MK SR: Kaštieľ v Budmericiach nepredáme, chceme, aby slúžil literátom

Obrázok k článku

Ministerstvo kultúry SR neplánuje kaštieľ v Budmericiach predať a má záujem, aby bol zachovaný na pôvodný účel. Rezort kultúry tým opäť dementuje vyjadrenia o tom, že by sa uvažovalo o predaji kaštieľa v Budmericiach súkromnému vlastníkovi. Ministerstvo kultúry po prvý raz tieto informácie dementovalo 17. decembra 2010 a “už vtedy upozorňovalo, že je to nepravdivé skutkové tvrdenie a považuje to za šírenie poplašnej správy”, uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa MK SR Eva Chudinová.

 “Podobné informácie o záujme ministerstva kultúry predať kaštieľ v Budmericiach sa objavili v pondelok na blogu Gustáva Murína pod názvom ‘Posledné privatizačné kosti – hyeny na love’, v ktorom vyzýva na podpis petície proti predaju kaštieľa. Ministerstvo opäť upozorňuje, že je to nepravdivé skutkové tvrdenie a zároveň je to dobýjanie sa do otvorených dverí.” Ako ďalej uviedla Chudinová, nájomná zmluva s Literárnym fondom platí do konca mája “a po uplynutí tejto doby nájmu ministerstvo neplánuje kaštieľ v Budmericiach predať a má záujem, aby bol zachovaný na pôvodný účel”. Minister kultúry Daniel Krajcer o tejto téme hovoril v januári s riaditeľom Literárneho fondu Ladislavom Serdahélym a s predsedom Rady Literárneho fondu Dušanom Jamrichom. “Čo sa týka podmienok prenájmu, je to otázka ďalšieho rokovania, pretože za predchádzajúce obdobie päťročného nájmu, bolo nutné vynaložiť viac ako 246-tisíc eur, pričom príjem z prenájmu bol viac ako 168-tisíc eur, čo je rozdiel takmer 80-tisíc eur. Takže pri ďalších rokovaniach bude treba vziať do úvahy aj tieto fakty, ako aj ďalšie nevyhnutné investície napríklad do čistiarne odpadových vôd a podobne,” informovala ďalej hovorkyňa.

Kaštieľ v Budmericiach je majetkom štátu a spravuje ho Centrálna servisná organizácia (CSO) Ministerstva kultúry (MK) SR. “Vzhľadom na skutočnosť, že k 31. máju 2011 sa končí platnosť zmluvy o prenájme medzi CSO MK SR a Literárnym fondom a v zmysle zákona o správe majetku štátu nie je možné zmluvný vzťah predĺžiť, správca pripravuje nové osobitné ponukové konanie, ktorým sa môže majetok štátu prenechať opätovne do nájmu. Čo sa týka ďalších medializovaných informácií o návšteve ‘pánov z ministerstva’ v kaštieli – išlo o pracovníka Centrálnej servisnej organizácie MK SR a súdneho znalca, ktorí pripravujú podklady na vykonanie ponukového konania na prenechanie prebytočného majetku štátu do nájmu, teda vypracovanie znaleckého posudku,” uviedla hovorkyňa ministerstva kultúry. Na záver zdôraznila, že “ministerstvo kultúry opätovne zdôrazňuje, že neplánuje kaštieľ v Budmericiach predať, za takýmto činom vidí zámer poškodiť jeho dobré meno. Naďalej však trvá na tom, že verejné finančné zdroje musia byť využívané efektívne”.

Informácie o údajnom plánovanom predaji kaštieľa v Budmericiach, ktorý od polovice 50. rokov využíva Literárny fond, sa v posledných dňoch objavili na webstránke Slovenského PEN centra a následne aj na blogu jeho predsedu Gustáva Murína. Kompletné texty sú dostupné na: http://www.scpen.sk a na: http://gumurin.blog.pravda.sk/.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede

 1. Literárny fond v máji v

  Literárny fond v máji v Budmericiach končí
  BRATISLAVA 12. apríla (SITA) – Literárnemu fondu sa na konci mája vyprší nájomná zmluva v kaštieli v Budmericiach. Ministerstvo kultúry (MK) SR preto musí vyhlásiť súťaž na nového nájomcu. “Platná legislatíva neumožňuje správcovi majetku štátu predĺžiť nájomnú zmluvu, ale v zmysle zákona o správe majetku štátu je povinný uzatvoriť novú zmluvu o nájme, a to so záujemcom, ktorý v osobitnom ponukovom konaní ponúkne najvyššie trhové nájomné, pričom maximálny čas nájmu je päť rokov,” pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa ministerstva kultúry Eva Chudinová. MK SR už v minulosti dementovalo, že by kaštieľ, od polovice 50. rokov využívaný Literárnym fondom, chcelo predať. Má záujem, aby aj naďalej slúžil svojmu doterajšiemu účelu.

