VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie……Katalogizačné spracovanie všetkých typov dokumentov, tvorba návrhov autorít, správa služobných a čitateľských katalógov, Komplexná starostlivosť o konzervačný slovacikálny fond a ďalšie typydokumentov, komplexná starostlivosť o historické knižničné dokumenty a historické knižničné fondy na Slovensku a v Slovenskej národnej knižnici, ústredná evidencia HKDaF, výpožičky zo súčasných fondov a z HKF. Poskytovanie komplexných knižnično-informačných služieb používateľom, správa fondu študovní, Národná komisia pre služby, budovanie a aktualizácia bázy dát používateľov.

4.1.2 Dlhodobé činnosti: Spracovanie nespracovaných fondov neperiodických a periodických publikácií z fondov SNK. Retrospektívna katalogizácia dokumentov, retrospektívna konverzia generálneho katalógu SNK, rýchla katalogizácia dokumentov pre potreby výpožičiek. Pasportizácia historických knižničných fondov na území Slovenskej republiky a v zahraničí, rekonštrukcie historických knižníc, vydávanie publikácie edičného charakteru „Sprievodca po HKF na Slovensku“, budovanie elektronickej evidencie historických knižníc (základná evidencia). Činnosť národnej komisie pre služby, národné centrum pre medziknižničné výpožičné služby, reorganizácia systému študovní.

4.1.3 Krátkodobé činnosti: Dopracovanie internej smernice o doplňovaní fondov SNK, spracovanie príručiek pre používateľov systému ISBN a ISMN v SR, Príprava generálneho katalógu na retrospektívnu konverziu skenovaním, Sťahovanie historických knižníc do depozitu v Diviakoch, definitívne uloženie historických knižníc v skladových priestoroch v budove na Škultétyho ulici Dopracovanie knižničného a výpožičného poriadku SNK.

4.2 Útvar pre správu súborného katalógu

4.2.1 Dlhodobé činnosti V oblasti ďalšieho rozvoja súborného katalógu práce výrazne nepostúpili dopredu. Základné parametre súborného katalógu sú nadefinované, avšak nastali problémy technické a technologické (prenos údajov, protokol Z 39.50 a ALEPH 300, riešenie duplicít). Ďalej sa pracovalo na Vyhláške o súbornom katalógu vrátane jej definitívnej verzie pre MK SR.

Analyzovali sme databázu LKT a SCL a porovnávali ich navzájom, analýzu z hľadiska používania jednotlivých prvkov popisu a možnosti transformácie i analýzu súčasných zásahov do LKT z hľadiska dopĺňania autoritami a systém odkazov. Analyzovali sme štruktúru záznamu zo Slovenskej poľnohospodárskej knižnice a ich možnú konverziu do UNIMARC. Zúčastňovali sme sa na práci odbornej skupiny pre posudzovanie predmetových hesiel. V tejto oblasti sa spracovali rozsiahle pripomienky /cca 30 s./ k navrhovaným riešeniam. Analyzovali sme Českú národnú bibliografiu /rok 2000 – CDY ROM/ z hľadiska používania prirodzeného jazyka v predmetových heslách – polia 601-608, updaty v týchto poliach a možnosť zmeny v SNK. 4.2.2 Krátkodobé činnosti. Pripravila sa metodika spracovania inventarizácie fondov na všetkých pracoviskách SNK a na jej základe súpis evidovaných fondov. Zúčastnili sme sa na príprave a realizácii stretnutia s prof. Quandtom ohľadne možnosti ďalšieho grantu z Mellonovej nadácie, vrátane odporúčaní pre SNK. Zúčastnili sme sa na práci komisie MK SR pre audit knižníc ústredných orgánov štátnej správy – dopracovanie dotazníka pre audit, vykonanie samotného auditu a spracovanie príslušných tabuliek, spolupráca na záverečnej správe Ďalej sme spracovali koncepciu ročenky Slovenskej národnej knižnice. Na celoslovenský seminár sme pripravili referát na tému predmetové heslá, predmetové autority a databázy. Priebežne sa posudzovali rozličné materiály, spracúvali sa pripomienky k nim. Jedna pracovníčka permanentne vypomáhala v Útvare pre revíziu fondov. Priebežne sa poskytovali konzultácie z oblasti záznamu pre súborný katalóg a ďalších hraničných oblastí.

