Autentickosť

(autentický stav, autenticita) – pôvodný (originálny) stav stavby so zachovanými stopami vývoja hmotnej podstaty pamiatky. V širšom význame…

pH

historické označenie pre vodíkový exponent (lat. pondus hydrogenii alebo potentia hydrogenii), stupnica používaná na určenie kyslosti alebo zásaditosti (alkalickosti) vodného roztoku. Koncepciu pH prvýkrát predstavil…

obranný val

vo fortifikačnej architektúre je obranným valom umelý násyp vytvorený z vykopanej zeminy. Bol súčasťou obrannej hranice hradiska, sídla alebo iného významného miesta. Mal široký vrchol…

bašta

(tal. bastia), súčasť hradieb, murovaný obranný prvok vystupujúci z hradbového múru do jeho predpolia , neprevyšujúci alebo o málo prevyšujúci hradbový múr. Umožňuje obranu kurtiny.…

parkánový múr

druh obranného múru predsunutého do predpolia hradbového múru, ďalší paralelný okruh hradieb; od hradbového múru bol výrazne nižší a chránil priestor parkánu. Mohli ho dopĺňať…

cimburie

1. zubovité ukončenie parapetu hradbového múru, bašty alebo hradbovej veže, s ktorým tvorí jeden celok; tvoria ho merlony a krenely. Známe od staroveku (Egypt, Mezopotámia).…

hradbová veža

(turňa), súčasť hradieb, murovaný obranný viacpodlažný prvok ľubovolného pôdorysu, ktorého výška je mnohonásobne väčšia ako rozmery základne. Prevyšuje hradbový múr, z ktorého spravidla vystupuje do…

palisáda

(lat. palus – kôl), ohradná a obranná ohrada z kolov so zahrotenými vrcholmi dlhých 3 – 4 m, zarazených zvislo do zeme. Spravidla prvok obranného…

krídlo

1. časť budovy vystupujúce z hlavného bloku stavby po celej jej výške najmenej o dve okenné osi; vo vrcholnom baroku môže byť krídlo aj nižšie…

berma

1. u opevnenia se ako berma označuje priestor mezi vnútornou hranou priekopy a valom. Využívala sa pri nestabilnom podloží, kedy nebolo možné postaviť val priamo…

okenná os

okennú os viacpodlažných budov tvoria všetky okná umiestnené nad sebou a to aj vtedy, keď sú slepé – naznačené. Pri budovách s pravidelným priečelím má…

rizalit

(tal. risalto – výstupok), stredová alebo bočná časť stavby vystupujúca po celej výške z líca priečelia až o hĺbku jednej okennej osi. Rizalit spravidla zdôrazňuje…

parapetná konzola

1. oporný výstupok z hradbového múru, veže alebo bašty slúžiaci ako podpera predsadeného parapetu alebo cimburia. Hrad Blarney, Írsko, 1446   2. druh konzoly situovanej…

kurtina

1. (fr. courtine), úsek hradieb medzi dvoma obrannými prvkami vystupujúcimi z hradbového múru (veža, bašta) alebo val spájajúci dva susedné bastióny.   2. záves obklopujúci…

merlon

(lat. mergae – vidly), prvok cimburia prevyšujúci parapet, ktorý slúžil na zlepšenie ochrany obrancov hradieb. Používal sa tisíce rokov (asýrske mestá, Egypt) no pomenovanie dostal…

hradbová ochodza

vyvýšená, krytá alebo otvorená časť hradbového múru a hradbových veží a bášt, ktorá umožňuje aktívnu obranu hradieb a potrebný pohyb obrancov

talus

(glacis) zošikmené rozšírenie päty opevnenia; je charakteristickým znakom niektorých neskorostredovekých, najmä križiackych hradov. Význam spočíval v tom, že sťažoval podkopanie a prelomenie opevnenia, obliehacie zariadenia…

