Sýpka mestská

druh sýpky, jedno - al. viacpodlažná hospodárska stavba s priestranným nečleneným priestorom na každom podlaží, často so zníženou svetlou…

Škola chodbová

druh dispozície školy, sprav. s dvoj- al. trojtraktovou dispozíciou, s chodbou sprístupňujúcou jednotlivé učebne, situované na jednej al. obo…

Štít krenelovaný

druh atikového štítu, zdobeného motívmi pevnostných stavieb: cimburie, strieľne, vežičky a pod..

Tanier

druh dekoratívneho architektonického článku, sploštený široko vyložený druh prstenca s profiláciou, umiestňovaného na driek prípory.

Trám stropný

súčasť povalového al. záklopového stropu, jeho nosný prvok. Stropné trámy mohli mať na hranách fazetu, zakončenú nosmi, niekedy profilova…

Tvarovka vegetačná

druh dlaždice, opatrený otvormi, ktorými prerastá tráva. Takto upravený terén je spevnený a súčasne trávnatý.

Ušnica

časť ušnicového bastiónu, rozšírenie spevňujúce boky bastiónu, zalamované al. v tvare laloku, zužuje hrdlo bastiónu na krčok.

Väzba kyklopská

druh väzby kamenného muriva z veľkých kamenných kvádrov rôzneho tvaru s presne opracovanými styčnými plochami, spájanými nasucho, al. len …

Vestibul

vstupný priestor monumentálnejších občianskych stavieb ( galéria, múzeum, škola, kino, divadlo, reduta, hotel atď.), často s reprezentačn…

Vežica

súčasť opevnenia, polvalcový al. pravouhlý obranný prvok s dispozíciou veže ,mierne vystupujúci pred líce hradbového múru, do výšky ho n…

Vodomet

súčasť fontány, zariadenie vystrekujúce vodu do výšky, niekedy sa prúdy vody otáčajú a vytvárajú pohyblivé ornamenty.

Vrstva kultúrna

druh archeologického nálezu, situácia pod úrovňou súčasného terénu, dokladujúca popri hnuteľných nálezoch (ktoré sú súčasťou kultúr…

Záčin

súčasť stodoly, priestor na uskladnenie obilia a slamy, umiestnený po jednej al. obidvoch stranách mlatoviska, od ktorého môže byť oddelený …

Záhrada zimná

druh veľkoplošného skleníku ako súčasť obytného priestoru, vysadený teplomilnými rastlinami väčšinou priamo do zeme, príp. s prenosnou z…

Strážnica

súčasť kaštieľa s areálom, paláca s areálom a pod., samostatne stojaca menšia stavba, situovaná z vnútornej strany areálu pri vstupnej br…

Strelnica

súčasť parku al. krajiny, priestor určený pre výcvik v streľbe, kompozične vyčlenený mimo cestnej siete.

Strop traverzový

druh stropu, tvoreného jednotlivými relativne samostanými užšími valenými klenbičkami s prierezom plytkého segmentového oblúka, kotvenými …

Sústava odkvapová

súčasť stavby, zložená z odkvapových žľabov a zvodov dažďovej vody, zvyč. plechových, slúžia na zber dažďovej vody zo strechy a jej od…

Systém

špecifická skupina viacerých architektonických článkov al. iných prvkov rovnakého druhu, ktoré majú určité usporiadanie, viazané vzájomn…

Škola internátna

druh areálu s budovou školy a internátom, zabezpečujúceho okrem vzdelávania aj celodennú starostlivosť a prechodné ubytovanie, preto ho zara…

Štít oblúčkový

druh atikového stupňovitého štítu, celá plocha štítu je členená slepými arkádami al. oblúčikmi v radoch nad sebou, ustupujúcich stupňo…

Tehla

druh hlineného stavebného materiálu, z ktorého sa tvorí tehlová konštrukcia, formovaného do kvádrového tvaru (najdlhšia strana do 3O cm) a …

Trám väzný

súčasť krovu, druh vodorovného trámu uloženého paralelne s priečnou osou krovu. Pri hambálkovom krove je po stranách uchytený zospodu do po…