  Literárny fond sa chce zúčastniť na konkurze na nového nájomcu Budmeríc na ďalších päť rokov, pre SITA to uviedol riaditeľ Literárneho fondu Ladislav Serdahély. “Poskytovanie tvorivých pobytov je jednou z foriem podpornej činnosti, prostredníctvom ktorej si fond plní svoje poslanie vyplývajúce zo zákona, a tým je podporovať tvorivú literárnu, vedeckú, novinársku a umeleckú činnosť,” konštatoval.

  “Ročný nájom Literárneho fondu v kaštieli v Budmericiach predstavoval 33 169,42 eur, čo bolo nájomné za budovu kaštieľa a priľahlé pozemky,” informovala Chudinová. Ako ďalej konštatovala, “vzhľadom na to, že nie je možné dohodnúť také nájomné, za aké sa obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel také alebo porovnateľné nehnuteľnosti – porovnateľné s kaštieľom Budmerice, správca majetku štátu stanoví trhovú cenu nájmu na základe znaleckého posudku.” Kaštieľ v Budmericiach je majetkom štátu a spravuje ho Centrálna servisná organizácia (CSO) Ministerstva kultúry SR, nástupca organizácie Správy kultúrnych zariadení MK SR, s ktorou má Literárny fond podľa zákona o správe majetku štátu uzatvorenú zmluvu o nájme kaštieľa.

  Minister kultúry Daniel Krajcer o fungovaní Literárneho fondu v kaštieli v Budmericiach hovoril v januári s riaditeľom Literárneho fondu Ladislavom Serdahélym a s predsedom Rady Literárneho fondu Dušanom Jamrichom. Ministerstvo kultúry v polovici februára informovalo, že podmienky prenájmu sú otázkou ďalšieho rokovania, pretože za predchádzajúce obdobie päťročného nájmu bolo nutné vynaložiť viac ako 246-tisíc eur. Tieto peniaze išli na opravy väčšieho rozsahu, a to nielen kaštieľa, ale aj objektov patriacich k areálu. Pritom príjem z prenájmu bol približne 168-tisíc eur, čo je rozdiel takmer 80-tisíc eur. Nevyhnutné sú aj ďalšie investície, napríklad do čistiarne odpadových vôd. Literárny fond okrem nájmu (168 tisíc €) vynaložil za roky 2006-2011 na drobné úpravy a údržbu kaštieľa ďalších 82 tisíc eur. “Podotýkam, že v predchádzajúcom nájomnom vzťahu MK SR na budmerický kaštieľ nedoplácalo, naopak, vykazovalo zisk,” zdôraznil Serdahély. Fond zatiaľ nemá za Budmerice pre tvorcov a výkonných umelcov žiadnu náhradu.

  Literárny fond zároveň s ministerstvom kultúry rokuje o zámere ministerstva zrušiť povinné dvojpercentné príspevky z autorských honorárov a pretransformovať umelecké fondy na nadácie. Ladislav Serdahély spolu s predsedom Rady fondu Dušanom Jamrichom už informovali o svojom postoji ministra Krajcera listom aj osobne. “Nebránime sa zmenám vo svojej činnosti, ale takým zmenám, ktoré povedú k lepšiemu,” dodal pre SITA Serdahély. Zároveň zopakoval, že “transformácia fondov na nadácie by prakticky znamenala ich koniec, lebo o žiadnej reálnej alternatíve, ktorá by bola náhradou doterajších príjmov, nevieme.”

 2. Kaštieľ v Budmericiach

  Kaštieľ v Budmericiach plánuje ministerstvo prenajať, nie predať

  19.4.2011 – Ministerstvo kultúry opätovne zdôrazňuje, že neplánuje predať kaštieľ v Budmericiach. Literárny fond má uzatvorenú zmluvu o nájme kaštieľa v Budmericiach, ktorej platnosť končí dňa 31.5.2011. MK pripravuje osobitné ponukové konanie na prenájom kaštieľa a má záujem, aby slúžil na doterajší účel.  Čítať viac

 3. Podmienky prenájmu Budmeríc

  Podmienky prenájmu Budmeríc sú známe

  BRATISLAVA 8. mája (SITA) – Ministerstvo kultúry zverejnilo podmienky súťaže o prenájom Budmerického kaštieľa, ktorý už vyše polstoročia slúži literátom a ďalším tvorcom. Za trhovú cenu by mal umeniu slúžiť aj najbližších päť rokov. Toho sa dožadujú aj tvorcovia, ktorí spísali výzvu “Budmerický kaštieľ patrí umeniu – nie privatizérom!“.

