Kalvária v Banskej Štiavnici – práce od leta 2009 do súčasnosti

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Od roku 2009 boli postupne vypracovávané projekty na obnovu jednotlivých objektov a vonkajších úprav areálu kalvárie. Projekty budú ukončené do konca augusta 2010. Autor projektovej dokumentácie je Ing.arch. Peter Nižňanský a kol.

Z čiastkových projektov sa pracuje na realizačnom projekte obnovy zelene a realizačnom projekte slávnostného nasvietenia objektov kalvárie. Tieto projekty by mali byť ukončené na jeseň 2010.

Reštaurátorské a umelecko-remeselné práce :

Tu je rozpracovaných viac projektov reštaurovania :

1. Reštaurovanie interiérových malieb v kaplnkách č.4 a 6 v Dolnom kostole – dlhodobý    projekt, ktorý realizuje akad.mal.Eva Mitzová. Pracovalo sa celý minulý rok a ukončenie     prác je koncom septembra 2010.

2. Odkryv a upevnenie malieb v kaplnke č.5 v Dolnom kostole – pracuje sa na nej od leta

    2009, ukončenie tejto etapy má byť na jeseň 2010. Práce realizuje p.Mitzová. 

3. Reštaurátorská obnova fasád Dolného kostola – pracuje sa tu od jesene 2009, kedy bola

    z fasád odstránená cementová omietka, v súčasnosti sa pracuje na obnove omietok. Práce

    by mali byť ukončené na jeseň 2010. Práce realizuje Mgr.art. Ján Hromada a kolektív.

4. Reštaurovanie dreveného reliéfu Poslednej večere z kaplnky č.5 v Dolnom kostole –  reliéf  bol prenesený do Štátnych reštaurátorských ateliérov v Bratislave. Reštaurátorské práce budú ukončené na jeseň 2010.

5. Reštaurovanie kamenných oltárnych menzí v kaplnkách Dolného kostola – práce boli 

    ukončené na jeseň 2009. Realizoval ich Mgr.art. Ján Fečo.

6. Reštaurovanie drevených oltárov v kaplnkách č.4 a 6 v Dolnom kostole – práce boli ukon-

    čené na jeseň 2009 a na jar 2010. Relizoval ich Mgr.art. Ján Fečo.

7. Umelecko-remeselné práce na Dolnom kostole :

    – oprava mreží do kaplniek a na okná

    – oprava brán do kaplniek a interiérových dverí

    – oprava kamenných dlažieb v kaplnkách.

    Práce budú ukončené na jeseň 2010.

8. Reštaurovanie kamenného portálu Horného kostola – 1.etapa – práce boli realizované

    na jeseň 2009. Časti portálu sú u reštaurátora Mgr.art. Vladislava Plekanca.

9. Reštaurovanie kaplniek č.7 (Mgr.art. Vladislav Plekanec a kol.) – realizácia leto a jeseň

    2009, ukončenie jeseň 2010.

10. Reštaurovanie kaplniek č. 14 a 15 (Plekanec a kol.) – realizácia leto, jeseň 2010.

11. Reštaurovanie podstavca a súsošia Sedembolestnej Panny Márie – ukončené v lete 2010-

      – Mgr. Art. Ján Fečo.

                                                                                                  

Stavebné práce :

1. Amfiteáter a úprava priestoru nad Dolným kostolom – práce realizuje firma Ľubomíra

    Bosáka. Práce sa začali na jeseň 2009, ukončenie jeseň 2010.

2. Objekt dreveného skladu vo dvore Dolného kostola – realizované v zime 2010 (tesár

    Milan Kaštier).

3. Nové strechy na Dolnom kostole (nad bytom a sakristiou) a menšie klampiarske práce na

    Dolnom kostole – realizuje Jozef Santoris. Práce budú ukončené na jeseň 2010

4. Nové okná na Dolnom kostole – stolár Peter Smelák. Práce budú ukončené na jeseň.

5. Práce na odvodnení a vonkajšie úpravy okolo Dolného kostola, súsošia Sedemb. PM,

    kaplniek č. 7,14,15 a predpolia Horného kostola – p.Bosák, jeseň 2010.

6. Elektroinštalácia – hlavné rozvody silnoprúdu a slaboprúdu od Dolného kostola po Stredný

    a Horný kostol. Realizuje Ján Michalský, ukončenie jeseň 2010.