4.3 Národný bibliografický ústav

4.3.1 Krátkodobé činnosti Podujatia NBÚ SNK:

Odraz života rómskeho etnika v literatúre – marec Košice Špeciálne technické dokumenty – normy a patenty – apríl Banská Bystrica Dni regionálnej bibliografie 2000 máj – Martin Dni slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie 2000 máj – Martin Jozef Kohuth – život a dielo – Dolný Kubín Michal Chrástek – život a dielo – Žiar nad Hronom Dni akademických knižníc 2000 – Bratislava Seniorklub – august Banská Štiavnica Dni vedeckých knižníc október 2000 – september – Košice Dramaticko.-inscenačné umenie 1929-1938 – prezentácia diela – september 2000 – Martin Imrich Kotvan, život a dielo – október – Skalica Spomienkový večer na Jána Bežu – október – 2000 Knižná kultúra Záhoria, október 2000 – Skalica CD-ROM MDT – prezentácia – október 2000 Martin UNIMARC v slovenskej katalogizácii 4 – november 2000 Martin

4.3.2 Podiel na organizácii ďalších podujatí: Výročná konferencia Bibliografickej sekcie SSK – Martin Organizácia, príprava a účasť na Knižnom veľtrhu Bratislava – Bibliotéka 2000 Sociálna funkcia knižníc: Práca so zdravotne postihnutými – Čadca marec 2000 Internet v knižniciach – Martin máj, jún 2000

4.3.3 Odborná účasť (referáty a príspevky) na ďalších podujatiach Seminár o živote a diele A. A. Baníka -Martin – 2000 Seminár o MDT – Lipsko – marec 2000 Seminár ”Historické knižní a vzácne fondy 16. – 19. století v muzeích, knihovnácha archivech ČR” Přerov – apríl 2000 Konferencia INFOS 2000 Konferencia ABDOS 2000 Seminár o Samovi Bohdanovi Hroboňovi – Levoča – máj 2000 Seminár o Pavlovi Doležalovi – Vyšná Boca – máj 2000 Seminár o Ľudovítovi Štúrovi, Zvolen – september 2000 Seminár o periodikách v českej, rakúskej a slovenskej národnej bibliografii – Mikulov – september 2000 Seminár o E. B. Lukáčovi – Banská Štiavnica – október 2000 Seminár o E. B. Lukáčovi – Bratislava – november 2000 Seminár o J. Lajčiakovi – Liptovský Hrádok – november 2000 Slováci v Juhoslávii na konci milénia – Bratislava – december 2000

