CHARTY A REZOLÚCIE MEDZINÁRODNÝCH NEVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ

Obrázok k článku

ATÉNSKA CHARTA
/ Kongres medzinárodnej modernej architektúry, Atény, 1933 /
BENÁTSKA CHARTA – MEDINÁRODNÁ CHARTA O OCHRANE A OBNOVE PAMIATOK A PAMIATKOVÝCH SÍDIEL
/ II.medzinárodný kongres architektov a technikov historických pamiatok, Benátky, 31.máj 1964 /… REZOLÚCIA PRIJATÁ NA MEDZINÁRODNOM SYMPÓZIU O REGENERÁCII HISTORICKÝCH MIEST
/ Medzinárodné sympózium o regenerácii historických miest, Levoča, jún 1966 /

PRVÉ KOLOKVIUM O OCHRANE A OŽIVENÍ ÚBOROV HISTORICKÉHO ALEBO UMELECKÉHO ZÁUJMU
/ Kolokvium, Cacéres, 15.marec 1967 /

KOLOKVIUM O ASPEKTOCH OZDRAVENIA, OBNOVY A VYUŽITIA STARÝCH SEVEROAFRICKÝCH A ÁZIJSKÝCH MIEST V OBLASTI STREDOZEMNÉHO MORA
/ Kolokvium, Tunis, 9.jún 1968 /

ODPORÚČANIA PRIJATÉ NA SYMPÓZIU PAMIATKY A SPOLOČNOSŤ
/ Sympózium ICOMOS, Leningrad, 2.september 1969 /

ODPORÚČANIA PRIJATÉ NA PRVOM SYMPÓZIU O PROBLÉMOCH DOPRAVY V CENTRÁCH HISTORICKÉHO VÝZNAMU
/ Sympózium ICOMOS, Graz, 6.október 1969 /

REZOLÚCIA O OCHRANE PAMIATOK ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY A ICH SÚBOROV
/ Sympózium ICOMOS, Vysoké Tatry, 30.august 1971/

ODPORÚČANIA PRIJATÉ NA PRVOM MEDZINÁRODNOM SYMPÓZIU O KONZERVOVANÍ A REŠTAUROVANÍ ZÁHRAD HISTORICKÉHO VÝZNAMU
/ Fontaineblau, 13.september 1971 /

REZOLÚCIE Z KOLOKVIA O INTEGRÁCII SÚČASNEJ ARCHITEKTÚRY DO HISTORICKÝCH SÚBOROV
/ Budapešť, 25.jún 1972 /

REZOLÚCIA O DREVENOM MESTE V SEVERSKÝCH KRAJINÁCH
/ Kolokvium v Sandefjord, 22.september 1972 /

REZOLÚCIA Z KOLOKVIA O OCHRANE A OŽIVENÍ HISTORICKÝCH MIEST, DEDÍN A SÍDIEL
/ Mexiko, 9.október 1972 /

VIEDENSKÁ CHARTA O PLÁNOVANÍ ĽUDSKÉHO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
/ Viedeň, 1973 /

KOLOKVIUM O PROBLÉMOCH OCHRANY PAMIATOK RÔZNYCH KULTÚR
/ Kordoba, 29.apríl 1973 /

KOLOKVIUM TVÁR ULICE V HISTORICKÝCH MESTÁCH
/ Lausanne, 17.- 22.jún 1973 /

REZOLÚCIA Z REGIONÁLNEJ KONFERENCIE ICOMOS O OCHRANE HISTORICKÝCH CENTIER A O PROBLÉMOCH MODERNÉHO ORGANIZOVANIA ICH ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ V SOCIALISTICKÝCH ŠTÁTOCH
/ Vilnius, 3.september 1973 /

ODPORÚČANIA II.KOLOKVIA O OCHRANE A OŽIVENÍ ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY A VIDIECKYCH SÍDIEL
/ Solún, 3.október 1973 /

II. MEDZINÁRODNÉ KOLOKVIUM O KONZERVOVANÍ A REŠTAUROVANÍ HISTORICKÝCH ZÁHRAD
/ Granada, 29.október 1973 /

KOLOKVIUM O NOVOM SPOLOČENSKOM POSOBENÍ HISTORICKÝCH PAMIATOK
/ Magdeburg, 5.máj 1974 /

REZOLÚCIA PRIJATÁ NA SEMINÁRI O ZÁCHRANE PAMIATOK V SEIZMICKÝCH OBLASTIACH
/ Antiqua Guatemala, 27.august 1974 /

REZOLÚCIA Z KOLOKVIA ICOM – ICOMOS O ADAPTÁCII HISTORICKÝCH PAMIATOK NA MUZEÁLNE CIELE
/ Varšava, september 1974 /

REZOLÚCIA ZO SEMINÁRA O INTEGRÁCII SÚČASNEJ ARCHITEKTÚRY DO STARÝCH SÚBOROV
/ Kazimierz Dolny, 16.október 1974 /

PRVÝ MEDZIAMERICKÝ SEMINÁR O SKÚSENOSTIACH SO ZÁCHRANOU A OBNOVOU PAMIATKOVÉHO DEDIČSTVA KOLONIÁLNEHO A REPUBLIKÁNSKEHO OBDOBIA
/ Santo Domingo, 2.december 1974 /