parapet

(tal. parapett) 1. (gerra, predprseň, strelecký násyp, predný násyp) nízky obranný násyp alebo val slúžiaci na ochranu vojakov. 2. nízky ohradný múr alebo debnenie na…

krenel

(fr. crenel), priestor medzi dvoma merlonmi; od 13. storočia sa krenely vybavovali drevenými sklápacími dvierkami (fr. mantlets), ktorými bolo možné krenel uzavrieť a poskytnúť tak…

konzola

(fr. console), celistvý, masívny podperný architektonický článok vystupujúci z múru, s ktorým je konštrukčne zviazaný. Konzoly sú určené na podporu balkónov, ríms, výbehov rebier klenby,…

palanka

(palanga), drevené opevnenie, ktoré Osmanská ríša vo veľkej miere využívala v určitých regiónoch juhovýchodnej Európy vrátane Maďarska, Balkánu a na Čiernomorskom pobreží proti súperiacim štátom,…

krakorec

vždy kompozitný, masívny podperný architektonický článok zložený z niekoľkých opracovaných a na konci zaoblených, niekedy zdobených hranolov smerom nahor postupne stále viacej vystupujúcich pred líce…

pavlač

otvorená alebo krytá pozdĺžna horizontálna domová komunikácia obyčajne vyložená pred priečelie bytového domu. Nadväzuje na jedno alebo viac schodísk a sú z nej prístupné bytové…

krenelovanie

zdobenie budov pevnostnými motívmi (napr. cimburie); u nás sa uplatňovalo v mestskej architektúre od renesancie do 19. storočia Renesančná zvonica, Strážky, 1629

krepňa

zariadenie umožňujúce manipuláciu s opracovaným kameňom (kvádrom) bez poškodenia pomocou kladkostroja alebo žeriavu; krepňa môže byť jednoduchá, dvojdielna alebo nožnicová. Literatúra: Slovník cudzích slov (akademický).…

parkán

fortifikačný prvok hradbového opevnenia, pôvodne ochodza na vonkajšej strane hradieb, neskoršie priestor pred hradobným múrom z prednej strany ohradený násypom, palisádou, neskoršie menším múrom. V…

okenný parapet

čať múru pod okenným otvorom; v interiéri zakončený poprsnicou, v exteriéri podokennou rímsou. Ak má okenný parapet rovnakú hrúbku ako obvodový múr, označuje sa ako…

klasová väzba

(opus spicatum), spôsob murovania, pri ktorom sú vrstvy lomového kameňa, tehál alebo iného materiálu ukladané v riadku šikmo, pričom sa smer ukladania v jednotlivých riadkoch…

latrán

(z lat. lateranus) opevnená ulica podhradia, spravidla cesta k hradu. Latrán, Český Krumlov

poprsnica

(podokenica, podobločnica, parapetná doska), drevená alebo kamenná doska kryjúca časťokenného parapetu za oknom, vyčnievajúca dovnútra miestnosti

hrazdené murivo

je špecifickým typom murovania, kedy je drevená nosná trámová konštrukcia zvonku viditeľná a zvyšok steny, ktorá je najčastejšie tvorená tehlami, je omietnutá. Vznik hrazdeného muriva…

enfiláda

(z fr., čítaj anfiláda, en fille – po niti) nielen funkčné, ale aj optické prepojenie za sebou radených miestností. Dvere jednotlivých miestností sú umiestnené v…

chinoizéria

označenie európskeho dekoru s pseudoorientálnymi motívmi, inšpirovanými od konca 17. storočia; napodobňovanie čínskych a iných východoázijských umeleckých tradícií, najmä v oblasti dekoratívneho umenia, záhradného dizajnu,…

prilba

časť zbroje chrániaca hlavu, spravidla kryje iba časť hlavy a na rozdiel od helmy súčasťou jej konštrukcie boli rôzne pohyblivé časti. Prilby sa tvarom líšia…

