Palubovka

súčasť drevenej dlážky, doska, ktorá sa bez pera a drážky ukladá na zraz na vankúše a pribíja sa k nim.

Katakomby

podzemné chodby, labyrinty rôzne dlhých chodieb s priľahlými menšími priestormi, ktoré sprav. vychádzali z pivnice kaštieľa, hradu, kostola…

krypta

(fr. cryptes) podzemná, krytá chodba


1) podzemná zaklenutá chodba,

obranný val

vo fortifikačnej architektúre je obranným valom umelý násyp vytvorený z vykopanej zeminy. Bol súčasťou obrannej hranice hradiska, sídla alebo iného významného miesta. Mal široký vrchol…

bašta

(tal. bastia), súčasť hradieb, murovaný obranný prvok vystupujúci z hradbového múru do jeho predpolia , neprevyšujúci alebo o málo prevyšujúci hradbový múr. Umožňuje obranu kurtiny.…

parkánový múr

druh obranného múru predsunutého do predpolia hradbového múru, ďalší paralelný okruh hradieb; od hradbového múru bol výrazne nižší a chránil priestor parkánu. Mohli ho dopĺňať…

cimburie

1. zubovité ukončenie parapetu hradbového múru, bašty alebo hradbovej veže, s ktorým tvorí jeden celok; tvoria ho merlony a krenely. Známe od staroveku (Egypt, Mezopotámia).…

hradbová veža

(turňa), súčasť hradieb, murovaný obranný viacpodlažný prvok ľubovolného pôdorysu, ktorého výška je mnohonásobne väčšia ako rozmery základne. Prevyšuje hradbový múr, z ktorého spravidla vystupuje do…

hlásna veža

(hláska) v stredovekej architektúre najvyššia veža hradu, kostola alebo verejnej budovy slúžiaca hlásnemu na sledovanue a signalizáciu prípadného ohrozenia – požiar, pohyb vojska. Mestská veža,…

krídlo

1. časť budovy vystupujúce z hlavného bloku stavby po celej jej výške najmenej o dve okenné osi; vo vrcholnom baroku môže byť krídlo aj nižšie…

okenná os

okennú os viacpodlažných budov tvoria všetky okná umiestnené nad sebou a to aj vtedy, keď sú slepé – naznačené. Pri budovách s pravidelným priečelím má…

rizalit

(tal. risalto – výstupok), stredová alebo bočná časť stavby vystupujúca po celej výške z líca priečelia až o hĺbku jednej okennej osi. Rizalit spravidla zdôrazňuje…

hradbová ochodza

vyvýšená, krytá alebo otvorená časť hradbového múru a hradbových veží a bášt, ktorá umožňuje aktívnu obranu hradieb a potrebný pohyb obrancov

palanka

(palanga), drevené opevnenie, ktoré Osmanská ríša vo veľkej miere využívala v určitých regiónoch juhovýchodnej Európy vrátane Maďarska, Balkánu a na Čiernomorskom pobreží proti súperiacim štátom,…

pavlač

otvorená alebo krytá pozdĺžna horizontálna domová komunikácia obyčajne vyložená pred priečelie bytového domu. Nadväzuje na jedno alebo viac schodísk a sú z nej prístupné bytové…

krenelovanie

zdobenie budov pevnostnými motívmi (napr. cimburie); u nás sa uplatňovalo v mestskej architektúre od renesancie do 19. storočia Renesančná zvonica, Strážky, 1629

nadpražie

nosná konštrukcia uzatvárajúca otvor v stene nad okenným alebo dverovým otvorom; môže byť rovné – preklad, alebo klenuté; klenuté nadpražie najčastejšie tvorí zaklenutý tehlový klenbový…

vozovka

časť cesty, po ktorej premávajú vozidlá; označenie pre spevnený povrch jazdných pásov komunikácií cestného typu.

portál

1. (lat. porta – brána) architektonicky upravený, zvýraznený vstup alebo vjazd tvoriaci súčasť stavebného objektu. Ostenia a nadpražie môžu byť rôzne tvarované a profilované. Súčasťou…

hradská

udržiavaná cesta spájajúca mestá a dediny, štátna cesta.

drobná sakrálna stavba

je súčasťou slovenskej kultúrnej krajiny. Je historickým odkazom našich predkov, zhmotnením kresťanskej kultúry a tradície a fyzickou manifestáciou dobovej architektúry a remeselnej zručnosti. Za drobnú…

koronet

pedimentálny reliéf umiestnený nad oknom alebo dverami. Literatúra: CHING, F. D. K.: A Visual Dictionary of Architecture. New York, 2012, s. 194. ISBN 978-0-470-64885-8

cesta

(hradská, vozovka) pozemná komunikácia, upravený pruh zeme, neskôr typ cestnej stavby so zlepšeným povrchom vyhradený transportu. Najstaršia známa dláždená cesta na svete bola postavená v…

tympanón

1. vnútorná, trojuholníková plocha a priestor štítov antických chrámov, vyplnená figurálnou výzdobou (pediment), 2. architektonická úprava podobného útvaru nadpražia dverí, okien, edikúl a pod., kedy…