Tympanón

1. časť trojuholníkového štítu, jeho vnútorná plocha vymedzená po celom obvode najč. rímsami, 2. súčasť ústupkového portálu, plocha v…

Vahadlo

časť +studne, zariadenie na čerpanie vody. Dvojramenná páka, tvorená žrďou, upevnenou napr. na soche. Dvíhaním jedného konca žrde sa druh…

Väzba muriva

spôsob ukladania stavebného materiálu pri vytváraní kamenného, .tehlového al. zmiešaného muriva. Horizontálna línia medzi dvoma radmi mate…

Vežička

malá veža, sprav. nie je spojená s terénom, ale nadväzuje na konštrukciu stavby. Druhom vežičky je bastiónová vežička a sanktusník.

Vodopád

súčasť vodnej siete záhrady al. parku, umelý al. prirodzený zvislý stupeň vo vodnom toku, cez ktorý voda prepadáva voľným pádom.

Vstup

komunikačný otvor v konštrukcii stavby, sprístupňujúci jej jednotlivé priestory. Druhmi vstupu sú dvere, brána, bránka. Architektonické rá…

Zádverie

uzavretý priestor za vstupnými dverami, oddelený od vnútorného priestoru ďalšími dverami (na rozdiel od závetria s jednými dverami). Zádver…

Záchod

súčasť obytnej al. občianskej stavby, priestor s hygienickým zariadením; 1. súčasť usadlosti al. hospodárskeho dvora, býva postavený na hn…

Strecha

druh konštrukcie uzatvárajúcej hornú časť stavby. Skladá sa z krovu a z plášťa vytvoreného krytinou. Strechu môže dopĺňať štít. Pod…

Strieľňa

súčasť hradbového múru, parkánového múru, obytnej, útočištnej al. bránovej veže a pod., otvor so šikmým ostením a záklenkom, slúžil…

Strop záklopový

druh trámového stropu, priečne na stropné trámy zhora sa kládli záklopy. Záklopové stropy sa často napúšťali dobytčou krvou, bielili al.…

Sušiareň ovocia

druh hospodárskej stavby stojacej sprav. v záhrade hospodárskeho dvora, v extraviláne v sadoch, resp. spoločná sušiareň na verejnom priestrans…

Systém oporný

systém oporných pilierov, príp. aj oporných oblúkov, na ktoré sa prenáša časť tlaku rebrovej klenby, situovaný v exteriéri stavby. Oporné…

Škola konventná

druh internátnej cirkevnej školy, súčasť kolégia, slúži na výchovu stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže, bývajú v nej učebne (ak š…

Štít stupňovitý

druh atikového štítu, charakteristický zužovaním pravouhlými ústupkami v línii bočných strán štítu smerom k jeho vrcholu.

Tehla nepálená

druh voľne sušenej tehly z hliny s prímesou slamy a jiných rastlinných materiálov.

Trámec

krátky trám, používaný pri trámcovom schodisku, v hrázdenej konštrukcii, v krove, vo funkcii pásika a pod.

Udiareň

súčasť hospodárskeho dvora, samostatne stojaca malá hospodárska stavba (s pôdorysom s veľkosťou cca 1m2 na dvore, slúžiaca na údenie mäs…

Val

1. druh archeologického nálezu, druh opevnenia sídliska (príp. rondelu), resp. jeho súčasť. Pôvodne násyp (pochádzajúci z výkopu priekopy)…

Väzba plná

súčasť väznicového krovu, priečny úsek krovu, obsahujúci okrem spojených krokví aj dolný väznicový trám, na ňom stolicu, ktorej stĺpik…

Vešadlo

súčasť väznicového krovu s vešadlom, zvislý prvok zavesený na konštrukčný spoj rozpery a vzpery, nadnášajúci väzný trám.

