Kostolec hradisko (Ducové)

Archeologická pamiatka Kostolec je vysunutá expozícia Balneologického múzea v Piešťanoch a predstavuje náznakovo zrekonštruovan…

Moravany kaštieľ

Ešte pred predajom kaštieľa v roku 2006 sa dalo dočítať o hodnotnom vybavení interiéru kaplnk…

Katarínka, kláštor

Kláštor je súčasťou prírodnej rezervácie Katarína, a nachádza sa v chránenej krajinn…

Uhrovec hrad

Najvyššiu časť vrcholu skaly zabralo trojuholníkové jadro neskororománskeho hradu, vymedzené zachovanou kamennou hradbou.

Tematín hrad

Areálu zrúcaniny dominuje torzo štvorpodlažnej hranolovej veže orientovanej južným nárožím ku prístupovej š…

Fiľakovský hrad

Hradný komplex pozostáva z hradného jadra a dvojice opevnených predhradí na južnej strane, ktoré dopĺňal ešte pás zaniknutého …

Syntéza

(syntetická metóda) – ideové výtvarné zjednotenie častí a prvkov stavby do jedného estetického celku. Cieľom je jednotný výtvarný výra…

Archeologický nález

ak sa pri výkopových, stavebných alebo iných prácach nájde v zemi vec pamiatkovej hodnoty – archeologický nález, musí to nálezca ohlásiť…

Archeologický výskum

cieľom archeologického výskumu je vyhľadávanie, identifikácia, vyhodnocovanie, dokumentácia a záchrana archeologických nálezov (nálezísk),…

Budova

udova – úžitkový priestor, zvyčajne však súbor úžitkových priestorov, slúžiacich k rôznemu účelu a sústredených do ohraničeného z …

Adaptácia

daptácia – prispôsobenie priestorovej dispozície (vodorovných a zvislých konštrukcií) a funkčnej náplne priestorov stavby novému využitiu…

Dokumentácia a zameranie stavby

dokumentáciu k stavebným aktivitám, prebiehajúcim na stavbe v priebehu jej existencie môžeme rozdeliť na historickú (všetky predchádzajúce …

Anastylóza

(gr. = znovuvztýčenie stĺpov) – znovupostavenie zbúranej, resp. rozobratej historickej stavby do pôvodného stavu použitím jej zachovaných …

Investor

Investor – právnická alebo fyzická osoba financujúca realizáciu výstavby alebo obnovy stavebného diela (investovanie môže, ale nemusí byť…

Inžiniersk

geologický prieskum - výstupom Inžiniersko-geologického prieskumu je výrazný príspevok k identifikácii príčiny porušenia stavieb, vďaka č…

Demolácia

emolácia – zrútenie, odstránenie stavby.

[Makýš, O. (2004): Technologie renovace budov, Bratislava: Jaga Group.]

Konštrukčn

výrobný systém (KVS) – zostava stavebných konštrukcií stavby posudzovaná z hľadiska spôsobov ich realizácie.

[Makýš, O. (2004): …

Genius loci

Genius loci (lat.) – duch miesta.

[Makýš, O. (2004): Technologie renovace budov, Bratislava: Jaga Group.]

Pamiatkový výskum

podľa zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov sú urbanisticko-historický, architektonicko-his…

Hnuteľná kultúrna pamiatka (hkp)

veci pamiatkovej podstaty nespojené so zemou pevným základom (plastiky a obrazy, umelecko-remeselné výrobky a podobne).

[Makýš, O. (200…

Porucha

(stavby, konštrukcie, stavebného prvku) – nežiaduca zmena konštrukcie, ktorá narúša jej stabilitu, funkciu, životnosť alebo vzhľad. Poruch…

Modernizácia

zvýšenie úžitkovej (napríklad obytnej alebo prevádzkovej) hodnoty (úrovne, štandardu) stavieb alebo ich častí. Realizuje sa napríklad odstr…

Pôvodné konštrukcie

časť konštrukčno-výrobného systému stavby, ktorá sa realizovala pri jej prvotnom zhotovení, prípadne pri jej predchádzajúcich zásadných …

Modernizácia

Pri realizácii modernizácie pamiatkových budov je dôležité aby: • nové dispozičné členenie bolo realizované iba v tých priestoroch, ktor…

Pôvodný stav

(stavby, konštrukcie, stavebného dielca) – stav v čase ich zhotovenia, (výstavby, uvedenia do užívania), pred zásadnou prestavbou, alebo pred…

Projekt organizácie výstavby

(POV, aj plán organizácie výstavby) – je súčasť projektovej dokumentácie stavby, ktorá rieši koncepciu realizácie výstavby (spôsoby a po…

Purizmus

(puristická metóda, pur = fr., čistý) – „očistenie“ pamiatky do hypotetického stavu určitého vybraného obdobia jej existencie (najčas…

Realizácia

(uskutočnenie, zhotovenie - stavieb, technológií) – je proces, ktorým sa vykonáva vybudovanie stavby (uskutočnenie obnovy), resp. technologick…

Substitúcia

v podstate súčasť pamiatkovej rekonštrukcie, reštaurácie i reštitúcie. Zničená časť pôvodnej stavby (konštrukcií či detailov) sa nahr…

Stavba

stavebná konštrukcia, väčšinou súbor stavebných konštrukcií zhotovených prostredníctvom stavebných prác zo stavebných materiálov a výr…

Korlátsky hrad

Zrúcanina rozložená na skalnatých terasách vybiehajúcich z plochého karpatského hrebeňa sa …