Ministerstvo hľadá od minulého týždňa generálneho riaditeľa pamiatkarov

Obrázok k článku

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (PÚ SR) hľadá nové vedenie. Ministerstvo kultúry SR (MK SR), vyhlásilo dňa 22. marca 2021 výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa alebo generálnej riaditeľky PÚ SR. Nová smernica MK SR o výberových konaniach má garantovať férový, otvorený a transparentný postup. Záujemcovia a záujemkyne sa môžu prihlásiť do 23. apríla 2021.

Ministerstvo kultúry ako zriaďovateľ PÚ SR očakáva od nového vedenia plnenie cieľov štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu. Od záujemcov a záujemkýň o pozíciu generálneho riaditeľa alebo generálnej riaditeľky očakávame zefektívnenie riadenia PÚ SR a najmä posilnenie manažérskych kapacít, profesionálne posilnenie oblasti marketingu a práce s publikom. Zároveň aj optimalizáciu organizačnej štruktúry a pracovných pozícií, dodržiavanie vysoko profesionálnych vzťahov, zvyšovanie odborných štandardov a aktívne riešenie etických dilem. Súčasne má PÚ SR spolupracovať s občianskymi združeniami a nadáciami zriadenými na záchranu, využívanie a prezentáciu pamiatkového fondu, podieľať sa na medzinárodných projektoch ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok a pamiatkových území a spolupracovať s medzinárodnými organizáciami a partnerskými inštitúciami v zahraničí.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vznikol 1. 4. 2002 na základe zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. PÚ SR je právnickou osobou so sídlom v Bratislave a je špecializovaným orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu. Vykonáva štátnu správu s celoslovenskou pôsobnosťou, riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu uskutočňovaný krajskými pamiatkovými úradmi, ktoré sídlia v územných obvodoch kraja. Aktuálne je do 30. júna 2021 dočasne poverený vedením PÚSR PhDr. Radoslav Ragač, PhD.

Všetky informácie o postupe výberového konania a jeho podmienkach nájdu záujemcovia a záujemkyne v Oznámení o výberovom konaní a tiež v novej smernici o výberovom konaní. Dokumenty sú dostupné na webovom sídle Ministerstva kultúry SR – Výberové konania.

Zdroj: MKSR

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Zriadenie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

Od 1. apríla vstúpi do platnosti zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, ktorý bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený 19. decembra 2001. Jednou z najdôležitejších zmien vyplývajúcich z toho zákona vo vzťahu k vlastníkom kultúrnych pamiatok, je zriadenie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky ako špecializovaného orgánu štátnej správy. Cieľom tohto kroku je odstránenie súčasného duplicitného rozhodovania vo veciach ochrany a obnovy pamiatok.. Pamiatkový úrad SR bude zriadený transformáciou terajšieho Pamiatkového ústavu a jeho regionálnych stredísk a pracovísk s tým, že zo zákona prejdú naň aj pracovnoprávne vzťahy zamestnancov okresných a krajských úradov, ktorí doteraz vykonávajú činnosti súvisiace so štátnou pamiatkovou starostlivosťou.

Odpovede