koncha

(lat. concha – lastúra)

nika

(tal. nicchia – mušľa)
pravouhlý alebo polkruhový výklenok v stene, zaklenutý

krypta

(fr. cryptes) podzemná, krytá chodba


1) podzemná zaklenutá chodba,

larárium

(z lat. Lares Familiares – ochrancovia rodiny)

park

(z lat. parcus - chránený)

rozárium

(lat. rosa - ruža)
malá záhrada alebo jej.oddelená časť, vysadená výhradne ružami. V Phrygii (dnešné Turecko) je preukázaná e…

monopteros

typ antického okrúhleho chrámu bez celly, s radom stĺpov po obvode.…

cela

(lat. cella)
1) ústredná miestnosť v rímskom antickom chráme, kde stála socha božstva. Gréci túto miestnosť naz…

belvedér

(z lat. videre - vidieť, tal. belvedere, fr. Belle vue - krásny pohľad)

altana

(lat. altus - vysoko položený, vysoký, vzdialený)

kaverna

(lat. caverna - jaskyňa, dutina, rak. Kaverne)
- geo. podzemná dutina vytvorená činnosťou prírodných síl, napríklad vody…

Cezúra

odborný výraz pre prestávku v murive, alebo v inom stavebnom materiáli, ktorá vznikla pristavaním alebo úpo…

Zástavba pílová

druh zástavby, ktorá má pílový pôdorys, vzniká zoradením stavieb tak, že hlavnú fasádu majú situovanú rôznobežne voči osi ulice.

Zemnica

druh zahĺbenej dispozície, kedy je stavba sprav. celá zapustená do zeme (s výnimkou strechy), zvyč. druh archeologického nálezu, zahĺbený s…

Žľab strešný

súčasť strechy, sprav. úzka plocha s profilom v tvare U al. V, upravená plechom al. vytvorená z dreva, prekrývajúca miesto styku dvoch strešn…

Zástavba plošná

druh zástavby parcely, zaberajúcej celý pôdorys parcely. Vzniká ako dôsledok úsilia o maximálne využitie plochy pozemku.

Zhádzka

súčasť špeciálnych administratívnych budov, šachta na dopravu listových al. peňažných zásielok v bankách a na poštách z vyššieho podl…

Žliabkovnica

druh vzperného architektonického článku, s konkávno-konvexným profilom (profil čítaný zdola nahor). Sprostredkováva prechod z dolnej širše…

Zhlavie

1. súčasť kamenného al. dreveného schodiskového stupňa , okrajová časť jeho zúženého konca. Sumár zhlaví všetkých stupňov pri točit…

Žrebčínec

súčasť kaštieľa s areálom, druh koniarne, slúžiaci na chov plemenných žrebcov.

Zástavba radová

druh zástavby, kedy stavby sú zoradené pozdĺž komunikácie, približne rovnobežne s jej osou.

Zóna pamiatková

časť územia sídla s menším podielom nehnuteľných kultúrnych pamiatok ako v pamiatkovej rezervácii, vykazujúca významné kultúrno-historic…

Žrebiareň

súčasť kaštieľa s areálom, druh koniarne, slúžiacej na chov žrebných kobýl a žriebät.

Záchod suchý

druh záchoda podmienený žumpou, z čoho vychádza aj jeho dispozícia, najmä vo viacpodlažnom obytnom dome, kde sa záchod môže prejavovať ako…

Zástavba štítová

druh zástavby, pri ktorej sú stavby orientované ku komunikácii kratšími fasádami, zakončenými v hornej časti štítom.

Zrastlica

útvar viacerých tesne spojených architektonických článkov, stvárnených niekedy akoby do seba prerastali, napr. zrastlica fiál, driekov stĺpo…

Základňa

spodná plocha telesa. Pri stereometrických telesách hovoríme sprav. aj o vrchnej ploche ako o základni, najmä keď je zhodná so spodnou, napr. …

Zástavba voľná

druh zástavby, ktorá nevytvára pravidelné útvary, stavby sa pri tomto systéme zoskupujú voľne, najmä v súlade s terénnou konfiguráciou.

Zrub pechotný

súčasť obrannej línie al. samostatná železobetónová pevnostná stavba, jedno- i viacpodlažná, môže byť viacpriestorová, s rôznym pôdor…

Základy

druh archeologického nálezu, súčasť stavby, druh konštrukcie, väčš. základový múr, zapustený do zeme do základovej ryhy.

