Rezort kultúry: tradičná ľudová kultúra, Historická budova SND a akčný plán na ochranu pamiatok

budapest8

Ministerstvo kultúry SR splnilo dvadsaťdva rezortných úloh, ktoré v koncepcii rozdelilo do šiestich strategických cieľov.

Ministerstvu kultúry SR (MK SR) sa podarilo splniť všetky úlohy spojené so starostlivosťou o tradičnú ľudovú kultúru, a to v ešte v platnosti pripraveného plánu. Vyplýva to zo Správy o stave plnenia úloh vyplývajúcich z Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru do roku 2020 za obdobie 2. polrok 2017 – 2020, ktorú vláda zobrala na vedomie. Rezort splnil 22 rezortných úloh, ktoré v koncepcii rozdelil do šiestich strategických cieľov, respektíve hlavných oblastí. Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru v rámci Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (CTĽK-SĽUK) bolo poverené koordináciou plnenia týchto úloh.

Medzi úlohy patrila inventarizácia, dokumentácia a archivácia kultúrnych objektov tradičnej ľudovej kultúry na Slovenskou či zapojenie subjektov územnej samosprávy do týchto procesov. Úlohou bolo aj pokračovať v tvorbe Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. Do úloh boli zaradené aj tie, ktoré sa týkali vydavateľskej oblasti. Úlohou tak bolo vydávať podpornú literatúru pre rezort školstva, reprezentačnú a popularizačnú literatúru pre verejnosť či multimediálne nosiče o tradičnej ľudovej kultúre.

Zámerom koncepcie bolo aj využívať atraktívne a inovatívne formy na zvyšovanie povedomia detí a mládeže o tradičnej ľudovej kultúre ako súčasti nehmotného kultúrneho dedičstva. Zároveň vytvárať priestor pre kontakt detí a mládeže s dostupnými podobami tejto kultúry. Autori koncepcie do úloh zahrnuli aj medzinárodnú spoluprácu a prezentačnú činnosť.

Medzi nesplnenými úlohami je aj rekonštrukcia Historickej budovy SND
Nesplnenie vypracovania projektovej dokumentácie rekonštrukcie Historickej budovy Slovenského národného divadla (SND) sa priamo viaže na okolnosti vedenia divadla.

Vypracovanie projektu pre rekonštrukciu Historickej budovy Slovenského národného divadla (SND) či informácií o podmienkach vývozu a dovozu predmetov kultúrnej hodnoty. To sú len niektoré z ôsmich nesplnených úloh z Akčného plánu na roky 2018 – 2020 k Stratégii rozvoja kultúry SR na roky 2014 – 2020. Vláda jeho vyhodnotenie dnes vzala na vedomie. Akčný plán mal pritom naplánovaných ďalších 37 úloh, z ktorých 31 splnil a šesť čiastočne, napríklad z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Ako vysvetlilo Ministerstvo kultúry SR (MK SR), ktoré dokument predložilo, vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie Historickej budovy SND je komplexná úloha. Jej nesplnenie sa podľa rezortu priamo viaže na okolnosti vedenia divadla. „Inštitúcia zápasila nielen s pandémiou koronavírusu (posledná sezóna), ale dlhodobo aj s ďalšími naakumulovanými výzvami, ktoré hľadali riešenia. Predstava o týchto riešeniach však závisela tak od vedenia inštitúcie, ako aj od vedenia ministerstva,“ konštatovalo. Zároveň dodalo, že rekonštrukcia si bude vyžadovať aj širšiu zhodu naprieč politickým spektrom, keďže presahuje jeho nielen finančné možnosti. Avšak jednou z úloh pre nové vedenie SND, ktoré vzišlo z transparentného výberového konania, je práve rekonštrukcia danej budovy.

Rezort ozrejmil, že na nesplnenom rámci pre zavedenie centrálnej evidencie odcudzených zbierkových predmetov z múzeí a galérií už pracuje zodpovedný gestorský útvar. Jej splnenie sa tak očakáva v roku 2022. V prípade informačného materiálu o podmienkach vývozu a dovozu predmetov kultúrnej hodnoty a ochrane predmetov kultúrnej hodnoty na slovenskom území sa čakalo na Európsku úniu. Tá mala totiž pripraviť novú legislatívnu úpravu, ktorú by si Slovensko muselo implementovať. Z daného dôvodu ministerstvo zhodnotilo, že aj vzhľadom na očakávané dôležité zmeny by išlo o kontraproduktívne, neefektívne a zbytočné vynaloženie prostriedkov na informačný materiál. Ten by bol totiž podľa MK SR veľmi rýchlo neaktuálny. Na príprave informatívneho materiálu sa však priebežne pracuje.


Vláda schválila pokračovanie plánu na ochranu pamiatok
Akčný plán na ochranu pamiatok pokrýva obdobie od roku 2021 do roku 2022.

Ministri na dnešnom rokovaní schválili Akčný plán na roky 2021 až 2022 k Stratégii ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-2022. Z predloženého materiálu vyplýva, že ide o kontinuálne pokračovanie Akčného plánu na roky 2018 – 2020 a finálne naplnenie obdobia účinnosti spomínanej stratégie. Ako priblížilo Ministerstvo kultúry SR, ktoré materiál na vládu predložilo, niektoré z opatrení sú už v súčasnosti plnené priebežne a je potrebné v ich plnení naďalej pokračovať.

Schválený plán má sedem strategických oblastí, ktoré zahŕňajú evidenciu a digitalizáciu pamiatkového fondu, monitoring lokalít svetového kultúrneho dedičstva či zavedenie kategorizácie archeologických nálezísk. Jednou zo snáh bude aj pripravenie samostatného Fondu pre pamiatky, ktorý by mal fungovať ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia. Pokračovať by sa malo aj v projekte Pro Monumenta – prevencia údržbou. Zamerať by sa však mal na školenie remeselníkov.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Odpovede