Nezamestnaní sa budú môcť zapojiť do obnovy kultúrneho dedičstva inak

foto35

Nezamestnaní sa opäť budú môcť zapojiť do obnovy kultúrneho dedičstva. Prostredníctvom nových výziev to plánuje Ministerstvo kultúry SR (MK SR) v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Informoval o tom Michal Hajtol z kancelárie štátnej tajomníčky MK SR. Ako priblížil, v novej výzve MIRRI SR pre mimovládne organizácie je v oblasti regionálneho rozvoja jednou z oprávnených aktivít aj zachovanie a starostlivosť o kultúrne dedičstvo.

Oprávnenými žiadateľmi môžu byť aj tí, ktorí požiadali o dotácie z dotačného programu MK SR Obnovme si svoj dom. Záujemcovia môžu využiť dotáciu aj na zamestnanie ľudí, ktorí by sa na obnove kultúrnych pamiatok podieľali. Výška podpory pre neziskové organizácie, občianske združenia či regionálne rozvojové agentúry sa pohybuje vo výške od 10-tisíc do 50-tisíc eur. Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch je 90 percent. Žiadosti smú záujemcovia predkladať na predpísaných tlačivách do 15. apríla.

Štátny tajomník MIRRI SR Vladimír Ledecký podotkol, že projekt obnovy hradov považuje v oblasti regionálneho rozvoja za prospešný, keďže samotná rekonštrukcia hradov priniesla do regiónov dlhodobý rozvoj vo viacerých oblastiach. „Podarilo sa zamestnať dlhodobo nezamestnaných, obnoviť historické kultúrne dedičstvo a zároveň naštartovať rozvoj cestovného ruchu,“ vymenoval. Dodal, že ukončením financovania projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“ prišli mnohé organizácie o možnosť vo svojich aktivitách pokračovať. Práve cez projekt MIRRI sa tento program podarilo čiastočne obnoviť. Priblížil, že ministerstvo ponúka dve možnosti financovania týchto aktivít, a to cez výzvu v oblasti regionálneho rozvoja pre mimovládne organizácie vyhlásenú 15. marca 2021 alebo cez výzvy pre najmenej rozvinuté okresy.

Predseda združenia Zachráňme hrady Ratibor Mazúr si váži iniciatívu, ktorá pomáha zachovať kontinuitu prác pri záchrane hradných ruín, ktoré doteraz občianske združenia zachraňovali cez projekt Obnovme si svoj dom a jeho podprojekt Záchrana kultúrneho dedičstva s pomocou nezamestnaných. „Treba si však uvedomiť, že naša krajina v tomto roku prichádza o možnosť stabilizovať viac ako 40 objektov na približne 35 hradoch, čo by bolo umožnené pri pokračovaní spoločného projektu MK SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,“ konštatoval. Zároveň podotkol, že tento pozastavený projekt Slovensku „závideli“ aj v ostatných krajinách Európskej únie.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Odpovede