Zastavenie

súčasť krížovej cesty ( kalvárijské zastavenia) al. pútnickej cesty ( pútnické zastavenia), druh sakrálnej stavby. Zastavenia tvoria súbor…

Zrúcanina umelá

súčasť romantického parku, napodobňuje zrúcaniny stredovekých stavieb. Súčasťou môže byť grotta.

Záklenok

súčasť vstupu, okna, strieľne, výklenku, výpustku a pod., klenuté nadpražie otvoru v múre v tvare oblúka, najč. segmentového. Záklenok m…

Zastavenie kalvárijské

súčasť krížovej cesty, druh sakrálnej stavby. Zastavenia tvoria súbor prícestných kaplniek s výtvarne stvárnenými scénami, príp. samosta…

Zvernica

zalesnená plocha, často napojená na park al. situovaná v extraviláne, doplnená malou architektúrou a ďalšími stavbami ( hájovňa, pavilóny…

Záklop

súčasť záklopového stropu, doska zhora pripevnená na trámy.

Zastavenie pútnické

súčasť pútnickej cesty, pútnická kaplnka, pútnický kríž, výtvarné dielo (socha, súsošie), príp. aj upravený prírodný výtvor ( jasky…

Zvod odkvapový

súčasť odkvapového systému, kovová rúra napojená ako vertikálny odvádzač dažďovej vody na odkvapový žľab.

Záklopka

súčasť okna al. vetracieho otvoru sýpky, drevená al. železná platňa uchytená v pánte nad horným okrajom otvoru, niekedy opatrená mechanick…

Záver klenby

najvyšší bod na rube klenby, tvorený sprav. klenákmi.

Zvonica

samostatná cirkevná al. profánna stavba , býva súč. areálov ( kláštor, kostol, cintorín), príp. umiestnená na návsí, na návrší pri de…

Zariadenie vykurovacie podlahové

súčasť nadzemných stavieb z doby rímskej (napr. villa rustica), príp. aj stredovekých, vykurovaných systémom teplovzdušného vykurovania, dr…

Záver polygonálny

druh záveru svätyne s mnohouholníkovým obvodovým múrom, zakončujúcim svätyňu s chórom. V prípade zaklenutia svätyne krížovou rebrovou k…

Zvonička

1. druh malej cirkevnej al. profánnej stavby, jednopodlažná malá zvonica bez vnútorného priestoru, pozostávajúca zvyč. len z konštrukcie, ne…

Zástavba

jedna zo základných súčastí štruktúry sídla, usporiadanie stavieb na určitom, sprav. komunikáciami vymedzenom území. Podľa spôsobu raden…

Závetrie

súčasť stavby, priestor, ktorý chráni vstup pred poveternostnými vplyvmi. Ak je vysunuté pred fasádu, je zhora chránenýé strieškou, z jedn…

Zvonovnica

druh vzperného architektonického článku s konvexno-konkávnym profilom (profil čítaný zdola nahor). Sprostredkováva prechod z dolnej širšej …

Zástavba bloková

druh zástavby, ktorá vzniká spájaním jednotlivých stavieb do blokov, resp. priamo výstavbou blokov.

Zbrojnica

súčasť pevnosti, mesta al. hradu, slúži na uloženie zbraní a potrieb na ich údržbu. Zbrojnica môže byť samostatná stavba, príp. spojená…

Žardiniera

súčasť barokovej záhrady, väčšia, do šírky riešená ozdobná kamenná al. kovová nádoba na pestovanie kvetov.

Zástavba krídlová

druh zástavby parcely, kedy objektová skladba na parcele je reprezentovaná jedným al. viacerými krídlami stavby. Výsledkom pôdorysného uspori…

Zeleň nosná

súčasť parku, skupiny stromov domáceho pôvodu, ktoré vytvárajú trvalú ochrannú kulisu pre nové výsadby a cudzokrajné dreviny a formujú p…

Žiarovisko

súčasť pohrebiska, , resp. iného kultového miesta, druh archeologického nálezu, väčšie ohnisko, sprav. útvar kruhového, príp. obdĺžniko…

Zástavba odkvapová

druh zástavby, pri ktorej sú stavby orientované ku komunikácii dlhšími fasádami.

Zeleň obvodová

súčasť nosnej zelene parku, pás vysokých stromov prevažne domáceho pôvodu, vysadených po obvode plochy parku.