Ostatné práce :

Počas jari a leta 2010 sa uskutočnili práce týkajúce sa výrubu a čistenia areálu od nežiadúcich náletových drevín, ktoré počas niekoľkých desaťročí vyrástli do veľkých rozmerov a svojim koreňovým systémom a zlým zdravotným stavom výrazne ohrozovali stabilitu jednotlivých kaplniek a tiež narúšali celkový estetický ráz Kalvárskeho komplexu.

V prvej fáze sme sa zamerali na najkritickejšie dreviny a v ďalších rokoch budeme pokračovať postupných prierezom nepôvodných drevín a krov, čím chceme vrátiť Kalvárii jej pôvodný vzhľad.

V lete 2010 sa na Kalvárii uskutočnilo niekoľko skupinových brigád s účastníkmi z viacerých firiem a organizácii, ktorí sa dobrovoľne podielali na pomocných prácach pri čistení areálu od zostatkových konárov, hrubšej drevnej masy a tiež kosenia a hrabania zarastených lúk. Pri prácach vládol tímový duch a priateľská atmosféra podporená možno aj spiritualitou samotnej Kalvárie. S ich pomocou sa nám počas niekoľkých víkendov podarilo vyčistiť celý areál tak, aby boli chodníky priechodné, lúky pokosené a návštevníci si mohli vychutnať zaslúženú odmenu v podobe panoramatického výhľadu z vrchola Scharffenbergu (Ostrého vrchu).

Pod odborným dohľadom Ing. Daniša a kolektívu sa počas leta 2010 uskutočnilo ošetrenie lipovej aleje, v ktorej viaceré stromy boli v zlom zdravotnom stave a ohrozovali bezpečnosť návštevníkov.

Odinštalovanie reliéfu

V stredu, 21.10.2009 bol z Dolného Kostola odinštalovaný reliéf „Posledná večera“. Veľký reliéf je takmer 3,5 m vysoký z váži niekoľko sto kíl. Reliéf je v súčasnosti v zlom technickom stave, na viacerých miestach bol poškodený drevokazným hmyzom a hnilobou. Bol prevezený do Štátnych reštaurátorských ateliérov v Bratislave, kde bude reštaurovaný. Po dokončení bude opäť inštalovaný do Dolného kostola.

Brigáda zamestnancov VÚB a médií na Kalvárii

V piatok 19.6. 2009 sa v počte 13 ľudí uskutočnila brigáda zamestnancom VÚB a novinárov z rôznych slovenských médií.

Počas brigády sa objavil vo výkopoch starý odvodňovací kanálik, začala sa odstraňovanie cementovej omietky z Dolného kostola a vykonali sa prvé práce na kaplnke č.7 – demontáž betónového žlabu, do ktorého bola kaplnka zakliesnená a ktorý sa bude nahradzovať plnohodnotnou drenážou.

V dňoch 20. a 21. marca 2009 Banskú Štiavnicu navštívil Mark Weber, projektový riaditeľ prestížnej americkej nadácie Svetový pamiatkový fond (World Monuments Fund-WMF).

WMF v júni 2007 zaradil barokovú Banskoštiavnickú kalváriu na zoznam 100 najohrozenejších pamiatok sveta. Predstavitelia združenia Kalvársky fond, ktoré nadväzuje na rovnomenné združenie rozpustené roku 1951 vládnucim režimom, využili túto príležitosť a nadviazali spoluprácu s americkou nadáciou. Výsledkom spolupráce bolo poskytnutie finančnej pomoci 175 000 amerických dolárov od The Wilson Challenge Fund to Conserve our Heritage.

Americkí donori podporili záchranu najväčšmi nohrozených barokových fresiek v  Dolnom kostole na úpätí kalvárskeho kopca. Fresky sa nachádzajú v interiéroch dvoch kaplniek pod vežami kostola – Kaplnky Božského srdca Ježišovho a Kaplnky Bolestného srdca Panny Márie. Cieľom návštevy pána Marka Webera bolo posúdiť postup prác pri ich reštaurovaní. Pôvodné barokové fresky boli na konci 19. storočia prekryté nehodnotnou jednoduchou maľbou a vplyvom vlhkosti v stenách sa začínali nenávratne meniť na prášok. Mark Weber bol s postupom a kvalitou práce akademickej maliarky Evy Mitzovej pri ich reštaurovaní veľmi spokojný. Osobitne ocenil dôkladnú prípravu obnovy Kalvárie, teda spracovanie všetkých potrebných podkladov – zameranie jednotlivých architektúr, posudky a projekty statiky a odvlhčenia, výsledky pamiatkových a reštaurátorských výskumov a pod.
 
