Žiarovisko

súčasť pohrebiska, , resp. iného kultového miesta, druh archeologického nálezu, väčšie ohnisko, sprav. útvar kruhového, príp. obdĺžniko…

Zástavba odkvapová

druh zástavby, pri ktorej sú stavby orientované ku komunikácii dlhšími fasádami.

Zeleň obvodová

súčasť nosnej zelene parku, pás vysokých stromov prevažne domáceho pôvodu, vysadených po obvode plochy parku.

Žľab

1. druh archeologického nálezu, vyhĺbený jarok, resp. plytká suchá priekopa (šírky cca do 3 m), samostatný al. súčasť opevnenia, príp. do…

Zástavba parcely

druh zástavby, spôsob zastavania parcely stavbami. Druhmi sú krídlová a plošná zástavba.

Zeleň prenosná

súčasť záhrady al. parku, v nádobách zasadené teplomilné rastliny (palmy, oleandre), ktoré sú v letnom období súčasťou pravidelných úp…

Žľab odkvapový

súčasť odkvapového systému, situovaný pod okraj strechy tak, aby zachytával dažďovú vodu. Má profil v tvare písmena U.

Strana epištolná

časť priestoru kostola napravo od hlavného oltára.. Termín sa používa pri popise umiestnenia mobiliára.

Strecha stanová

druh strechy v tvare nízkeho ihlana nad štvorcovým al. pravidelným polygonálnym pôdorysom s námetkom, najč. zakončenie veží.

Strop povalový

druh trámového stropu, priečne na stropné trámy sa tesne vedľa seba kladú povaly, zdola väčšinou nezakryté, zhora s mazanicou. Povaly mohli…

Súsošie s architektúrou

druh nehnuteľného výtvarného diela, sústava sôch, súsoší a reliéfov na jadre, zloženom zo sústavy architektonických prvkov, napr. stĺpy,…

Sýpka

druh hospodárskej stavby al. priestor, slúžiaci na uskladnenie obilia. Druhom sýpky je mestská sýpka. 1. samostatne stojaca stavba v blízkosti …

Škola halová

druh dispozície školy s učebňami v dvoch podlažiach nad sebou, sústredenými okolo centrálneho vestibulu so svetlou výškou presahujúcou obid…

Štít etážový

druh atikového štítu, vysoký štít, členený horizontálnymi pásmi ríms.

Talmud tóra

súčasť synagógy al. samostatná budova v blízkosti synagógy, vyššia škola židovského učenia.

Trám

druh stavebného materiálu, používaný pri drevených ( trámový strop, krov, zrubová konštrukcia , resp. materiálovo zmiešaných konštrukci…

Tržnica

druh distribučnej stavby, sprav. samostatne stojacej na námestí, príp. aj v radovej zástavbe historického jadra. Slúži na predaj zväčša pot…

Ústupok

časť ústupkového ostenia portálu, príp. okna, sprav. jeho pravouhlé zalomenie. Do ústupku môže byť vložený stĺp al. prúty profilácie, …

Väzba kvádriková

druh väzby kamenného muriva z kamenných, pravidelne opracovaných kvádrikov ukladaných tak, že každý riadok je posunutý o polovicu dĺžky kv…

Vestiárium

súčasť konventu, spoločná šatňa, situovaná zvyč. v južnom krídle na druhom podlaží v blízkosti ciel.

Veža vstavaná

druh kostolnej veže vtiahnutej do dispozície kostola tak, že jej fasáda lícuje s fasádou kostola, po stranách veže sú situované priestory ko…

Vodáreň

súčasť parku, +vodohospodárska stavba v parku al. na jeho okraji, slúžiaca na zásobovanie celého areálu vodou.

Vrcholnica výseče

myslená čiara, spojnica vrcholu čelného oblúka a najvzdialenejšieho protistojného bodu na hrane pŕs výseče.

Výžľabok

1. druh horizontálneho spojovacieho, resp. vzperného architektonického článku, s vyžľabením s profilom oblúka, napr. časť profilácie osten…

Záhrada renesančná meštianska

súčasť meštianskeho domu s areálom, druh renesančnej záhrady, využívajúcej malé priestory za stavbami, ich súčasťou bola vždy studňa s…

Strana evanjeliová

časť priestoru kostola naľavo od hlavného oltára. Termín sa používa pri popise umiestnenia mobiliára

Strecha zvonovitá

druh strechy v tvare zvona nad okrúhlym pôdorysom, typická pre veže. Profil sa približuje tvaru polkruhového oblúka.

