Bratislava v čase Márie Terézie – konferencia

“Obdobie vlády Márie Terézie v Uhorsku (1740-1780) predstavuje dobu najväčšieho rozvoja Bratislavy v jej feudálnych dejinách. Bratislava sa stala najvýznamnejším a najväčším mestom Slovenska, ba i celého vtedajšieho Uhorska. Bratislavský hrad sa stal na čas reprezentačným sídlom kráľovského miestodržiteľa Alberta Sasko-Tešínského a strediskom spoločenského, politického a kultúrneho života. V rokoch 1775-78 nariadila Mária Terézia zbúrať mestské hradby a brány a zasypať vodnú priekopu, ktorá obkolesovala mesto. Vznikol tak priestor pre ďalšiu výstavbu šľachtických palácov a na mieste priekopy vznikla promenáda, na ktorej bolo postavené prvé kamenné Mestské divadlo. Stavali sa tiež cirkevné budovy, prestaval a rozšíril sa hrad, vznikli nové ulice, počet domov sa zdvojnásobil a počet obyvateľov v meste až strojnásobil. V Bratislave sa konali zasadania stavovského snemu a pulzoval tu bohatý spoločenský a kultúrny život. Veľký rozkvet zaznamenala
remeselná výroba v cechoch…”


Dňa 29. Novembra 2010 si pripomenieme 230. výročie úmrtia jednej z najvýznamnejších postáv našej minulosti, kráľovnej Márie Terézie (†1780). Zároveň je tento rok aj jubileom 270. výročia začiatku jej vládnutia na základe pragmatickej sankcie (1740). Pri tejto príležitosti usporiadame konferenciu, ktorej zámerom je poukázat na rozkvet kultúry, umenia, hospodárstva, urbanizmu a architektúry počas vlády osvietenskej panovnícky v našom meste.


  


Program konferencie


 


I. Blok (9:30 – 12:00):


9:30 – Otvorenie, príhovor organizátorov


• Úvodná prednáška: Štefan HOLCÍK


(Múzeum mesta Bratislavy):


Tereziánsky Prešporok


• Marian HAVLÍK (súkromný bádatel):


Stavebné úpravy a interiérová vybavenost


Bratislavského hradu v tereziánskej dobe


• Elena SABADOŠOVÁ (súkromná bádatelka):


Barokizácia Dómu sv. Martina v_Bratislave


10:45 – 11:15 – Prestávka na kávu


• Františka CECHOVÁ


(Univerzita Cyrila a.Metoda, Trnava):


Tereziánske vizitácie bratislavských farností


• Peter HORANSKÝ


(Nadácia na záchranu kultúrneho dedicstva):


Mestské opevnenie Bratislavy v_18. storocí


• Peter HUPKO (Múzeum Cervený kamen):


Mária Terézia a_ Pál¡ ovci


12:15 – 13:30 Prestávka na obed


 


II. Blok (13:30 – 16:20):


• Viera OBUCHOVÁ


(Mestský ústav ochrany pamiatok, Bratislava):


Návštevy Márie Terézie v_uršulínskom kláštore


v_Bratislave vo svetle miestnej kroniky


• Ingrid ŠTIBRANÁ (Trnavská univerzita):


Portrétna ikonogra¡ a Márie Terézie


• Patrícia SYNCÁKOVÁ (Galéria mesta Bratislavy):


Gra¡ ky Márie Terézie zo zbierok Galérie mesta


Bratislavy


14:30 – 15:00 Prestávka na kávu


• Eva AUGUSTÍNOVÁ


(Slovenská národná knižnica):


Bratislavské oslavné tlace na královnú


Máriu Teréziu


• Zuzana FRANCOVÁ (Múzeum mesta Bratislavy):


Remeslá a cechy v_Bratislave v_období


vlády Márie Terézie


• Anton FIALA (Múzeum mesta Bratislavy):


Korunovacné medaily a žetóny


Márie Terézie (1740-1780)


• Maroš MACUHA


(Bratislavský okrášlovací spolok):


Pomník Márie Terézie od Jána Fadrusza


z_roku 1897


Predpokladaný záver konferencie 16:20


 


Viaceré prednášky budú doplnené obrazovou prílohou. Z príspevkov sa plánuje vydať recenzovaný zborník.


 
 


Kontakt na organizátorov:


Bratislavský okrášlovací spolok


Mgr. Maroš Macuha, PhD.


macuha@bos-bratislava.sk


tel.: 0911 210 138


www.bos-bratislava.sk


 


 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články