Poklady môjho srdca 2012 – výsledky

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Nadácia VÚB po šiestykrát otvorila zamestnanecký grantový program Poklady môjho srdca zameraný na ochranu kultúrneho a prírodného bohatstva Slovenska. Program pomáha obnoviť menšie objekty v regiónoch, ktoré sú našimi kultúrnymi, umeleckými a prírodnými pokladmi. Projekty sú predkladané v spolupráci so zamestnancami skupiny VÚB. 

Počet prihlásených projektov: 156
Projekty hodnotila odborná hodnotiaca komisia v zložení:
Ing. arch. Viera Dvořáková – Pamiatkový úrad SR
Ing. arch. Gabriela Kvetanová – Pamiatkový úrad
Ing. arch. Pavel Fabian – reštaurátor, pedagóg
Ing. Andrea Zajačeková – VÚB banka

Komisia hodnotila prihlásené projekty podľa hodnotiacich kritérií zverejnených v grantovej schéme. Sčítaním pridelených bodov vzniklo poradie projektov, ktoré boli predložené na schválenie Správnej rade Nadácie VÚB. Tá  rozhodla o pridelení grantov 10 projektom v celkovej výške 59 876 eur. 

1. Žiadateľ: OZ Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane v spolupráci s Jozefom Gábikom
Názov projektu: Veľkomoravský dvorec Kostolec v Ducovom – akútna záchrana, obnova a propagácia

Predmetom projektu je záchrana národnej kultúrnej pamiatky, najzachovalejšieho veľmožského sídla na Slovensku z veľkomoravského obdobia (9. – 10. storočie). Jej ústredným objektom sú pozostatky najstaršej rotundy na území Slovenska. V rámci projektu budú vymenené časti zhnitého palisádového opevnenia, odstránené náletové kroviny, vybudované oddychové zóny a osadené značenie. Projekt bude realizovaný v obci Ducové v Trenčianskom kraji.
Grant: 6 000 eur

2. Žiadateľ: OZ Združenie záchrany cirkevných pamiatok v Modre v spolupráci s Teréziou Gábrišovou
Názov projektu: Kostol svätého Jána Krstiteľa

Cieľom projektu je zreštaurovanie výnimočných a typovo ojedinelých drevených parapiet s umeleckými maľbami v kostole sv. Jána Krstiteľa. Kostol sa nachádza v areáli historického cintorína, kde odpočívajú mnohí významní slovenskí dejatelia a spisovatelia (Štúrovci, Zochovci, ai.). Finančné prostriedky budú použité na reštauračné práce a spotrebný materiál. Projekt bude realizovaný v Modre v Bratislavskom kraji.
Grant: 6 000 eur

3. Žiadateľ: Obec Vaďovce v spolupráci s Janou Červeňanovou
Názov projektu: Reštaurovanie organového pozitívu v rímskokatolíckom kostole vo Vaďovciach

Vaďovský kostolík sv. Michala ukrýva v sebe jeden z najstarších a najvzácnejších organových pozitívov na Slovensku. Historici slovenskej organológie zaraďujú jeho vznik už do prvej polovice 18. storočia. Zámerom predkladateľa je obnoviť tento vzácny organ. Projekt bude realizovaný v obci Vaďovce v Trenčianskom kraji.
Grant: 6 000 eur

4. Žiadateľ: Liptovské múzeum v Ružomberku v spolupráci s Martinou Brezinovou
Názov projektu: Ďalej sprístupňujeme poklady nášho mesta

Historická budova Soľného a meďného úradu patrí medzi vzácne stavby, ktoré si napriek času uchovali svoje tajomstvá. Cieľom projektu je reštaurovanie pôvodnej výtvarnej výzdoby priestorov v historickom objekte, v sídle Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku. Projekt bude realizovaný v Liptovskom Hrádku v Žilinskom kraji.
Grant: 6 000 eur

5. Žiadateľ: Obec Dolný Štál v spolupráci so Zsoltom Uszkayom
Názov projektu: Zachráňme ľudovú architektúru v Dolný Štále

Predmetom projektu je obnova vlastivedného domu z 19. storočia s trstinovou strechou. Dom umožňuje nazrieť do minulosti prostredníctvom vystaveného dobového nábytku, domáceho a poľnohospodárskeho náradia a rôznych starých písomností. Cieľom projektu je zachrániť stavebné prvky z prírodných materiálov. Projekt bude realizovaný v obci Dolný Štál v Trnavskom kraji.
Grant: 6 000 eur

