukcie stavby.

[Makýš, O. (2004): Technologie ren…

Pracovný záber

priestorový parameter (údaj), definujúci (určujúci) pri obnove určitú pracovne vymedzenú časť stavby, v ktorej sa v súvislom čase vykonaj…

Zostatková životnosť

Zostatková životnosť – obdobie od realizácie stavby alebo opravy (prípadne od momentu vypracovania posudku) do predpokladaného ukončenia tech…

Genius loci

Genius loci (lat.) – duch miesta.

[Makýš, O. (2004): Technologie renovace budov, Bratislava: Jaga Group.]

Reštaurovanie

(nespr. - reštaurácia) – oprava alebo úprava jestvujúceho stavu konštrukcie (väčšinou umelecko-remeselnej) s prípadným doplnením chýbaj…

Chyba materiálu

hyba materiálu – vada stavebného materiálu spôsobená zväčša jej nevhodným navrhnutím, použitím alebo spracovaním. Chyba materiálu vša…

Príprava stavby

– činnosť vykonávaná pred samotným začatím stavebnej činnosti na stavbe. vykonáva ju: • stavebník, u ktorého je zameraná na výber pr…

Hnuteľná kultúrna pamiatka (hkp)

veci pamiatkovej podstaty nespojené so zemou pevným základom (plastiky a obrazy, umelecko-remeselné výrobky a podobne).

[Makýš, O. (200…

Reštitúcia

obnova stavby v niektorej skoršej historickej podobe, prípadne v pôvodnom slohu, či štýle, ktorá je podmienená poznaním pôvodnej úpravy (v …

Investor

Investor – právnická alebo fyzická osoba financujúca realizáciu výstavby alebo obnovy stavebného diela (investovanie môže, ale nemusí byť…

Projekt organizácie výstavby

(POV, aj plán organizácie výstavby) – je súčasť projektovej dokumentácie stavby, ktorá rieši koncepciu realizácie výstavby (spôsoby a po…

Konsolidácia

stavebno-technické zabezpečenie stavby s cieľom udržať jej zachovaný technický stav, najmä z hľadiska stability.

[Makýš, O. (2004): …

Revitalizácia

celková obnova (oživenie) starších stavebných komplexov (napr. štvrtí), ale aj jednotlivých stavieb, ktoré svojim možnosťami užívania zao…

Inžiniersk

geologický prieskum - výstupom Inžiniersko-geologického prieskumu je výrazný príspevok k identifikácii príčiny porušenia stavieb, vďaka č…

Realizácia

(uskutočnenie, zhotovenie - stavieb, technológií) – je proces, ktorým sa vykonáva vybudovanie stavby (uskutočnenie obnovy), resp. technologick…

Konzervácia

Konzervácia – odborné ošetrenie hmoty stavby, ktorej autentický (pôvodný) ráz treba zachovať a zároveň zvýšiť jej odolnosť proti škod…

Sanácia

súhrnný názov pre technické zásahy, ktorými sa zlepšujú, prípadne odstraňujú technické, zdravotné, bezpečnostné, dopravné, estetické …

Konštrukčn

výrobný systém (KVS) – zostava stavebných konštrukcií stavby posudzovaná z hľadiska spôsobov ich realizácie.

[Makýš, O. (2004): …

Stavba

stavebná konštrukcia, väčšinou súbor stavebných konštrukcií zhotovených prostredníctvom stavebných prác zo stavebných materiálov a výr…

Modernizácia

zvýšenie úžitkovej (napríklad obytnej alebo prevádzkovej) hodnoty (úrovne, štandardu) stavieb alebo ich častí. Realizuje sa napríklad odstr…

Substitúcia

v podstate súčasť pamiatkovej rekonštrukcie, reštaurácie i reštitúcie. Zničená časť pôvodnej stavby (konštrukcií či detailov) sa nahr…

Korózia

Korózia – rozrušenie materiálu elektrochemickými, chemickými či fyzikálnymi procesmi v dôsledku vzájomného spolupôsobenia (interakcie) ma…

Stavebník

Stavebník – fyzická alebo právnická osoba zamýšľajúca realizovať stavbu a zodpovedná za prípravu, zabezpečenie a priebeh realizácie vý…

Korlátsky hrad

Zrúcanina rozložená na skalnatých terasách vybiehajúcich z plochého karpatského hrebeňa sa …