Vežička bastiónová

časť bastiónu, druh vežičky, slúžiacej ako pozorovatelňa. Murovaná jednopriestorová stavba, dimenzovaná pre jedného vojaka, s pravouhlým …

Voliéra

súčasť renesančnej al. barokovej záhrady al. parku, zdobená priestorná klietka pre vtáctvo, s murovanými časťami ( podmurovkou) a drôtený…

Výbeh rebier

časť rebier klenby bezprostredne nad podperným architektonickým článkom ( konzolou, príporou a pod.), spojených do viacerých monolitov, uspor…

Záhon

súčasť záhrady al. parku, plocha geometrického tvaru vysadená pestrokvitnúcimi letničkami, trvalkami al. trávnikom v kombinácii s buxusovým…

Strecha cibuľovitá

druh strechy nad štvorcovým, polygonálnym al. kruhovým pôdorysom, v profile zložená z konkávnych a konvexných línií, vytvárajúcich guľov…

Strieľňa delová

druh rozmernej strieľne v delových komorách, otvor s kamennou šambránou je umiestnený niekedy na líci, niekedy v hrúbke múru.

Suterén

podzemná časť stavby, vymedzená dlážkou a stropom. Najčastejšie využívaná ako pivnica, kotolňa, + strojovňa, práčovňa, garáž a pod. …

Šachta

jama s hĺbkou nad 4 m, príp. aj nadzemný úzky vertikálne situovaný priestor

Škola schodisková

druh dispozície školy, ktorá má učebne prístupné priamo z podesty schodiska.

Štít trojuholníkový

druh atikového štítu, najjednoduchší typ štítu v tvare rovnoramenného trojuholníka, často so zuborezom pod profilovanou rímsou, obiehajúco…

Teleso dymníka

súčasť dymníka, obdobné ako teleso komína, ale končiace v priestore povaly, neprechádza nad strechu.

Transept

priečna loď kostola, križujúca pozdĺžne lode sprav. v mieste napojenia lodí na svätyňu. Výškou a šírkou býva zhodná s hlavnou loďou. N…

Ucho

časť šambrány, rozšírenie jej vonkajších rožných častí. Rozšírenie je buď zakončené zalomením, al. v tvare volúty, boltca al. otáz…

Valba

súčasť valbovej strechy, zošikmená trojuholníková rovina strechy nahrádzajúca štít.

Väzba polkrížová

druh krížovej väzby, pravidelne striedajúcej rad behúňov a väzákov s vertikálnymi styčnými škárami tak, že tvoria kríže len z jedného…

Veža

druh dispozície stavby, ktorej výškový rozmer je výrazne väčší ako šírkový. Máva pravouhlý, kruhový al. polygonálny pôdorys. Valcové…

Vikier

architektonicky upravený otvor v streche so sedlovou, pultovou al. valbovou strieškou, konštrukčne súvisiacou so strechou stavby. Môže mať dr…

Volúta

plastické špirálové štylizované stvárnenie zavinutia. Druhom volúty je jednostranná, obojstranná, stlačená a zalamovaná volúta. Stredom …

Výklenok

ustupujúca časť muriva v hrúbke múru, sprav. s obdĺžnikovým, polkruhovým al. eliptickým pôdorysom, hore niekedy uzavretá konchou. Môže b…

Záhrada

súčasť hradu, kaštieľa s areálom, paláca s areálom, meštianskeho domu s areálom, hospodárskeho dvora, kláštora a pod., menšia plotom vym…

Strecha dlátková

druh valbovej strechy nad pozdĺžnym pôdorysom, s prevládajúcim výškovým rozmerom.. Typická pre veže.

Struha

časť priekopy bastiónovej pevnosti, ryha s dlažbou, prebiehajúca stredom dna a napojená na prírodný vodný zdroj. Slúžila na zavodňovanie a…

Svätyňa

1. súčasť kostola, priestor situovaný v orientovanom kostole v jeho východnej časti, oddelený od lode rím. kat. kostola sprav. víťazným obl…

Šachta obetná

druh archeologického nálezu, šachta ako hlbšia obetná jama (nad 4 m).

