Bojná Valy

Hradisko je obličkového tvaru, os pozdĺžna je dlhá cca 600m a osi priečne majú od 200 po 300 metrov. Celková plocha akropole i s …

Hrádok v Medziankach

Fortifikačný systém medzianskeho hrádku tvorí pravidelná lichobežníková kamenná architektúra (36 x 13-14 m).

Prietrž tzv. Husitské hradby

Fortifikácia má tvar lichobežníka a v nárožiach sú vstavané kruhové bašty. Tie výrazne vystupujú pred líce hradieb a tvoria tak aktív…

Sobôtka hrad

Jednalo sa o vodný hrad postavený na ostrovčeku rieky Rimavy. Dnes sa zachovali nepatrné zvyšky nadzemných častí pevnosti. 

Rudno hrad

Elipsovotý pôdorys hradu je obklopený prekopou a valom. Ojedinelé zvyšky kamenného muriva poukazujú na dispozíciu hradieb a hradných budov…

Teplica hrad

 V súčasnosti sú viditeľné priekopy a valy. Najčitateľnejší je zvyšok zahĺbeného objektu, pravdepodobne bývalej hranolovej veže.

Breznica hrad

 Na zaniknutý hrad upozorňujú dnes terénne nerovnosti, záseky do skál a zvyšok severného obvodového múru.

Posádka hrad

V lokalite Dunajský vrch (220 m.n.m.) sa nachádzajú zvyšky valov a priekop. Niektorí bádatelia sa domnievajú, že hradom Solgader sa v prame…

Kostolec hradisko (Ducové)

Archeologická pamiatka Kostolec je vysunutá expozícia Balneologického múzea v Piešťanoch a predstavuje náznakovo zrekonštruovan…