Aj 75 rokov od svojho založenia zohráva UNESCO jedinečnú úlohu tvrdí Korčok

Ústava Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru vstúpila do platnosti 4. novembra 1946, medzi 37 zakladajúcich štátov patrilo aj Československo. Aj 75 rokov od svojho založenia zohráva Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru – UNESCO jedinečnú úlohu. Pri príležitosti 75. výročia založenia UNESCO to povedal minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS). V tlačovej správe o tom informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZV SR). Presne 4. novembra 1946 vstúpila do platnosti Ústava UNESCO, ktorú 16. novembra 1945 podpísalo 37 krajín vrátane Československa. Slovensko ako jeho nástupnícky štát tak patrí k zakladajúcim štátom tejto medzinárodnej organizácie.

„Slovensko je aktívnym členom UNESCO a podieľa sa na realizácii jeho programov v mnohých oblastiach. Známe sú predovšetkým naše lokality zapísané na Reprezentatívny zoznam svetového dedičstva – Banská Štiavnica, Levoča, Spišský hrad či Bardejov. Slovensko je bohaté na prírodné a kultúrne dedičstvo, preto značku UNESCO možno nájsť v každom kúte našej krajiny,“ povedal Korčok.

Hlavnú myšlienku organizácie vystihuje prvá veta Ústavy UNESCO: „Keďže vojny začínajú v mysliach ľudí, základy mieru musíme stavať práve tam”. UNESCO si výročie pripomína špeciálnou webstránkou, na ktorej prezentuje nielen dosiahnuté výsledky a úspechy, ale aj svoju víziu do budúcnosti. Súčasťou prezentácie je aj sekcia venovaná video-zdraviciam z celého sveta, do ktorej prispeli svojím pozdravom aj prezidentka Zuzana Čaputová a bývalá dlhoročná generálna riaditeľka Pamiatkového úradu Katarína Kosová.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

REHABILITÁCIA ČI REGENERÁCIA BARDEJOVSKÉHO NÁMESTIA ?

Dňa 30.novembra roku 2000 sa k doposiaľ zapísaným lokalitám Svetového dedičstva priradila i Mestská pamiatková rezervácia BARDEJOV. Na zápis bola prijatá na zasadnutí Medzinárodného komitétu pre ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva výnimočnej svetovej hodnoty ( The World Heritage Comittee ) , ktoré sa konalo v Austrálii v meste Cairns.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Odpovede