úniková cesta

komunikačná spojnica vnútorných priestorov v budove s bezpečnostným priestorom mimo budovy; úniková cesta má zaistiť bezpečnú evakuáciu ľudí. Vyústenie údajne únikovej cesty z hradu Carreg…

mezanín

(z tal. mezzanino), medziposchodie, obyčajne znížené, ktoré je čiastočne otvorené do podlažia pod ním. Vzniklo v baroku vo Francúzsku v obytných domoch. Na prízemí bola…

akvadukt

(lat. aquaductus – vodovod), antická rímska stavba slúžiaca na privádzanie vody do miest. Spádový vodovod vedený nad zemou. Stavba s oblúkmi nesúca kanál alebo potrubie…

umelá zrúcanina

súčasť romantického parku, napodobňuje zrúcaniny stredovekých stavieb. Súčasťou môže byť grotta.   Umelá zrúcanina románskeho kostola v Tate, Maďarsko. Dielo francúzskeho architekta Charlesa de Moreau…

viadukt

(lat. via – cesta, ducere – viesť), inžinierska mostná stavba vyrovnávajúca výškové rozdiely tam, kde nie je možný násyp. Prekonáva dopravné prekážky (údolia, rieky, cesty,…

koncha

(lat. concha – lastúra)

nika

(tal. nicchia – mušľa)
pravouhlý alebo polkruhový výklenok v stene, zaklenutý

larárium

(z lat. Lares Familiares – ochrancovia rodiny)

park

(z lat. parcus - chránený)

rozárium

(lat. rosa - ruža)
malá záhrada alebo jej.oddelená časť, vysadená výhradne ružami. V Phrygii (dnešné Turecko) je preukázaná e…

monopteros

typ antického okrúhleho chrámu bez celly, s radom stĺpov po obvode.…

cela

(lat. cella)
1) ústredná miestnosť v rímskom antickom chráme, kde stála socha božstva. Gréci túto miestnosť naz…

belvedér

(z lat. videre - vidieť, tal. belvedere, fr. Belle vue - krásny pohľad)

altana

(lat. altus - vysoko položený, vysoký, vzdialený)

kaverna

(lat. caverna - jaskyňa, dutina, rak. Kaverne)
- geo. podzemná dutina vytvorená činnosťou prírodných síl, napríklad vody…

Cezúra

odborný výraz pre prestávku v murive, alebo v inom stavebnom materiáli, ktorá vznikla pristavaním alebo úpo…

Základy

druh archeologického nálezu, súčasť stavby, druh konštrukcie, väčš. základový múr, zapustený do zeme do základovej ryhy.

Zastavenie

súčasť krížovej cesty ( kalvárijské zastavenia) al. pútnickej cesty ( pútnické zastavenia), druh sakrálnej stavby. Zastavenia tvoria súbor…

Zrúcanina umelá

súčasť romantického parku, napodobňuje zrúcaniny stredovekých stavieb. Súčasťou môže byť grotta.

Záklenok

súčasť vstupu, okna, strieľne, výklenku, výpustku a pod., klenuté nadpražie otvoru v múre v tvare oblúka, najč. segmentového. Záklenok m…

Zastavenie kalvárijské

súčasť krížovej cesty, druh sakrálnej stavby. Zastavenia tvoria súbor prícestných kaplniek s výtvarne stvárnenými scénami, príp. samosta…

Zvernica

zalesnená plocha, často napojená na park al. situovaná v extraviláne, doplnená malou architektúrou a ďalšími stavbami ( hájovňa, pavilóny…

Záklop

súčasť záklopového stropu, doska zhora pripevnená na trámy.

Zastavenie pútnické

súčasť pútnickej cesty, pútnická kaplnka, pútnický kríž, výtvarné dielo (socha, súsošie), príp. aj upravený prírodný výtvor ( jasky…

Zvod odkvapový

súčasť odkvapového systému, kovová rúra napojená ako vertikálny odvádzač dažďovej vody na odkvapový žľab.

Záklopka

súčasť okna al. vetracieho otvoru sýpky, drevená al. železná platňa uchytená v pánte nad horným okrajom otvoru, niekedy opatrená mechanick…

Záver klenby

najvyšší bod na rube klenby, tvorený sprav. klenákmi.