6. Žiadateľ: Klub vojenskej histórie Beskydy v spolupráci s Antóniou Sukeľovou
Názov projektu: Záchrana najväčšieho vojnového cintorína z prvej svetovej vojny

Cintorín v obci Veľkrop je najväčším vojnovým cintorínom z prvej svetovej vojny na území Slovenska. Je na ňom pochovaných okolo 10-tisíc zväčša neznámych vojakov. Cieľom predkladateľa je ukončiť rekonštrukciu do roku 2014 na 100. výročie začiatku prvej svetovej vojny. V rámci projektu sa konajú medzinárodné dobrovoľnícke brigády. Projekt bude realizovaný v obci Veľkrop v Prešovskom kraji.
Grant: 6 000 eur

7. Žiadateľ: Mesto Modra v spolupráci s Patrikom Hanzlíčkom
Názov projektu: Obnova mestského opevnenia v Modre

Hradby v Modre patria k najzachovalejším mestským opevneniam na Slovensku, pričom veľká časť je dodnes neobstavaná a má priamy kontakt na krajinu. Cieľom projektu je dostavba 58 m hradieb v mieste najväčšieho poškodenia, stabilizácia staticky ohrozených častí hradieb a napojenie na mestské opevnenie. Projekt bude realizovaný v Modre v Bratislavskom kraji.
Grant: 6 000 eur

8. Žiadateľ: Slovenské národné múzeum – Múzeá v Martine v spolupráci s Máriou Oravcovou
Názov projektu: Rekonštrukcia objektu zrubovej elementárnej školy z Petrovíc v Múzeu slovenskej dediny

Zrubová základná škola z roku 1870 je expozičným objektom v Múzeu slovenskej dediny. Škola s typickým dobovým inventárom (školský nábytok, učebné pomôcky) dokumentuje spôsob vyučovania na väčšine dedín ešte v 30-tych rokoch minulého storočia. Na realizácii projektu sa budú podieľať aj dobrovoľníci. Projekt bude realizovaný v Martine v Žilinskom kraji.
Grant: 5 876 eur

9. Žiadateľ: Mesto Revúca v spolupráci s Marekom Ilčinom
Názov projektu: Obnova okolia budovy 1. slovenského gymnázia v Revúcej pri príležitosti 150. výročia založenia

Budova 1. slovenského gymnázia slúži ako stála expozícia, ktorej súčasťou je historická knižnica, ukážka dokumentov z čias fungovania školy, učiteľská izba a tradičná kuchyňa s otvoreným ohniskom s predmetmi kultúrnej hodnoty regiónu. Zrekonštruované bude oplotenie areálu 1. slovenského gymnázia vrátane osadenia novej vstupnej brány. Projekt bude realizovaný v meste Revúca v Banskobystrickom kraji.
Grant: 6 000 eur

10. Žiadateľ: Rímskokatolícky farský úrad Trnava, farnosť sv. Mikuláša v spolupráci s Monikou Dohnálovou
Názov projektu: Pamiatková obnova vitráží a barokových mreží kaplnky v Bazilike sv. Mikuláša

Zámerom projektu je zreštaurovanie okien, barokových mreží a vitráží kaplnky Panny Márie Trnavskej v gotickej Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Chrám zohrával v histórii mesta a Slovenska významnú úlohu. Jeho výstavba trvala celé 14. storočie. Spočiatku slúžil ako mestský farský kostol, neskôr ako katedrálny chrám, kam bola r. 1543 na niekoľko storočí (do 1820) presťahovaná ostrihomská kapitula. Projekt bude realizovaný v meste Trnava.
Grant: 6 000 eur

Zdroj: VÚB

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Pracovný inkubátor pre nezamestnaných absolventov

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici získala v rámci Grantovej schémy rovnosti príležitostí a podpory sociálnej inklúzie – Phare 2003 grant, ktorý je určený na zlepšenie zamestnateľnosti nezamestnaných absolventov stredných priemyselných škôl umeleckého zamerania v učebných odboroch: reštaurátorstvo, konzervátorstvo, štukatérstvo, kamenárstvo, keramika, mozaika, dekoratívna maľba a iné. Grant je určený na realizáciu projektu s názvom „Pracovný inkubátor pre nezamestnaných absolventov“, ktorý sa bude realizovať 10 mesiacov od decembra 2005 do septembra 2006.