KOLOKVIUM O OCHRANE HISTORICKÝCH MIEST
/ Brugy, 12.máj 1975 /

KOLOKVIUM O OCHRANE MALÝCH HISTORICKÝCH MIEST
/ Rothenburg o/T, 29.máj 1975 /

MEDZINÁRODNÉ KOLOKVIUM O OCHRANE HISTORICKÝCH ZÁHRAD
/ Zeist, 9.september 1975 /

REZOLÚCIA Z KOLOKVIA O ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRE
/ Plovdiv, 24.september 1975 /

DRUHÉ MEDZINÁRODNÉ KOLOKVIUM O KONZERVOVANÍ NEPÁLENEJ TEHLY
/ Yazd, 6.marec 1976 /

TURISTIKA A SÚČASNÝ HUMANIZMUS, PERSPEKTÍVA ROKU 2000
/ Brusel, 8.september 1976 /

KOLOKVIUM VENOVANÉ PRIEMYSELNÉMU DEDIČSTVU
/ Le Creusot, 19.september 1976 /

REZOLÚCIA ZO SYMPÓZIA O NOVOM ŽIVOTE V HISTORICKÝCH SÍDLACH
/ Praha, Bratislava, 30.september 1976 /

ZÁVERY O OCHRANE VIDIECKYCH PAMIATKOVÝCH SÚBOROV
/ Budapešť, Szombathely, 29.jún 1977 /

REZOLÚCIA O HISTORICKÝCH ZÁHRADÁCH V SÚČASNOSTI
/ Kroméŕíž, 16.september 1977 /

CHARTA Z MACHU – PICCHU
/ Lima Cuzco, 6.december1977 /

REZOLÚCIA Z KOLOKVIA O ÚLOHÁCH A SPOLUPRÁCI
/ Ženeva, 5.október 1979 /

REZOLÚCIA O OCHRANE A OBNOVE HISTORICKÝCH ZÁHRAD
/ Brugy, Brusel, 17.október 1979 /

SMERNICE AUSTRÁLSKEHO KOMITÉTU ICOMOS O OCHRANE MIEST KULTÚRNEHO VÝZNAMU
(BURRA CHARTA ) / Burra, august 1980 /

KOLOKVIUM O ZÁHRADÁCH V OBLASTI STREDOZEMNÉHO MORA
/ Villeneuve – les – Avignon, 9.júl 1980 /

VARŠAVSKÁ DEKLARÁCIA ARCHITEKTOV, ARCHITEKTÚRA – ČLOVEK – PROSTREDIE
/ Varšava, 1981 /

DOKTRÍNA OCHRANY A OBNOVY PAMIATOK A HISTORICKÝCH SÍDIEL
/ Bari, 25.máj 1981 /

KONZERVÁCIA MATERÁLOV A PRAKTICKÁ APLIKÁCIA VÝSKUMU PRI OBNOVE PAMIATOK
/ Florencia, 25.máj 1981 /

APLIKÁCIA VEDECKÉHO VÝSKUMU A TECHNOLÓGIE NA ANALÝZU A SPEVŇOVANIE ARCHITEKTONICKÝCH KONŠTRUKCIÍ
/ Verona, 25.máj 1981 /

ORGANIZÁCIA SLUŽIEB PRE OCHRANU, INVENTARIZÁCIU , ODBORNÉ VZDELANIE
/ Rím, 25.máj 1981 /

REZOLÚCIA O KRAJINÁRSKYCH ZÁHRADÁCH
/ Štokholm, 23.september 1981 /

MEDZINÁRODNÁ CHARTA NA ZÁCHRANU HISTORICKÝCH MIEST
/ ICOMOS, Washington, 1987 /

EURÓPSKA KONVENCIA O OCHRANE ARCHEOLOGICKÉHO DEDIČSTVA
/ III.európska konferencia ministrov zodpovedných za kultúrne dedičstvo, La Valetta – Malta, 16. – 17. január 1992 /

Nabudúce: DOHOVORY A DOKUMENTY ICOMOS (PREJEDNÁVANÉ NA GENERÁLNOM ZHROMAŽDENÍ ICOMOS)

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Ochrana pamiatok

Oblasť medzinárodnej ochrany pamiatok na Slovensku riadi Ministerstvo kultúry SR a z odbornej stránky zabezpečuje Ústredie štátnej pamiatkovej starostlivosti. Ústredie sa svojou prácou zúčastňuje na činnosti nevládnej organizácie Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla (ICOMOS) a riadi tak koordináciu materiálno technickej stránky v odbore obnova pamiatok histórie, kultúry a múzejných cenností. Okrem toho rozvýja aj teóriu a metodiku pamiatkovej ochrany a spolupracuje aj s ostatnými medzinárodnými organizáciami.

Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku 1981 – 1989

Dochádza k zmene názvu ústavu na Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti, vydáva sa nový štatút, ktorý ho kvalifikuje na odbornú organizáciu pre teóriu, metodiku a informácie o pamiatkovej starostlivosti a inžinierske pracovisko. Uznesením vlády SSR č.326/1980 boli v r. 1981 založené Štátne reštaurátorské ateliéry, delimitáciou reštaurátorskej činnosti z Ústredia umeleckých remesiel a Chemicko-fyzikálneho laboratória odčleneného z ústavu.