Dotácie na pamiatky v roku 2022

Obrázok k článku

Ministerstvo kultúry SR chce v roku 2022 prerozdeliť dotácie  v programe Obnovme si svoj dom (OSSD) vo výške viac ako 12 miliónov eur.  Rezort kultúry každý rok vyhlasuje dotačné výzvy pre rekonštrukciu pamiatok na Slovensku.

Ročne podporí ministerstvo kultúry cez svoje dotačné programy priemerne 500 pamiatok. Za posledné 4 roky je každoročne v dotačných výzvach OSSD 12 mil eur. Predtým to bolo výrazne menej, približne 5,5 milióna eur.

Aktuálne zverejnené výzvy sa týkajú podprogramov 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4. Začiatkom roka 2022 spustí rezort v rámci programu OSSD ešte výzvu v podprograme 1.5 (Komplexná obnova pamiatok s prioritou ochrany a obnovy), kde budú alokované približne 4 milióny eur.

1.1 Obnova kultúrnych pamiatok (alokovaná suma: 5 000 000 eur)
1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva (alokovaná suma: 1 600 000 eur)
1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu (alokovaná suma: 270 000 eur)
1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave (alokovaná suma: 1 000 000 eur)
1.5 Komplexná obnova pamiatok s prioritou ochrany a obnovy (približne 4 000 000 eur) – výzva v tomto podprograme bude spustená až v roku 2022

Samostatnou kapitolou je Národný cintorín v Martine, pri ktorom vyčlení MK SR rovnakú čiastku, akú poskytne mesto Martin.

Záujem je väčší ako dovoľuje rozpočet

Investičný dlh na slovenských pamiatkach je dohromady približne 5,4 miliardy eur. Dlhé roky neboli pamiatky prioritou, a preto nám chátrajú, čo nás následne na konci dňa stojí ešte viac peňazí.

“Pamiatkový úrad SR eviduje približne 10 000 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok a 16 000 hnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Jedným z nástrojov na ich záchranu je práve dotačný program ministerstva kultúry Obnovme si svoj dom, ktorý funguje od roku 2004. Prostredníctvom neho sa nám podarilo do dnešného dňa zachrániť približne 5542 pamiatok v celkovej výške takmer 98 miliónov eur,” informovala ministerka kultúry Natália Milanová. “Pre rok 2022 budeme v dotačnom programe OSSD pracovať so sumou 12 miliónov eur – zatiaľ – keďže rokovania o rozpočte na parlamentnej úrovni ešte nie sú ukončené,” dodala na dnešnej tlačovej konferencii.

Keďže pamiatok na rekonštrukciu je každý rok viac ako má ministerstvo kultúry rozpočet, budú sa jednotlivé doručené žiadosti posudzovať systémom hodnotenia projektov odbornými komisiami pre jednotlivé podprogramy.

Podľa odhadov ministerstva kultúry by mohli byť všetky projekty vyhodnotené vo februári a následne v apríli by sa mohlo pristúpiť k podpisom zmlúv. Výnimkou je podprogram 1.1, v ktorom sa každoročne posudzuje veľké množstvo žiadostí, a na ich vyhodnotenie je preto potrebný dlhší čas.

Špecifikum ročníka OSSD 2022

“Priority pre rok 2022 sú obnova krovov, strešných prvkov a striech, pretože, keď je dobrá strecha, tak pamiatka je zachránená; ďalej podpora tradičných stavebných technológií a umelecko-remeselných prác pri obnove objektov, pretože chceme, aby sa nám rozvíjali tradičné remeslá a remeselníci na Slovensku a robili aj naďalej dobrú obnovu a napokon obnova kaštieľov, pretože na Slovensku máme veľmi veľa kaštieľov v zlom stavebno-technickom stave a chceme, aby boli ich vlastníci aktivizovaní a aby ich začali obnovovať,” vysvetlila Zuzana Kochánková, riaditeľka Odboru ochrany pamiatkového fondu MK SR.

V podprograme 1.4 bola navýšená suma oproti roku 2021 vzhľadom na to, že štandardný projekt s nezamestnanými sa transformoval a nie je možné kombinovať dotáciu na pracovníkov s dotáciou 1.4, tak ako to bolo v minulosti, preto je potrebné zaplatiť aj pracovnú silu z podprogramu 1.4. Paralelne k tomuto projektu bude možnosť čerpania dotácie na nezamestnaných prostredníctvom novokoncipovaného národného projektu „Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v lokalitách s prítomnosťou MRK realizáciou obnovy kultúrneho dedičstva“ v rámci spolupráce s MV SR, avšak na tento projekt bude vyhlásená samostatná výzva a túto dotáciu nebude možné kombinovať s dotáciou pridelenou v podprograme OSSD 1.4.

Podávanie žiadostí

Na jednu národnú kultúrnu pamiatku je možné podať iba jednu žiadosť v rámci všetkých podprogramov OSSD. Oprávnenými žiadateľmi je široké spektrum subjektov od fyzických osôb, právnických osôb, VÚC, cez občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie až po neinvestičné fondy či registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, atď… Kompletný zoznam a presné definície a špecifikácie oprávnených žiadateľov sú zverejnené vo výzvach k jednotlivým podprogramom.

Uzávierka podávania žiadostí v spustených podprogramoch (1.1-1.4) je do 31. decembra 2021. Všetky potrebné informácie pre žiadateľov zverejnilo ministerstvo kultúry na podstránke OSSD 2022. Registrácia žiadateľa do ISDS vrátane  jednotlivých  krokov je dostupná na https://ds.culture.gov.sk. Následne je možné žiadosť odoslať elektronickou formou cez www.slovensko.sk alebo vytlačiť zaregistrovanú žiadosť a poslať ju poštou na adresu  MK SR alebo odovzdať osobne v podateľni. V prípade chýbajúcich dokumentov v žiadostiach vyzve MK SR žiadateľov o ich doplnenie.

“Žiadosť je možné podať kompletne elektronicky, čo verím v tejto dobe uľahčí žiadateľom ich podávanie prostredníctvom Slovensko.sk. Chceli by sme ich vyzvať, aby túto formu uprednostnili, pred akoukoľvek inou formou,” dodala riaditeľka Odboru ochrany pamiatkového fondu MK SR Zuzana Kochánková.

Zdroj: MKSR

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Ministerstvo kultúry rozdelí na obnovu pamiatok 250 miliónov

Až 84,4 % kultúrnych pamiatok na Slovensku vlastnia obce, cirkvi či fyzické osoby, zvyšok spravuje štát: BRATISLAVA 19. apríla (SITA) – Ministerstvo kultúry (MK) SR predpokladá, že tento rok požiadajú vlastníci nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré nespravuje štát, o približne 1,2 miliardy korún. Ako na dnešnej tlačovej besede povedal generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR Martin Kováč, ministerstvo dostalo v dvoch grantových kolách spolu 780 žiadostí, v ktorých spolu žiadajú približne 970 miliónov korún.

Odpovede