Strop trámový

druh stropu s trámami, osadenými na protiľahlých múroch do káps al. prečnievajú do exteriéru hlavami, sprav. paralelnými s priečnou osou pr…

Sústava

skupina dvoch al. viacerých architektonických článkov al. iných prvkov rôzneho druhu, viazaných navzájom svojou pomocnou funkciou voči inému…

Sýpka mestská

druh sýpky, jedno - al. viacpodlažná hospodárska stavba s priestranným nečleneným priestorom na každom podlaží, často so zníženou svetlou…

Škola chodbová

druh dispozície školy, sprav. s dvoj- al. trojtraktovou dispozíciou, s chodbou sprístupňujúcou jednotlivé učebne, situované na jednej al. obo…

Štít krenelovaný

druh atikového štítu, zdobeného motívmi pevnostných stavieb: cimburie, strieľne, vežičky a pod..

Tanier

druh dekoratívneho architektonického článku, sploštený široko vyložený druh prstenca s profiláciou, umiestňovaného na driek prípory.

Trám stropný

súčasť povalového al. záklopového stropu, jeho nosný prvok. Stropné trámy mohli mať na hranách fazetu, zakončenú nosmi, niekedy profilova…

Tvarovka vegetačná

druh dlaždice, opatrený otvormi, ktorými prerastá tráva. Takto upravený terén je spevnený a súčasne trávnatý.

Ušnica

časť ušnicového bastiónu, rozšírenie spevňujúce boky bastiónu, zalamované al. v tvare laloku, zužuje hrdlo bastiónu na krčok.

Väzba kyklopská

druh väzby kamenného muriva z veľkých kamenných kvádrov rôzneho tvaru s presne opracovanými styčnými plochami, spájanými nasucho, al. len …

Vestibul

vstupný priestor monumentálnejších občianskych stavieb ( galéria, múzeum, škola, kino, divadlo, reduta, hotel atď.), často s reprezentačn…

Vežica

súčasť opevnenia, polvalcový al. pravouhlý obranný prvok s dispozíciou veže ,mierne vystupujúci pred líce hradbového múru, do výšky ho n…

Vodomet

súčasť fontány, zariadenie vystrekujúce vodu do výšky, niekedy sa prúdy vody otáčajú a vytvárajú pohyblivé ornamenty.

Vrstva kultúrna

druh archeologického nálezu, situácia pod úrovňou súčasného terénu, dokladujúca popri hnuteľných nálezoch (ktoré sú súčasťou kultúr…

Záčin

súčasť stodoly, priestor na uskladnenie obilia a slamy, umiestnený po jednej al. obidvoch stranách mlatoviska, od ktorého môže byť oddelený …

Záhrada zimná

druh veľkoplošného skleníku ako súčasť obytného priestoru, vysadený teplomilnými rastlinami väčšinou priamo do zeme, príp. s prenosnou z…

Strážnica

súčasť kaštieľa s areálom, paláca s areálom a pod., samostatne stojaca menšia stavba, situovaná z vnútornej strany areálu pri vstupnej br…

Strelnica

súčasť parku al. krajiny, priestor určený pre výcvik v streľbe, kompozične vyčlenený mimo cestnej siete.

Strop traverzový

druh stropu, tvoreného jednotlivými relativne samostanými užšími valenými klenbičkami s prierezom plytkého segmentového oblúka, kotvenými …

Sústava odkvapová

súčasť stavby, zložená z odkvapových žľabov a zvodov dažďovej vody, zvyč. plechových, slúžia na zber dažďovej vody zo strechy a jej od…

Systém

špecifická skupina viacerých architektonických článkov al. iných prvkov rovnakého druhu, ktoré majú určité usporiadanie, viazané vzájomn…

Škola internátna

druh areálu s budovou školy a internátom, zabezpečujúceho okrem vzdelávania aj celodennú starostlivosť a prechodné ubytovanie, preto ho zara…

