foyer

Foyer (výslovnosť: [foajé] z franc. foyer) je pôvodne výraz pre miestnosť s ohniskom (kozubom) slúžiacu na ohriatie, ktorý sa vyprofiloval na označenie vstupného priestoru väčšej…

epitaf

(gréc. epitafion) pôvodne pohrebná reč

edikula

(lat. aedicula, od aedis - izbička, kaplnka) pôvodne symbol božieho príbytku


1) architektonicky riešen…

arkosolium (arcisolium)

(lat. arcus = oblúk, solium = trón, sarkofág)
väčší výklenok v stene katakomb určený na poheb významnej osoby. Vlastný hrob bo…

hygienické zariadenie

priestor obydlia slúžiaci na vykonávanie osobnej hygieny; priestory určené na umývanie a obliekanie sa objavujú v 17. storočí, samostatn…

poľné opevnenie

príležitostné alebo dočasné opevnenie, ktoré vytvárajú ozbrojené zbory v teréne s použitím dostupného materiálu, cieľom je:

bunker

anglický výraz sa objavil v 19. storočí v spojení "coal bunker" - uhoľný bunker, resp. zásobník uhlia,
- zásobník na sypké hmo…

kaverna

(lat. caverna - jaskyňa, dutina, rak. Kaverne)
- geo. podzemná dutina vytvorená činnosťou prírodných síl, napríklad vody…

Cezúra

odborný výraz pre prestávku v murive, alebo v inom stavebnom materiáli, ktorá vznikla pristavaním alebo úpo…

Ihlanec

Ihlanec je výzdoba okna s krížom v mieste kríženia prutov.

 

zámok (stavba)

Šlachtické sídlo z obdobia novoveku. Malo sídelnú, správcovskú a súdnu a iné funkcie. Fortifikačná funkcia bola obmedzená vzhľadom n…

Rebro

súčasť rebrovej klenby, kamenný, príp. terakotový podperný architektonický článok, preberajúci tlaky klenby, ktoré ďalej prevádza do …

Sokel

1. druh podstavca, resp spodná časť klasického podstavca, z kameňa, príp. z muriva, s rôznym prierezom. Slúži na sprostredkovanie prechodu me…

Nekropola

Spoločné (hromadné) pohrebisko známe už v praveku a najmä v staroveku, aké budovali mnohé kultúry.

Dvorec

Skupina objektov tvoriacich samostatný komplexný a uzavretý celok s funkciou obytnou, hospodárskou, mnohokrát aj obrannou, napr.

Piniová šiška

Zakončovací článok v tvare plodu pinie (stredomorský druh borovice)

Baptistérium

Pôvodne samostatný objekt v začiatkoch kresťanstva a v talianskom rannom stredoveku, v ktorom sa krstilo. Neskôr sa baptistéri…

Valbová strecha

alebo skrátene valba je typ strechy so štyrmi strešnými plochami spravidla nad obdĺžnikovým pôdorysom. Strešné plochy sa…

Tambur

Valcovitá konštrukcia budovaná najčastejšie nad centrálnym pôdorysom alebo kruhovou časťou stavby, ktorá nesie kupolu. Ojedinele býva ta…

Parter

Klasickým parterom je prízemie divadla, opery, koncertnej sály a pod., t.j. úroveň vo výške vstupu do hlavnej sály.