Doteraz boli opravené strechy na všetkých  objektoch Kalvárie, realizovali sa drenáže a statické zabezpečenie základov Dolného kostola, zabezpečila technická infraštruktúra a pod.
 
Mark Weber nevylúčil ďalšiu spoluprácu s Kalvárskym fondom v budúcnosti. Do úvahy prichádza predovšetkým obnova centrálnej kaplnky Dolného kostola – Kaplnky Poslednej večere. Jej iluzívne barokové fresky boli neuvážene premaľované začiatkom 90. rokov 20. storočia bielym náterom.

Rozsah sponzorstva od americkej nadácie WMF je podmienený sumou získaných grantov na miestnej úrovni. Preto je pre obnovu Kalvárie veľmi dôležitý finančný grant od Nadácie VÚB, granty z programu Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR a z iných zdrojov.

Banskoštiavnická Kalvária už nebude patriť medzi najohrozenejšie pamiatky sveta

Bratislava (25. november 2008) – Vďaka podpore z Nadácie VÚB a ostatných partnerov sa v roku 2008 zastavila devastácia najkrajšej slovenskej kalvárie. Nadácia VÚB podporila projekt prvými dvomi miliónmi z celkovo 20 miliónov korún, ktoré plánuje do rekonštrukcie banskoštiavnickej Kalvárie investovať. Zároveň podporila aj vysoké školy sumou 1 mil. Sk, aby sa podieľali na výskumných a projektových prácach, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou začiatku reštaurátorských prác. Vďaka tejto podpore sa na obnovu Kalvárie podarilo získať ďalších takmer 4 milióny korún zo zahraničia. 

Banskoštiavnická Kalvária je jednou z vôbec najvýznamnejších barokových pamiatok Slovenska. Jej zúfalý stav sa snaží zmeniť združenie Kalvársky fond, ktoré našlo silného spojenca v Nadácii VÚB. Tá poskytla najväčší dar, aký kedy venovala súkromná spoločnosť na konkrétny projekt v oblasti kultúry a histórie.

Kedže obnova celej kalvárie bude stáť asi 120 miliónov korún, Kalvársky fond ponúka možnosť adoptovať si niektorú z dvanástich kaplniek. Prvými adoptívnymi rodičmi sú Štiavničanky Magda a Emília Vášáryové. Adoptovali si kaplnku č. 7 – Ježiš na Olivovej hore. Ako zhodne tvrdia: \"Sme radi, že sa konečne našla iniciatíva zorganizovať takúto komplexnú obnovu a budeme radi ak náš krok inšpiruje ďalších, ktorým záleží na kultúrnom dedičstve našich predkov".

Predseda Správnej rady Nadácie VÚB a generálny riaditeľ VÚB banky Ignacio Jaquotot vidí v rozhodnutí Nadácie VÚB aj inšpiráciu pre ďalšie podnikateľské subjekty a partnerov. \"Z priebehu spolupráce môžeme povedať, že naše rozhodnutie bolo správne a našli sme v Kalvárskom fonde odbornú a ľudskú kapacitu náročnú rekonštrukciu kalvárie aj zrealizovať", povedal Jaquotot. 

Práce na obnove banskoštiavnickej Kalvárie sa začali v lete 2008. Brigádnici z celého Slovenska odpracovali 3600 hodín prípravných prác a samotné nstavebné a reštaurátorské práce začali v auguste. Pre verejnosť by sa mal hlavný objekt kalvárie – Dolný kostol otvoriť v lete roku 2009. V súčasnosti sa zabezpečuje jeho statika, odvodenie a reštaurovanie nástenných malieb. Vďaka grantu Ministerstva kultúry SR sa opravili všetky strechy komplexu, pokračuje sa na pamiatkovej obnove Dolného kostola a reštauruje sa jeden drevený reliéf z kaplnky. 

"Spolupráca s Nadáciou VÚB je nadštandardná, okrem grantu na stavebnú časť prispeli aj na odbornú prípravu rekonštrukcie a nakoniec prišli sami na brigádu," hovorí Martin Macharik, predseda Kalvárskeho fondu. Vďaka tejto podpore a nekonečne trpezlivej práce našej kolegyne Katke Voškovej sme boli tiež úspešní v získaní tzv. matching grantu z World Monuments Fund® Robert W. Wilson Challenge to Conserve our Heritage vo výške 175.000 USD na reštaurovanie nástenných malieb". 

Okrem Nadácie VÚB americkej nadácie World Monuments Found obnovu Kalvárie v roku 2008 podporilo aj Ministerstvo kultúry SR, Mesto Banská Štiavnica a švajčiarske mesto Hunnenberg. 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články