Štít oblúčkový

druh atikového stupňovitého štítu, celá plocha štítu je členená slepými arkádami al. oblúčikmi v radoch nad sebou, ustupujúcich stupňo…

Tehla

druh hlineného stavebného materiálu, z ktorého sa tvorí tehlová konštrukcia, formovaného do kvádrového tvaru (najdlhšia strana do 3O cm) a …

Trám väzný

súčasť krovu, druh vodorovného trámu uloženého paralelne s priečnou osou krovu. Pri hambálkovom krove je po stranách uchytený zospodu do po…

Tympanón

1. časť trojuholníkového štítu, jeho vnútorná plocha vymedzená po celom obvode najč. rímsami, 2. súčasť ústupkového portálu, plocha v…

Vahadlo

časť +studne, zariadenie na čerpanie vody. Dvojramenná páka, tvorená žrďou, upevnenou napr. na soche. Dvíhaním jedného konca žrde sa druh…

Väzba muriva

spôsob ukladania stavebného materiálu pri vytváraní kamenného, .tehlového al. zmiešaného muriva. Horizontálna línia medzi dvoma radmi mate…

Vežička

malá veža, sprav. nie je spojená s terénom, ale nadväzuje na konštrukciu stavby. Druhom vežičky je bastiónová vežička a sanktusník.

Vodopád

súčasť vodnej siete záhrady al. parku, umelý al. prirodzený zvislý stupeň vo vodnom toku, cez ktorý voda prepadáva voľným pádom.

Vstup

komunikačný otvor v konštrukcii stavby, sprístupňujúci jej jednotlivé priestory. Druhmi vstupu sú dvere, brána, bránka. Architektonické rá…

Zádverie

uzavretý priestor za vstupnými dverami, oddelený od vnútorného priestoru ďalšími dverami (na rozdiel od závetria s jednými dverami). Zádver…

Záchod

súčasť obytnej al. občianskej stavby, priestor s hygienickým zariadením; 1. súčasť usadlosti al. hospodárskeho dvora, býva postavený na hn…

Strecha

druh konštrukcie uzatvárajúcej hornú časť stavby. Skladá sa z krovu a z plášťa vytvoreného krytinou. Strechu môže dopĺňať štít. Pod…

Strieľňa

súčasť hradbového múru, parkánového múru, obytnej, útočištnej al. bránovej veže a pod., otvor so šikmým ostením a záklenkom, slúžil…

Strop záklopový

druh trámového stropu, priečne na stropné trámy zhora sa kládli záklopy. Záklopové stropy sa často napúšťali dobytčou krvou, bielili al.…

Sušiareň ovocia

druh hospodárskej stavby stojacej sprav. v záhrade hospodárskeho dvora, v extraviláne v sadoch, resp. spoločná sušiareň na verejnom priestrans…

Systém oporný

systém oporných pilierov, príp. aj oporných oblúkov, na ktoré sa prenáša časť tlaku rebrovej klenby, situovaný v exteriéri stavby. Oporné…

Škola konventná

druh internátnej cirkevnej školy, súčasť kolégia, slúži na výchovu stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže, bývajú v nej učebne (ak š…

Štít stupňovitý

druh atikového štítu, charakteristický zužovaním pravouhlými ústupkami v línii bočných strán štítu smerom k jeho vrcholu.

Tehla nepálená

druh voľne sušenej tehly z hliny s prímesou slamy a jiných rastlinných materiálov.

Trámec

krátky trám, používaný pri trámcovom schodisku, v hrázdenej konštrukcii, v krove, vo funkcii pásika a pod.

Udiareň

súčasť hospodárskeho dvora, samostatne stojaca malá hospodárska stavba (s pôdorysom s veľkosťou cca 1m2 na dvore, slúžiaca na údenie mäs…

Val

1. druh archeologického nálezu, druh opevnenia sídliska (príp. rondelu), resp. jeho súčasť. Pôvodne násyp (pochádzajúci z výkopu priekopy)…

Väzba plná

súčasť väznicového krovu, priečny úsek krovu, obsahujúci okrem spojených krokví aj dolný väznicový trám, na ňom stolicu, ktorej stĺpik…

Vešadlo

súčasť väznicového krovu s vešadlom, zvislý prvok zavesený na konštrukčný spoj rozpery a vzpery, nadnášajúci väzný trám.

