Spolupráca s UNESCO priniesla v ostatných rokoch úspešné výsledky

Obrázok k článku

Spolupráca Slovenska s Organizáciou spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) priniesla rad úspešných výsledkov, uvádza to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR v Informácii o činnosti Slovenskej komisie pre UNESCO. Materiál, ktorý mapuje prácu Slovenskej komisie pre UNESCO (SK UNESCO) v rokoch 2017 a 2018, je jedným z bodov stredajšieho rokovania Vlády SR. Úspešné výsledky zaznamenala Slovenská komisia pre UNESCO nielen v oblasti kultúry, s ktorou sa UNESCO často spája, ale aj vo vzdelávaní, ochrane životného prostredia a v ďalších oblastiach. Informačný materiál totiž stručne mapuje jednotlivé programy UNESCO a úlohy vyplývajúce z nich v rámci rezortov školstva, životného prostredia, kultúry, dopravy a výstavby, ako aj pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Napríklad rezort školstva je garantom implementácie Agendy 2030 a jej udržateľných cieľov s dôrazom na cieľ 4 – Zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých, ktorého gestorom v systéme OSN je UNESCO. V roku 2017 sa spolupráca SR a UNESCO zamerala na prípravu zaradenia vzdelávacích programov UNESCO do národných školských osnov. Konkrétne ide o programy – Prevencia extrémizmu pomocou vzdelávania, Globálne občianstvo a Vzdelávanie o udržateľnom rozvoji. Z oblasti školstva ministerstvo zahraničných vecí v materiáli medzi iným za výrazný úspech označuje čerstvé členstvo expertky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v Riadiacej rade Výboru UNESCO pre vzdelávanie o udržateľných cieľoch, ktorého úlohou je dohliadať na implementáciu Agendy 2030 v oblasti vzdelávania. SR získala post člena Poradnej rady na tvorbu Správy globálneho monitorovania vzdelávania, ktorým sa k 1. januára 2018 stala riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) Romana Kanovská.

Z oblasti životného prostredia ministerstvo zahraničných vecí pripomína, že do svetovej siete biosférických rezervácií sú zaradené štyri slovenské biosférické rezervácie a to Poľana, Slovenský kras a dve cezhraničné rezervácie – Východné Karpaty a Tatry. Na prestížnom Zozname svetového dedičstva UNESCO sú zapísané dve prírodné pamiatky Slovenska – slovenská časť viacnárodnej lokality Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy a Jaskyne Slovenského krasu, spolu s maďarskými jaskyňami. Dodáva, že k 1. decembru 2018 predložilo Slovensko spolu s ďalšími krajinami spoločnú správu o stave ochrany lokality karpatských bukových pralesov. Ministerstvo životného prostredia spolu s ďalšími rezortmi pripravuje materiál na rokovanie vlády s návrhom na úpravu hraníc slovenskej časti lokality, ktorá je podmienkou pre plnenie ďalších odporúčaní Výboru svetového dedičstva UNESCO.

Ministerstvo kultúry v rámci UNESCO zastrešuje šesť kultúrnych dohovorov a rad programov. Na Slovensku je päť kultúrnych lokalít zapísaných na Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva – Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia; Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec; Historické jadro mesta Bardejov; Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia a Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka. Začiatkom roka 2018 sa dokončila príprava novej nominácie na zápis do Zoznamu svetového dedičstva. Ide o projekt Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (Frontiers of the Roman Empire – the Danube Limes), na ktorom sa podieľajú Nemecko Rakúsko, Slovensko a Maďarsko.

Rezort dopravy a výstavby je v aktivitách UNESCO angažovaný najmä v oblasti cestovného ruchu. Ministerstvo napríklad zabezpečilo distribúciu emblémov označujúcich pamiatky UNESCO. Rezort pôdohospodárstva sa zas v rokoch 2017 a 2018 venoval predovšetkým riešeniu záväzkov SR z Dohovoru o ochrane svetového dedičstva v súvislosti s lokalitou Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy.

Ako ďalej informuje v materiáli ministerstvo zahraničných vecí, Slovenská komisia pre UNESCO je poradným orgánom vlády SR v záležitostiach týkajúcich sa UNESCO a vzťahov Slovenskej republiky k tejto medzinárodnej organizácii. Plní úlohy vyplývajúce z jej funkcie národnej komisie pre UNESCO v súlade s Ústavou UNESCO a Chartou národných komisií pre UNESCO. Komisia vznikla v roku 1993 na základe uznesenia vlády SR z 12. januára 1993. V roku 2016 prešla zásadnou transformáciou. Nový štatút komisie schválený vládou SR 7. júla 2016 vstúpil do platnosti 1. októbra 2016 a vytvára podmienky pre efektívne a operatívne fungovanie národnej komisie, ktorej poslaním je podporovať a rozvíjať programy UNESCO v oblasti vzdelávania, vedy a kultúry. V súlade s platným štatútom SK UNESCO predkladá raz ročne správu o svojej činnosti vláde. Vzhľadom na personálnu zmenu na poste generálneho tajomníka komisie, predkladaná správa hodnotí obdobie rokov 2017 a 2018. Viac o komisii možno nájsť na jej webstránke http://www.unesco.sk/SK-pre-UNESCO.

[mailpoet_form id="1"]

Súvisiace články

Slovensko sa stalo členom Výkonnej rady UNESCO

Slovensko dňa 14. októbra 2009 na zasadaní 35. Generálnej konferencie UNESCO v Paríži zvolili za člena Výkonnej rady UNESCO na štyri roky. Slovenská republika mieni svojím dielom prispieť k napĺňaniu priorít vlády pri budovaní vedomostnej spoločnosti v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, podpory kultúrnej diverzity, ochrany a využívania kultúrneho dedičstva a v ďalších oblastiach pôsobnosti UNESCO.

Lokality UNESCO na Slovensku – Vlkolínec

Osada Vlkolínec predstavuje typ dedinského stredovekého sídla s drevenou architektúrou horských a podhorských oblastí, s nenarušenou zástavbou zrubových domov uprostred krajinárskeho zázemia tvoreného úzkymi pásikmi polí a pasienkov, zo severu chránená masívom Sidorovo. Uprostred tradičnej zástavby sa v centre obce zachovala zvonica z roku 1770, studňa, kaplnka Panny Márie z roku 1875 a škola.

Odpovede