  Centrálna servisná organizácia Ministerstva kultúry (MK) SR ponúka do nájmu kaštieľa v Budmericiach aj jeho areál, ktorý má do konca mája v nájme Literárny fond. Za stavby je trhová cena nájmu určená na 18,23 eura za meter štvorcový na jeden rok a za pozemky 0,13 eura za meter štvorcový na rok. Všetky stavby, medzi nimi kaštieľ, rotunda či hospodárske a ďalšie objekty, majú spolu podlahovú plochu 3 587,81 metra štvorcového. Ako sa ďalej uvádza v ozname zverejnenom na webstránke ministerstva – http://www.culture.gov.sk, v sekcii Aktuality, “v cene nájmu nie sú zahrnuté poplatky za služby spojené s užívaním nehnuteľností“. Kaštieľ sa prenajme len ako celok a na päť rokov. V podmienkach súťaže je pritom ako účel využitia uvedená “realizácia kultúrnych aktivít a literárno-tvorivých pobytov“. Ročný nájom Literárneho fondu v kaštieli v Budmericiach bol podľa informácií z ministerstva 33 169,42 €, za budovu kaštieľa a priľahlé pozemky.

  Záujemcovia o prenájom musia svoje ponuky predložiť do 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnení inzerátu. Správca – Centrálna servisná organizácia MK SR môže od ponuky odstúpiť ak žiadny záujemca nepredloží ponuku dosahujúcu trhové nájomné. Správca zároveň uzavrie nájomnú zmluvu s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Celý oznam o osobitnom ponukovom konaní na prenájom kaštieľa v Budmericiach možno nájsť na: http://www.culture.gov.sk/aktuality/oznam-centralna-servisna-organizacia-mk-sr-ponuka-do-najmu-areal-kastiela-v-budmericiach#Pc9LMj8pfhzmz_XY0X-I0w.

  Kaštieľ s anglickým parkom je národnou kultúrnou pamiatkou. Dal ho postaviť v pseudoromantickom slohu v roku 1899 gróf Ján Pálffy. Od roku 1946 slúži slovenským spisovateľom, v roku 1954 poskytol štát tento komplex Literárnemu fondu do trvalého používania ako tvorivo-rekreačné zariadenie s oficiálnym názvom Domov slovenských spisovateľov Budmerice. Kaštieľ tak už polstoročie slúži pre potreby tvorcov – spisovateľov, prekladateľov či vedcov. V prenájme Literárneho fondu je však už len do 31. mája. Rezidenčné domy pre umelcov – výtvarníkov, spisovateľov, hudobníkov či filmárov sú bežné všade vo vyspelom svete. Umelci sa obávajú, že Budmerice postihne osud bývalého Domova slovenských výtvarných umelcov a architektov, ktorý mal v správe Slovenský fond výtvarných umení – renesančného Kaštieľa v Moravanoch nad Váhom. Kaštieľ od predaja chátra. Pod výzvu “Budmerický kaštieľ patrí umeniu – nie privatizérom!“, zverejnenú na: http://www.scpen.sk/index.php/vyzva, sa do dnešného dňa podpísalo 640 podporovateľov.

  Signatári výzvy okrem iného považujú za veľký problém to, že MK SR vypísalo výber nového nájomcu až začiatkom mája. Ministerstvo pritom o konci nájomnej zmluvy Literárneho fondu v Budmericiach vedelo dávno. Ak by súťaž bolo vypísalo začiatkom roka, v januári – februári, mal by fond čas pripraviť sa na to, čo ho čaká. Teraz, ak by aj vyhral súťaž a kaštieľ v Budmericiach by ostal spisovateľom, musí aj tak zamestnancov z kaštieľa prepustiť a do 31. mája kaštieľ vypratať, inak mu hrozia pokuty.

  MK SR už v minulosti dementovalo, že by kaštieľ chcelo predať. Má záujem, aby aj naďalej slúžil svojmu doterajšiemu účelu. Literárny fond sa chce zúčastniť na konkurze na nového nájomcu Budmeríc na ďalších päť rokov. Pre SITA to ešte v apríli uviedol riaditeľ Literárneho fondu Ladislav Serdahély. Ministerstvo musí vyhlásiť súťaž na nového nájomcu. Platná legislatíva totiž neumožňuje správcovi majetku štátu predĺžiť nájomnú zmluvu. Podľa zákona o správe majetku štátu je povinný uzatvoriť novú zmluvu o nájme s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné, pričom maximálny čas nájmu je päť rokov.