Vežička bastiónová

časť bastiónu, druh vežičky, slúžiacej ako pozorovatelňa. Murovaná jednopriestorová stavba, dimenzovaná pre jedného vojaka, s pravouhlým …

Voliéra

súčasť renesančnej al. barokovej záhrady al. parku, zdobená priestorná klietka pre vtáctvo, s murovanými časťami ( podmurovkou) a drôtený…

Výbeh rebier

časť rebier klenby bezprostredne nad podperným architektonickým článkom ( konzolou, príporou a pod.), spojených do viacerých monolitov, uspor…

Záhon

súčasť záhrady al. parku, plocha geometrického tvaru vysadená pestrokvitnúcimi letničkami, trvalkami al. trávnikom v kombinácii s buxusovým…

Strecha cibuľovitá

druh strechy nad štvorcovým, polygonálnym al. kruhovým pôdorysom, v profile zložená z konkávnych a konvexných línií, vytvárajúcich guľov…

Strieľňa delová

druh rozmernej strieľne v delových komorách, otvor s kamennou šambránou je umiestnený niekedy na líci, niekedy v hrúbke múru.

Suterén

podzemná časť stavby, vymedzená dlážkou a stropom. Najčastejšie využívaná ako pivnica, kotolňa, + strojovňa, práčovňa, garáž a pod. …

Šachta

jama s hĺbkou nad 4 m, príp. aj nadzemný úzky vertikálne situovaný priestor

Škola schodisková

druh dispozície školy, ktorá má učebne prístupné priamo z podesty schodiska.

Štít trojuholníkový

druh atikového štítu, najjednoduchší typ štítu v tvare rovnoramenného trojuholníka, často so zuborezom pod profilovanou rímsou, obiehajúco…

Teleso dymníka

súčasť dymníka, obdobné ako teleso komína, ale končiace v priestore povaly, neprechádza nad strechu.

Transept

priečna loď kostola, križujúca pozdĺžne lode sprav. v mieste napojenia lodí na svätyňu. Výškou a šírkou býva zhodná s hlavnou loďou. N…

Ucho

časť šambrány, rozšírenie jej vonkajších rožných častí. Rozšírenie je buď zakončené zalomením, al. v tvare volúty, boltca al. otáz…

Valba

súčasť valbovej strechy, zošikmená trojuholníková rovina strechy nahrádzajúca štít.

Väzba polkrížová

druh krížovej väzby, pravidelne striedajúcej rad behúňov a väzákov s vertikálnymi styčnými škárami tak, že tvoria kríže len z jedného…

Veža

druh dispozície stavby, ktorej výškový rozmer je výrazne väčší ako šírkový. Máva pravouhlý, kruhový al. polygonálny pôdorys. Valcové…

Vikier

architektonicky upravený otvor v streche so sedlovou, pultovou al. valbovou strieškou, konštrukčne súvisiacou so strechou stavby. Môže mať dr…

Volúta

plastické špirálové štylizované stvárnenie zavinutia. Druhom volúty je jednostranná, obojstranná, stlačená a zalamovaná volúta. Stredom …

Výklenok

ustupujúca časť muriva v hrúbke múru, sprav. s obdĺžnikovým, polkruhovým al. eliptickým pôdorysom, hore niekedy uzavretá konchou. Môže b…

Záhrada

súčasť hradu, kaštieľa s areálom, paláca s areálom, meštianskeho domu s areálom, hospodárskeho dvora, kláštora a pod., menšia plotom vym…

Strecha dlátková

druh valbovej strechy nad pozdĺžnym pôdorysom, s prevládajúcim výškovým rozmerom.. Typická pre veže.

Struha

časť priekopy bastiónovej pevnosti, ryha s dlažbou, prebiehajúca stredom dna a napojená na prírodný vodný zdroj. Slúžila na zavodňovanie a…

Svätyňa

1. súčasť kostola, priestor situovaný v orientovanom kostole v jeho východnej časti, oddelený od lode rím. kat. kostola sprav. víťazným obl…

Šachta obetná

druh archeologického nálezu, šachta ako hlbšia obetná jama (nad 4 m).