ceremoniálna helma

(pohrebná helma) vyradené, alebo zvlášť vyrobené bojové alebo turnajové helmy, ktoré sa spolu s heraldickým štítom používali pri pohrebnom obrade v kostole. Niekedy sa používali…

helma

časť zbroje chrániaca celú hlavu. Objavila sa na konci 12. storočia a udržala sa až do 14. storočia. Slúžila na ochranu v boji i pri…

formikárium

(lat. formic – mravec) spravidla sklená nádrž, ktorá má aspoň dve priehľadné steny, určené na chov a pozorovanie mravcov. Patrí do kategórie vivárií. Bežne označované…

intarzia

je technika výzdoby najmä nábytku, ktorá spočíva v skladaní a lepení dýh rôznej farby a štruktúry. Postupuje sa tak, že jednotlivé dyhy sa zlepia a…

francúzsky obrtlík

uzatvára naraz obe okenné krídla. Na rozdiel od dvojitého obrtlíku bol namontovaný na jednom z okenných krídel a cez hák namontovaný na stredovom stĺpiku zaisťuje…

mreža

mechanické zábranné, zabezpečovacie zariadenie rozdeľujúce priestor alebo oddeľujúce vnútorný priestor od vonkajšieho; tvoria ju tyče, pásy alebo profily usporiadané rovnobežne alebo pospájané krížom cez seba,…

pórovina

druh hrnčiny s bielym črepom, zložením blízkym porcelánu. Kaolín je v zmesi sčasti nahradený tzv. pórovinovými ílmi, ktoré majú belavú farbu a vyznačujú sa dobrou…

tvarovka

kusový stavebný materiál rozličného tvaru formovaný v tvárniciach

ripárium

(lat. riparian – pobrežný) spravidla sklená nádrž, ktorá má aspoň jednu priehľadnú stranu, typ rastlinného akvária, ktorý sa podobá na paludárium. Je určené na pestovanie…

širačka

spoločná chlebová pec (Oborín-Kucany, okr. Trebišov).

klietka

(lat. cavea) kovová alebo drevená, zo všetkých strán uzavretá konštrukcia vytvorená zo železných prútov alebo pásov, kovového pletiva alebo drevených lát. Klietky môžu byť pozemné…

paludárium

(lat. palus – močiar), spravidla sklená nádrž, ktorá má aspoň jednu priehľadnú stranu, pretože zahŕňa vodu, zem a vzduch. Je určené na chov a pozorovanie…

voliéra

(lat. volare – lietať) priestor ohraničený mrežami, resp. sieťovým pletivom určený na chov a pozorovanie vtáctva, dostatočne veľký na to, aby umožňoval vtákom lietať. Častá…

akvárium

(lat. aqua – voda). nádrž, ktorá má aspoň jednu priehľadnú stranu, určená na chov a pozorovanie menších druhov vodných živočíchov (najmä rýb) a pestovanie vodných…

marketéria

je technika výzdoby nábytku, ktorá kombinuje drevené dyhy s cínom, mosadzou, slonovinou, perleťou a korytnačinou. Najväčší rozkvet tejto techniky bol v období baroka vo Francúzsku,…

frontón

(lat. frons – čelo) štít, hlavne nadokenný, ale aj nad dverami a v nábytkárskej tvorbe; podľa jeho pojatia rozlišujeme frontón: 1. trojuholníkový – rovnoramenný trojuholník…

terárium

(lat. terra – zem) spravidla sklená nádrž, ktorá má aspoň jednu priehľadnú stranu na chov a pozorovanie drobných suchozemských živočíchov, najmä suchozemských plazov a jašteríc.…

obrtlík

druh okenného kovania, ktoré zabezpečuje uzavrenie okna. Bol umiestňovaný na vnútornej strane okna. Tvorí ho otočné rameno – jenoduchý obrtlík, alebo otočné párové ramená –…

torzálny

neúplne zachované alebo aj zámerne vytvorené architektonické alebo sochárske dielo, budiace dojem následkov prirodzeného zániku.

