MK SR: Hľadá zodpovedných majiteľov a správcov pamiatok (2014)

Obrázok k článku

Ministerstvo kultúry SR hľadá najlepšie príklady starostlivosti o pamiatky. Vlastníci, či správcovia všetkých národných kultúrnych pamiatok alebo samosprávy obcí, v ktorých sa pamiatkové územia nachádzajú, sa môžu prihlásiť do súťaže o cenu FÉNIX – Kultúrna pamiatka roka 2013. Podmienkou je, aby sa obnova alebo reštaurovanie kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia skončilo vlani. V poradí 9. ročník celoštátnej súťaže vyhlásilo Ministerstvo kultúry (MK) SR spolu s partnermi súťaže – Nadáciou SPP, Slovenským plynárenským podnikom (SPP) a Združením historických miest a obcí SR tento týždeň. Záujemcovia o účasť v súťaži musia prihlášku v tlačenej podobe poslať do 15. septembra na adresu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia kultúrneho dedičstva, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava a obálku označiť heslom: Kultúrna pamiatka roka 2013.

Súťaž Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2013 má dve kategórie. Prvá je venovaná obnove alebo reštaurovaniu kultúrnej pamiatky zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri hnuteľných kultúrnych pamiatok alebo v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Druhá je vyhradená pre obnovu pamiatkového územia zapísaného v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri pamiatkových rezervácií alebo v registri pamiatkových zón. Najlepším prihláseným projektom udelia ministerstvo kultúry a partneri súťaže štyri ceny bez uvedenia poradia. V odôvodnenom prípade môže porota rozhodnúť aj o udelení čestného uznania za obnovu alebo reštaurovanie kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia.

Ceny Fénix sa odovzdávajú na jeseň, zvyčajne v októbri – pri príležitosti výročia založenia prvej špecializovanej štátnej inštitúcie na ochranu pamiatkového fondu na území Slovenska za prvej Československej republiky, predchodcu dnešného Pamiatkového fondu. Pripomína sa tak 20. október 1919, keď splnomocnený minister pre správu Slovenska Vavro Šrobár ustanovil Vládny komisariát na ochranu pamiatok pri ministrovi s plnou mocou pre správu Slovenska.

Laureáti získajú: osvedčenie o udelení a užívaní titulu Kultúrna pamiatka roka 2013 alebo osvedčenie o udelení a užívaní titulu Pamiatkové územie roka 2013 a finančnú odmenu 8 300 eur od SPP. Ministerstvo ich snahu ocení aj udelením sošky bájneho vtáka Fénixa – symbolu znovuzrodenia kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia od sochára Stanislava Mikuša. Pracovný kolektív, ktorý sa podieľal na obnove alebo reštaurovaní kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia, získa čestný diplom. Ak porota rozhodne o udelení čestného uznania za mimoriadny prínos vlastníka alebo mimoriadny prínos zhotoviteľa obnovy alebo reštaurovania kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia, tak jeho nositeľ získa diplom bez nároku na finančnú odmenu a sošku Fénixa.

Súťažou Pamiatka roka ministerstvo kultúry nielen motivuje majiteľov kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k zodpovednej údržbe a ochrane kultúrneho dedičstva Slovenska. Zároveň ňou oceňuje komplexnú, profesionálnu a výnimočne kvalitnú prípravu a následnú realizáciu obnovy či reštaurovania kultúrnych pamiatok, ktorá bola prínosná z hľadiska prínosu pre ochranu pamiatkových hodnôt. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže Kultúrna pamiatka roka je MK SR. Ministerstvo pri organizovaní súťaže spolupracuje s vedeckými a odbornými inštitúciami z oblasti ochrany pamiatkového fondu a s partnermi súťaže. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovej stránke: http://www.culture.gov.sk/vdoc/597/sutaz-kulturna-pamiatka-roka-1a8.html.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Ministerstvo vyhlásilo súťaž Kultúrna pamiatka roka

Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR aj v tomto roku vyhlásilo súťaž Kultúrna pamiatka roka. Rezort kultúry akciou podporuje zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva. Zámerom súťaže z hľadiska prínosu pre ochranu pamiatkového fondu je oceniť prípravu a realizáciu obnovy alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok ako aj prípravu a realizáciu obnovy historického prostredia na území pamiatkových zón a pamiatkových rezervácií Slovenska.