Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko – literárna súťaž

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko je názov celoštátnej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou, ktorá je určená pre žiakov základných a stredných škôl. Cieľom súťaže je podchytiť, rozvíjať a prehĺbiť záujem detí a mládeže o slovenčinu a Slovensko, o významných dejateľov Slovenska a svojho kraja, o miestne spoločenské a kultúrne problémy a nárečia formou slohových úloh, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok v podobe prozaických žánrov a básní. Práce do 19. ročníka treba zaslať do konca januára 2011, Slováci žijúci v zahraničí tak môžu urobiť do konca februára 2011.

Porota bude posudzovať práce v štyroch kategóriách. Kategóriu 1 tvoria žiaci 1. stupňa ZŠ, kategóriu 2 žiaci 2. stupňa ZŠ a žiaci 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií , kategóriu 3 žiaci stredných škôl a kategóriu 4 žiaci zo zahraničia. Do celoštátneho kola postúpi z jednej školy maximálne päť súťažných prác v každej kategórii. Školy posielajú prihlášky a práce iba elektronickou poštou na adresu slovencina@culture.gov.sk.


Výtvarno-slohové práce sa zasielajú poštou na adresu Štátneho pedagogického ústavu, Pluhová 8, 830 00 Bratislava. Obálku treba označiť názvom súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Školy a ostatní prihlasovatelia zodpovedajú za to, že zaslané práce neboli posudzované v tejto ani v iných súťažiach ako aj za dodržanie všetkých súťažných podmienok. Pri nedodržaní súťažných podmienok sa práce nebudú hodnotiť v celoštátnom kole súťaže. Ďalšie informácie o súťaži možno získať na internetovej adrese www.statpedu.sk. Odborné poroty určia v jednotlivých kategóriách kandidátov na hlavné ceny, na ceny poroty a na čestné uznania. Môžu udeliť v každej kategórii aj Osobitnú cenu poroty. Osobitne ocenia učiteľov a školy podľa počtu a úrovne súťažných prác žiakov. Slávnostné vyhlásenie výsledkov 19. ročníka súťaže bude 8. júna 2011 v Nových Zámkoch pri príležitosti Cyrilo-metodských dní slovenského písomníctva a kultúry.


Aktuálny ročník sa bude niesť v znamení 1 150. výročia úmrtia kniežaťa Pribinu, 150. výročia Memoranda slovenského národa, 130. výročia založenia časopisu Slovenské pohľady a v znamení viacerých významných výročí literárnych tvorcov a osobností v dejinách slovenského národa. V roku 2011 uplynie 220 rokov od narodenia a 140 rokov od úmrtia Jána Chalupku, 155 rokov od úmrtia Ľudovíta Štúra, 190 rokov od narodenia Janka Matušku, 130 rokov od úmrtia Jána Botta, 95 rokov od úmrtia Svetozára Hurbana Vajanského, 90 rokov od úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava, 60 rokov od úmrtia Ľudmily Podjavorinskej a 110 rokov od narodenia Ľuda Ondrejova.


Za vyhlasovateľov informovala riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Katarína Kalašová.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články