filigrán

(z lat. filigranum) 1. šperkárska technika používajúca jemné kovové, najčastejšie zlaté alebo strieborné drôtiky; technika známa z Tróje (cca 2000 rokov pred n. l.) a…

búranisko

objekt zámerne zničený človekom tak, že jednotlivé prvky nie sú funkčné, ale možno ich ešte rozoznať.

zrúcanina

druhé štádium prirodzeného zániku objektu, keď už žiadne prvky nie sú funkčné, ale možno ich ešte rozoznať.

vivárium

(lat. miesto života) zvyčajne uzavretý priestor na chov zvierat alebo pestovanie rastlín za účelom štúdia alebo výskumu. Často kontrolovaná simulácia časti ekosystému. Vivárium môže byť…

fortňa

1. strážený vstupný priechod pre chodcov v hradbách, palácoch, kláštoroch a pod. na rozdiel od brány, Kremnica 2. vstupný otvor na väčšej budove.  

rozvalina

tretie štádium prirodzeného zániku objektu, keď jednotlivé prvky nie sú voľným okom rozpoznateľné.

rumovisko

miesto po zbúranom objekte, z ktorého neboli odstránené jeho zvyšky.

insektárium

1. hmyzia zoologická záhrada, múzeum alebo výstava živého hmyzu. Insektáriá môžu byť samostatné zariadenia – Montreal, New Orleans atď. alebo tvoria súčasť zoologickej záhrady –…

ruina

prvé štádium prirodzeného zániku objektu keď sú ešte niektoré prvky funkčné, napr. časť strechy objektu, schodisko atď.

odrazník

(čes. nákolník, nem. Radabweiser)
kamenný, od 19. storočia kovový (liatinový) vyčnievajúci architektonický ochranný prvok

vodné sklo

bezfarebný vodný roztok kremičitanu sodného, prípadne draselného, ktorý vzniká tavením uhličitanu sodného alebo draselného s oxidom k…

kaverna

(lat. caverna - jaskyňa, dutina, rak. Kaverne)
- geo. podzemná dutina vytvorená činnosťou prírodných síl, napríklad vody…

Cezúra

odborný výraz pre prestávku v murive, alebo v inom stavebnom materiáli, ktorá vznikla pristavaním alebo úpo…

štrk

nespevnený  sediment, produkt zvetrávania hornín s veľkosťami…

prach

nespevnený sediment s veľkosťou zrna medzi  0,006 – 0,05 mm.

rašelina

tmavohnedý až čierny prírodný organický sediment, ktorý vzniká pri rozklade a rozpade machov, trávnatých rastlín a stromov vo vlhkom a…

zámka

zámka -y -mok ž.

[1] zariadenie alebo mechanizmus na uzamkýnanie niečoho

 

farbenie

označenie postupu, ktorým sa mení pôvodná farba nejakého objektu. Najznámejšie je farbenie textilu, usní, kožušín, dreva, kovo, skla, p…

Modernizácia

zvýšenie úžitkovej (napríklad obytnej alebo prevádzkovej) hodnoty (úrovne, štandardu) stavieb alebo ich častí. Realizuje sa napríklad odstr…

Pôvodné konštrukcie

časť konštrukčno-výrobného systému stavby, ktorá sa realizovala pri jej prvotnom zhotovení, prípadne pri jej predchádzajúcich zásadných …

zámok (stavba)

Šlachtické sídlo z obdobia novoveku. Malo sídelnú, správcovskú a súdnu a iné funkcie. Fortifikačná funkcia bola obmedzená vzhľadom n…

Modernizácia

Pri realizácii modernizácie pamiatkových budov je dôležité aby: • nové dispozičné členenie bolo realizované iba v tých priestoroch, ktor…

Pôvodný stav

(stavby, konštrukcie, stavebného dielca) – stav v čase ich zhotovenia, (výstavby, uvedenia do užívania), pred zásadnou prestavbou, alebo pred…