Žľab

1. druh archeologického nálezu, vyhĺbený jarok, resp. plytká suchá priekopa (šírky cca do 3 m), samostatný al. súčasť opevnenia, príp. do…

Zástavba parcely

druh zástavby, spôsob zastavania parcely stavbami. Druhmi sú krídlová a plošná zástavba.

Zeleň prenosná

súčasť záhrady al. parku, v nádobách zasadené teplomilné rastliny (palmy, oleandre), ktoré sú v letnom období súčasťou pravidelných úp…

Žľab odkvapový

súčasť odkvapového systému, situovaný pod okraj strechy tak, aby zachytával dažďovú vodu. Má profil v tvare písmena U.

Strana epištolná

časť priestoru kostola napravo od hlavného oltára.. Termín sa používa pri popise umiestnenia mobiliára.

Strecha stanová

druh strechy v tvare nízkeho ihlana nad štvorcovým al. pravidelným polygonálnym pôdorysom s námetkom, najč. zakončenie veží.

Strop povalový

druh trámového stropu, priečne na stropné trámy sa tesne vedľa seba kladú povaly, zdola väčšinou nezakryté, zhora s mazanicou. Povaly mohli…

Súsošie s architektúrou

druh nehnuteľného výtvarného diela, sústava sôch, súsoší a reliéfov na jadre, zloženom zo sústavy architektonických prvkov, napr. stĺpy,…

Sýpka

druh hospodárskej stavby al. priestor, slúžiaci na uskladnenie obilia. Druhom sýpky je mestská sýpka. 1. samostatne stojaca stavba v blízkosti …

Škola halová

druh dispozície školy s učebňami v dvoch podlažiach nad sebou, sústredenými okolo centrálneho vestibulu so svetlou výškou presahujúcou obid…

Štít etážový

druh atikového štítu, vysoký štít, členený horizontálnymi pásmi ríms.

Talmud tóra

súčasť synagógy al. samostatná budova v blízkosti synagógy, vyššia škola židovského učenia.

Trám

druh stavebného materiálu, používaný pri drevených ( trámový strop, krov, zrubová konštrukcia , resp. materiálovo zmiešaných konštrukci…

Tržnica

druh distribučnej stavby, sprav. samostatne stojacej na námestí, príp. aj v radovej zástavbe historického jadra. Slúži na predaj zväčša pot…

Ústupok

časť ústupkového ostenia portálu, príp. okna, sprav. jeho pravouhlé zalomenie. Do ústupku môže byť vložený stĺp al. prúty profilácie, …

Väzba kvádriková

druh väzby kamenného muriva z kamenných, pravidelne opracovaných kvádrikov ukladaných tak, že každý riadok je posunutý o polovicu dĺžky kv…

Vestiárium

súčasť konventu, spoločná šatňa, situovaná zvyč. v južnom krídle na druhom podlaží v blízkosti ciel.

Veža vstavaná

druh kostolnej veže vtiahnutej do dispozície kostola tak, že jej fasáda lícuje s fasádou kostola, po stranách veže sú situované priestory ko…

Vodáreň

súčasť parku, +vodohospodárska stavba v parku al. na jeho okraji, slúžiaca na zásobovanie celého areálu vodou.

Vrcholnica výseče

myslená čiara, spojnica vrcholu čelného oblúka a najvzdialenejšieho protistojného bodu na hrane pŕs výseče.

Výžľabok

1. druh horizontálneho spojovacieho, resp. vzperného architektonického článku, s vyžľabením s profilom oblúka, napr. časť profilácie osten…

Záhrada renesančná meštianska

súčasť meštianskeho domu s areálom, druh renesančnej záhrady, využívajúcej malé priestory za stavbami, ich súčasťou bola vždy studňa s…

Strana evanjeliová

časť priestoru kostola naľavo od hlavného oltára. Termín sa používa pri popise umiestnenia mobiliára

Strecha zvonovitá

druh strechy v tvare zvona nad okrúhlym pôdorysom, typická pre veže. Profil sa približuje tvaru polkruhového oblúka.

Strop trámový

druh stropu s trámami, osadenými na protiľahlých múroch do káps al. prečnievajú do exteriéru hlavami, sprav. paralelnými s priečnou osou pr…

Sústava

skupina dvoch al. viacerých architektonických článkov al. iných prvkov rôzneho druhu, viazaných navzájom svojou pomocnou funkciou voči inému…