Zvonica

samostatná cirkevná al. profánna stavba , býva súč. areálov ( kláštor, kostol, cintorín), príp. umiestnená na návsí, na návrší pri de…

Zariadenie vykurovacie podlahové

súčasť nadzemných stavieb z doby rímskej (napr. villa rustica), príp. aj stredovekých, vykurovaných systémom teplovzdušného vykurovania, dr…

Záver polygonálny

druh záveru svätyne s mnohouholníkovým obvodovým múrom, zakončujúcim svätyňu s chórom. V prípade zaklenutia svätyne krížovou rebrovou k…

Zvonička

1. druh malej cirkevnej al. profánnej stavby, jednopodlažná malá zvonica bez vnútorného priestoru, pozostávajúca zvyč. len z konštrukcie, ne…

Zástavba

jedna zo základných súčastí štruktúry sídla, usporiadanie stavieb na určitom, sprav. komunikáciami vymedzenom území. Podľa spôsobu raden…

Závetrie

súčasť stavby, priestor, ktorý chráni vstup pred poveternostnými vplyvmi. Ak je vysunuté pred fasádu, je zhora chránenýé strieškou, z jedn…

Zvonovnica

druh vzperného architektonického článku s konvexno-konkávnym profilom (profil čítaný zdola nahor). Sprostredkováva prechod z dolnej širšej …

Zástavba bloková

druh zástavby, ktorá vzniká spájaním jednotlivých stavieb do blokov, resp. priamo výstavbou blokov.

Zbrojnica

súčasť pevnosti, mesta al. hradu, slúži na uloženie zbraní a potrieb na ich údržbu. Zbrojnica môže byť samostatná stavba, príp. spojená…

Žardiniera

súčasť barokovej záhrady, väčšia, do šírky riešená ozdobná kamenná al. kovová nádoba na pestovanie kvetov.

Zástavba krídlová

druh zástavby parcely, kedy objektová skladba na parcele je reprezentovaná jedným al. viacerými krídlami stavby. Výsledkom pôdorysného uspori…

Zeleň nosná

súčasť parku, skupiny stromov domáceho pôvodu, ktoré vytvárajú trvalú ochrannú kulisu pre nové výsadby a cudzokrajné dreviny a formujú p…

Žiarovisko

súčasť pohrebiska, , resp. iného kultového miesta, druh archeologického nálezu, väčšie ohnisko, sprav. útvar kruhového, príp. obdĺžniko…

Zástavba odkvapová

druh zástavby, pri ktorej sú stavby orientované ku komunikácii dlhšími fasádami.

Zeleň obvodová

súčasť nosnej zelene parku, pás vysokých stromov prevažne domáceho pôvodu, vysadených po obvode plochy parku.

Žľab

1. druh archeologického nálezu, vyhĺbený jarok, resp. plytká suchá priekopa (šírky cca do 3 m), samostatný al. súčasť opevnenia, príp. do…

Zástavba parcely

druh zástavby, spôsob zastavania parcely stavbami. Druhmi sú krídlová a plošná zástavba.

Zeleň prenosná

súčasť záhrady al. parku, v nádobách zasadené teplomilné rastliny (palmy, oleandre), ktoré sú v letnom období súčasťou pravidelných úp…

Žľab odkvapový

súčasť odkvapového systému, situovaný pod okraj strechy tak, aby zachytával dažďovú vodu. Má profil v tvare písmena U.

Zástavba pílová

druh zástavby, ktorá má pílový pôdorys, vzniká zoradením stavieb tak, že hlavnú fasádu majú situovanú rôznobežne voči osi ulice.

Zemnica

druh zahĺbenej dispozície, kedy je stavba sprav. celá zapustená do zeme (s výnimkou strechy), zvyč. druh archeologického nálezu, zahĺbený s…

Žľab strešný

súčasť strechy, sprav. úzka plocha s profilom v tvare U al. V, upravená plechom al. vytvorená z dreva, prekrývajúca miesto styku dvoch strešn…

Zástavba plošná

druh zástavby parcely, zaberajúcej celý pôdorys parcely. Vzniká ako dôsledok úsilia o maximálne využitie plochy pozemku.

Zhádzka

súčasť špeciálnych administratívnych budov, šachta na dopravu listových al. peňažných zásielok v bankách a na poštách z vyššieho podl…

Žliabkovnica

druh vzperného architektonického článku, s konkávno-konvexným profilom (profil čítaný zdola nahor). Sprostredkováva prechod z dolnej širše…

Zhlavie

1. súčasť kamenného al. dreveného schodiskového stupňa , okrajová časť jeho zúženého konca. Sumár zhlaví všetkých stupňov pri točit…

Žrebčínec

súčasť kaštieľa s areálom, druh koniarne, slúžiaci na chov plemenných žrebcov.