Čachtický hrad, Čachtice

Logo pamiatky

Z najstarších častí hradu stojí predovšetkým torzo päťbokej veže s dominantnou juhozápadnou stenou, dosahujúcou výšku cca 15 m. V murive tejto steny sú z interiéru zachované zvyšky schodišťa, okenný výklenok s lavicami a nika pre svietidlo. Juhovýchodná stena sa zrútila v roku 1982 a vzala so sebou aj časť nadmurovanej hradby jadra. Vo vnútri nádvoria sa zachoval cca 3 metre vysoký severozápadný bok veže. Podstatná časť hradby jadra chýba tiež na juhu pred napojením hradby prvého predhradia. Severne od podkovovitej veže klesá hradba jadra na výšku pred dostavbou v polovici 15. storočia. Pred severným zalomením je toto murivo celkom zaniknuté. Zo západnej strany je pôvodná hradba jadra už ťažko čitateľná. Z paláca priloženého k východnému hradobnému múru sa zachoval jeden nevýrazný črep muriva a niekoľko úsekov klenutých podzemných miestností. Členenie budov dnes naznačujú terénne nerovnosti. V severozápadnej časti nádvoria sa zachovalo torzo steny s oblúkom vstupu na nádvorie. Západne situovaný palác dnes pripomína malý úsek steny jadra so zachovaným záklenkom a špaletami okna za ostrým zubom severozápadne od veže. Členenie miestností naznačujú nadzemné úseky muriva cca meter vysoké. Zároveň sa zachovala časť suterénnej miestnosti s valenou klenbou. Na západnej strane areálu je viditeľné parkánové murivo s opornými piliermi. Dobre zachované je ukončenie druhej parkánovej steny v podobe trojbokej bašty, ktorá je konzervovaná a stojí v pôvodnej výške. Podkovovitá veža – kaplnka je z juhovýchodnej strany zachovaná v pôvodnej výške, vrátane pozostatkov po rímse a podkrovného okienka. Murivo nad rímsou naznačuje výzdobu oblúčkovým ornamentom. Zostávajúca časť veže je zachovaná pod úroveň rímsy. V nadstavbe tejto veže sa zachovali štyri úzke gotické okná, veža je vo veľkej časti pokrytá omietkou, v ktorej je ešte viditeľná výzdoba iluzívnym kvádrovaním. Kompaktne zachované je murivo prvého predhradia, vrátane valene klenutého vstupného otvoru a časti budovy nad ním. Iba pred zalomením na severozápade sa časť hradby zrútila. V severozápadnom priestore je táto hradba podchytená drevenými trámami, ktoré však už dnes neplnia podperný účel, nakoľko drevo nad zemou odhnilo. Južne pred vežou je v malom úseku zachované murivo prvého parkánu. Murivo druhého parkánu je zachované predovšetkým na západe. V južnej časti areálu je viditeľná bašta, uzatvárajúca druhý parkán. Na ňu nadväzuje hradba druhého predhradia, ktorá je kompaktne zachovaná až po vstupnú bránu. Murivo smerujúce k druhej bráne je z väčšej časti zaniknuté.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.