Nový magazín Monument revue

Obrázok k článku

Pamiatkový úrad začal vydávať magazín “pre propagáciu vedeckého poznávania  pamiatkového fondu Slovenska”. Vyšlo už druhé číslo ktoré môžete najsť v digitálnej podobe na stránkach: http://www.pamiatky.sk/sk/page/monument-revue. Prídávame Editorial z prvého čísla.

Milí čitatelia,

mám zvláštnu poctu prihovoriť sa vám pri zrode nového časopisu Pamiatkového úradu SR (PÚ SR). Po 25. rokoch sme sa rozlúčili s Informátorom Archívu Pamiatkového úradu SR, ktorý dôstojne dohral svoju historickú rolu. V nadväznosti na jeho najlepšie tradície začíname písať novú stať v našej edičnej činnosti a dúfame, že s rovnakým úspechom vydrží aspoň ďalšie štvrťstoročie.

O čom vlastne bude Monument revue? Hlavným pilierom budú štúdie a články zamerané na propagáciu vedeckého poznávania pamiatkového fondu formou archívno-historických výskumov. Našou snahou je propagovať archívne pramene ako zdroj retrospektívnych informácií o pamiatkach, a zároveň aj ich vlastný podiel na slovenskom kultúrnom dedičstve. Ponúkame tiež publikačný priestor na široké spektrum príspevkov o vedeckovýskumnej činnosti PÚ SR nielen z dejín architektúry a výtvarného umenia, ale aj histórie, archeológie, etnológie, chémie, reštaurovania či informatiky.

Ďalším pilierom časopisu bude monumentológia ako samostatná vedecká disciplína, ktorej môžeme priznať atribúty aplikovanej a interdisciplinárnej vedy. Chceme sa venovať historickému vývoju teórií a zásad ochrany pamiatok v minulosti a konfrontovať ich so súčasnými koncepciami. Nezastupiteľné miesto bude patriť profilom osobností. Úcta k práci a poslaniu ľudí, ktorí postavili základy monumentológie a rozvíjali ich v ťažkých materiálnych a spoločenských podmienkach je cestou, ako pochopiť naše vlastné miesto a úlohu v práci, ktorá nenachádza vždy adekvátne spoločenské uznanie a ocenenie. Nevynecháme ani tradičné správy z odborných podujatí, ako aj glosy a recenzie najnovšej literatúry.

Vytýčili sme si náročné poslanie – budovať meno Pamiatkového úradu SR ako erudovaného vedeckovýskumného pracoviska, ktoré využíva interdisciplinárne vedecké bádanie a jeho výsledky aplikuje v každodennej pamiatkovej praxi. Plniť ho sa nám môže podariť len s vašou pomocou, milí čitatelia. Dúfame, že mnohé vaše mená sa ocitnú v zozname autorov a prispievateľov Monument revue a že časopis vás bude inšpirovať ku kritickému mysleniu, tvorivosti a autorskému písaniu.

Dočítania, drahí priatelia!

Martina Orosová

 

Tiráž:

MONUMENT REVUE
Časopis na propagáciu vedeckého
poznávania pamiatkového fondu Slovenska
Ročník 1, číslo 2, 2012
Vydáva: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
tel. 02/20464111
e-mail: …
Elektronická verzia: www.pamiatky.sk
Hlavná redaktorka: PhDr. Viera Plávková
Redakčná rada:
PhDr. Henrieta Žažová, PhD.
Mgr. Martina Orosová
Mgr. Bronislava Porubská
Jazyková redaktorka: Mgr. Mária Riháková
Grafická úprava: Mgr. Bronislava Porubská
Recenzenti:
Mgr. PhDr. Gabriel P. Hunčaga OP, PhD.
Mgr. Michaela Kalinová
PhDr. Daniela Pellová
doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD.
Tlač: Devin printing house, s. r. o., Bratislava
Vychádza dvakrát ročne.
Náklad 500 ks.
NEPREDAJNÉ.
Evidenčné číslo MK SR: EV 4650/12
ISSN 1338-807X

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články