Zaniknutý kostol sv. Michala, Podhorany – Sokolníky

Logo pamiatky

Na ľavobrežnej terase rieky Nitry uprostred polí na sever od obce Podhorany, sa nachádzala lokalita , na ktorej sa bolo vidieť výrazné povrchové stopy po zanikajúcom objekte, časti obvodových múrov vyčnievajúcich na povrch, silné stopy deštrukcie a znateľné boli aj pozostataky zanikajúceho cintorína so stopami kamennej ohrady. Preto na danej lokalite boli vykonané archeologické výskumy vo viacerých etapách. Pôvodná románska stavba mala odĺžnikovú loď zakončenú polkruhovou apsidou. Kostol mal na západnej strane emporu, ktorú niesli dva piliere. V južnej stene bol zistený ústupkovitý portál. 

Súčasný stav lokality

Lokalita je dlhodobo nevyužitá, ruiny v dôsledku neúdržby takmer 40 rokov chátrali. Objekt ruiny sa nachádzal pod vrstvou zeminy, ktorá do značnej časti prekrývala zachované murivá nadzemných častí kostola(cca 900mm nad pôvodnou niveletu exteriéru kostola). V posledných rokoch  lokalitu začali odkrývať miestni dobrovoľníci. Ich aktivity boli zastavené a na podnet KPÚ Nitra sa začala pripravovať systematická obnova celej lokality. KPÚ zabezpečuje archeologický výskum.

Účel a funkcia stavby

Správcom predmetnej archeologickej lokality je obec Podhorany.  Problémom pri prevádzkovaní areálu v teréne sa javí finančné zabezpečenie starostlivosti o areál  a jeho údržba, nakoľko sa jedná o archeologickú lokalitu, slúžiacu predovšetkým ako exponát a nachádzajúcu sa mimo intravilánu obce. Bude preto jednou z úloh oživiť turistické trasy regionálneho a nadregionálneho významu a navrhnúť napojenie predmetnej lokality na centrum obce aj na spomínané turistické trasy. Lokalitu je možné využiť aj na sezónne poriadanie kultúrno-spoločenských akcií, s možnosťou využitia plánovaného zázemia v rámci obce.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.