 4. LITFOND: Do nového konkurzu

  LITFOND: Do nového konkurzu na Budmerice pravdepodobne pôjdeme

  BRATISLAVA 25. mája (SITA) – Ak budú vhodné podmienky, aby sa Literárny fond mohol zúčastniť na druhom – opakovanom konkurze na prenájom kaštieľa v Budmericiach, na konkurze sa zúčastní, pre agentúru SITA to povedal riaditeľ Literárneho fondu Ladislav Serdahély. V utorok vyhodnotený konkurz na prenájom kaštieľa totiž nemá víťaza. Ako na dnešnej tlačovej besede povedal minister kultúry Daniel Krajcer, vyhlásenie nového konkurzu má byť čím skôr preto, lebo ak by Literárny fond predložil akceptovateľnú ponuku, nemusel by sa z kaštieľa po vyše 50 rokoch vysťahovať. Nájomná zmluva vyprší fondu 31. mája a vysťahovať sa má do konca júna, inak mu hrozia penále.

  V prvom konkurze na prenájom mali o kaštieľ v Budmericiach záujem dva subjekty. Jeden z nich – spoločnosť RespectM15 Bratislava však ponuku predložil po stanovenom termíne a následne ju stiahol. Komisia preto hodnotila iba cenovú ponuku Literárneho fondu. Ako na dnešnej tlačovej besede povedal minister kultúry Daniel Krajcer, cenová ponuka – 7,48 eura za meter štvorcový za rok nedosiahla ani polovicu ceny nájmu stanoveného znalcom. Pritom Krajcer upozornil, že minimálna cena nájmu musí byť stanovená podľa zákona na základe posudku. Túto skutočnosť predstavitelia Literárneho fondu vedeli, napriek tomu predložili nižšiu cenu, čo je podľa ministra absurdné a nepochopiteľné. Vo výbere nového nájomcu, vyhlásenom od 8. mája, sa mohli záujemcovia hlásiť do 17. mája. Literárny fond vyššiu sumu samostatne ponúknuť nevedel. Rada Literárneho fondu, ako najvyšší orgán fondu, zvažovala, či môže ísť do súťaže, no výška nájmu bola neprijateľná, zdôvodnil situáciu pre SITA Serdahély. Potvrdil, že posledný mesiac rokovali aj so Združením vydavateľov periodickej tlače o vytvorení spoločného združenia na spoločnú účasť v konkurze na prenájom, no aj v tomto prípade bola problémom cena. Doteraz platil fond za prenájom 33-tisíc eur ročne. Podľa odhadu znalca je určená minimálna trhová cena za prenájom na takmer 87-tisíc eur ročne. “O účasti v novej súťaži uvažujeme a ak budú vhodné podmienky, tak do nej pôjdeme,” dodal pre SITA riaditeľ Literárneho fondu Ladislav Serdahély. Verí, že fondu sa podarí nájsť na prenájom ďalších partnerov a bol by rád, ak by medzi nimi bolo aj Združenie vydavateľov periodickej tlače.

  Minister Krajcer dnes kritizoval Literárny fond, že sa nespojil s inou umeleckou organizáciou a nepredložil spoločný projekt využitia Budmeríc, ktorý by umožnil platiť aj vyšší nájom. “Som presvedčený, že tento kaštieľ by mali využívať umelci,” tvrdí minister a opakovane vyvracia, že by bol plán predávať kaštieľ. Pýta sa zároveň, prečo sa Literárny fond nespojil so Združením vydavateľov periodickej tlače, ktoré podľa jeho vedomostí s fondom o tejto téme rokovalo. Využívanie Budmeríc aj pre ostatné umelecké fondy a umelcov odporúčali pre nedostatočné využívanie kaštieľa aj výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu z apríla. Minister kultúry si uvedomuje, že cena stanovená znalcom je trojnásobkom predchádzajúceho nájmu a práve preto očakáva, že Literárny fond v ďalšom ponukovom konaní predloží ponuku v spojení aj s ďalšími umeleckými organizáciami.
  Z prvých podmienok konkurzu vyplynulo, že kaštieľ by mal za trhovú cenu umeniu slúžiť aj najbližších päť rokov. Toho sa dožadujú aj tvorcovia, ktorí spísali výzvu Budmerický kaštieľ patrí umeniu – nie privatizérom! Za stavby bola trhová cena nájmu určená na 18,23 eura za meter štvorcový na jeden rok a za pozemky 0,13 eura za meter štvorcový na rok. Všetky stavby, medzi nimi kaštieľ, rotunda či hospodárske a ďalšie objekty, majú spolu podlahovú plochu 3 587,81 metra štvorcového. Kaštieľ sa mal prenajať ako celok na päť rokov. V podmienkach súťaže je ako účel využitia uvedená “realizácia kultúrnych aktivít a literárno-tvorivých pobytov.“ Ročný nájom Literárneho fondu v kaštieli v Budmericiach bol podľa informácií z ministerstva 33 169,42 € za budovu kaštieľa a priľahlé pozemky.

Comments are closed.