Škridla

druh krytiny vyrobenej z tehliarskej hliny vypaľovaním, niekedy s glazovaným povrchom, kladenej na latovanie zavesením za nos, nachádzajúci sa n…

Štít volútový

druh atikového štítu, vysoko presahujúceho sedlovú strechu, v strede s obdĺžnikovým tabuľovým poľom s nadstavcom, s omietkovou al. kamenn…

Teleso komína

vertikálny dutý kváder, príp. valec, v ktorom je prieduch sprav. s dymovodom, na odvod dymu z kúreniska. Vedie od zeme cez podstrešie nad strech…

Trativod

súčasť záhrady al. parku, krytý odvodňovací +kanál na zníženie hladiny spodnej vody, budovaný pôvodne z lomového kameňa, dnes z perforov…

Ulica

súčasť uličnej siete výrazne líniového charakteru, druh cesty s upraveným povrchom, vyskytujúca sa v sídlach. Môže byť rozčlenená na vo…

Váľok

súčasť váľkového muriva v ľudových stavbách. Ručne tvarované valčeky z nepálenej hliny, zmiešanej so sekanou slamou a plevami, cca 30 cm…

Väzba prázdna

súčasť väznicového krovu priečky, úsek krovu, tvorený len krokvami. Sprav. tri prázdne väzby strieda jedna plná väzba.

Veža bránová

súčasť opevnenia hradu al. mestského opevnenia, viacpodlažná hranolová veža s bránou, vedúcou do prejazdu, niekedy čiastočne vystupujúca …

Vila

druh reprezentačného rodinného domu, voľne stojaceho v záhrade, s nadštandardným architektonickým a často aj technickým vybavením ( zložit…

Volúta jednostranná

druh volúty, zvinutej iba na jednom konci, druhý koniec je zakončený inak, al. prechádza do iného architektonického článku.

Výklenok oltárny

výklenok na umiestnenie oltára, nahrádzajúci samostatnú kaplnku, napr. ako súč. špitálskej siene, hradnej siene, empory, príp. nahrádzajúc…

Záhrada barokov

druh záhrady, priestranná pravidelne riešená záhrada, základným princípom je osovosť, pričom stavba ( kaštieľ) je ústredným motívom hla…

Strecha ihlanová

druh strechy v tvare vysokého ihlana nad štvorcovým pôdorysom. Typická pre veže.

Studňa

1. súčasť sídliska, druh archeologického nálezu, druh hospodársko-výrobného objektu, zdroj pitnej a úžitkovej vody, prejavujúci sa ako jam…

Šachta svetlíková

šachta zhora uzatvorená svetlíkom, príp. otvorená, prebiehajúca sprav. cez všetky nadzemné podlažia, príp. vybiehajúca nad strechu vo forme…

Štítok nábežný

druh dekoratívneho architektonického článku, prekrývajúceho nasadenie výbehu rebier rebrovej klenby na hlavici prípory, piliera al. stĺpu. Zo…

Teleso pece

základná časť pece nad podpecím, v čelnej časti s čeľusťami, sprístupňujúcimi vnútorný, často zaklenutý priestor, určený na kladeni…

Traverza

súčasť klenby do traverz, sprav. kovový I profil.

Ulica obchodná

druh ulice, po jednej alebo po oboch stranách uličnej fronty ju lemujú obchodné zariadenia.

Vankúš

súčasť podlahy, druh trámu, podloženého pod dosky doskovej dlážky.

Väzba riadkovaná

1. druh väzby kamenného muriva z lomového kameňa rôznej veľkosti, ukladaného do radov; 2. druh väzby tehlového muriva, riadok behúňov strie…

Veža delová

súčasť opevnenia, výrazne vertikálny prvok s mohutnými múrmi, druh veže sprav. s polygonálnym pôdorysom, vstavaný do hradbového múru. Via…

Villa rustica

druh archeologickej lokality, druh dvorca, rímska civilná vidiecka usadlosť, obklopená záhradami a sadmi, budovaná viac-menej podľa jednotnej s…

Výpustok

druh závetria v ľudových stavbách, tvorený po stranách vstupu sprav. prístennými piliermi, nesúcimi záklenok, niekedy so strieškou. Vyskytu…

Záhrada baroková francúzska

druh barokovej záhrady, ktorej úprava je založená na prísnej geometrickej, často hviezdicovej sieti, ktorej hlavná os vychádzala od záhradnej…