4.3.4 Analytické a rozborové materiály Príprava materiálov, dotazníkov, tabuliek pre MK SR a ďalšie orgány ústrednej štátnej správy, resp. orgány správy na úrovni krajov Významné koncepcie Koncepcia nového časopisu SNK Knižnica Koncepcia Klenoty dokumentárneho dedičstva vo fondoch a zbierkach SNK 4.3.5 Dlhodobé činnosti Výskumné a rozvojové projekty, rozpracované edičné programy AACR 2 – Projekt na preklad a vydanie národnej interpretácie AACR2 Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a realizácia programu SNRB Pasportizácia HKF na Slovensku Svetová bibliografia Pavla Jozefa Šafárika – projekt a databáza Bibliografia dejín knižnej kultúry krajín strednej Európy – projekt Bibliografia miest a obcí Slovenska – projekt a databáza Bibliografia tlačí 18. storočia – projekt a databáza Bibliografia tlačí 19. storočia – projekt a prieskumový fond Bibliografia článkov zo slovenských novín a časopisov 1919-1944 Národopis na Slovensku 1918-1938 História na Slovensku 1918-1938 Slovenská literatúra 1918-1938 Česká literatúra na Slovensku 1918-1939 Bibliografický zborník 1998-99 Bibliografický zborník 2000-2001 Kniha 2000-2001 Národný program retrokonverzie knižnej Slovenskej národnej bibliografie za roky 1901-1975 Retrokonverzia katalógov historických knižníc na Spiši a východnom Slovensku Tlače 16. storočia vo františkánskych knižniciach Tlače 16. storočia v Lyceálnej knižnici v Kežmarku Bibliografia Vysokých Tatier- projekt CD-ROM k medzinárodnému roku hôr 2002 Výskum knižnice palatína Juraja Thurzu Výskum knižnice Michala Godru Výskum knižnice Zacháriáša Mošovského Výskum knižnice Melchiora Krupku Výskumné úlohy k dejinám tlačiarstva a knihárstva v Bratislave Výskum posesorov bratislavských tlačí 4.3.6 Dokončené edičné výstupy a diela v roku 2000 Slovenská národná bibliografia, registračný rad séria A Knihy 13 čísel Slovenská národná bibliografia, registračný rad séria B-S Špeciálne typy dokumentov – 4 čísla Slovenská národná bibliografia, evidenčný rad, Zahraničné slovaciká 1999 Slovenská národná bibliografia, analytický rad Články čísla 8-12/1998 Slovenská národná bibliografia CD-ROM 2000, Registračný a evidenčný rad – 4 čísla s mesačnými prírastkami Slovenská národná bibliografia CD-ROM 2000, Analytický rad – 4 čísla s mesačnými prírastkami Slovenská národná bibliografia na disketách Knihy – 12 čísel Články – 12 čísel Série B-S – 4 čísla Medzinárodné desatinné triedenie CD-ROM Index translationum 1999 Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa. Band 4. Slowakische Republik Kniha 97-98 (zborník) Bibliografický zborník 1996-97 Bibliografický zborník 1992-93 Metodika popisu článkov vo formáte UNIMARC v systéme Aleph : Verzia V2.1 Tlače 16. storočia v Diecéznej knižnici v Nitre. Zv. 9. Bibliografia slovenských bibliografií 1999 Evidenčný súpis plánovaných bibliografických prác 2001

4.3.7 Stále (kontinuálne) úlohy Riešenie koncepčných a programových úloh ochrany národného kultúrneho dedičstva a legislatívnych úloh národného knižničného systému Koncepčná a metodická starostlivosť o budovanie a rozvoj národného bibliografického systému SR Koncepčná a metodická starostlivosť o budovanie generálnej bázy slovacikálnych bibliografických údajov, prezentáciu Slovenskej národnej bibliografie vrátane retrospektívnej redakcie jej čiastkových databáz Riešenie úloh národných bibliografických programov – národného programu štandardizácie, národného programu retrokonverzie a konverzie bibliografických databáz a knižničných katalógov, národného programu digitalizácie, národného programu súborov autorít Riešenie úloh Pamäte sveta a Pamäte Slovenska Koncepčná a metodická starostlivosť o údržbu, rozvoj a implementáciu bibliografických štandardov AACR2, ISBD, UNIMARCu, a selekčných jazykov MDT Riešenie čiastkových úloh výskumnej úlohy Výskum dejín knižnej kultúry a realizácia Programu Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie Organizačná, finančná agenda a finančné plány NBÚ Príprava koordinačných porád, konzultácie s koordinátormi, krajské porady bibliografov jednotlivých krajov Kooperačné programy NBÚ SNK a ich uskutočňovanie na úrovni generálnej bázy slovaciálnych bibliografických údajov Podklady pre medzinárodné bibliografické projekty a databázy Pripomienky, dodatky a konzultácie k projektom, rešeršným službám SNK (Súborný katalóg etc.) Štúdium vedeckej literatúry a pripomienkovanie odborných materiálov Školiteľstvo, prednášateľstvo, sprievodcovstvo Priebežné konzultácie, úpravy a redakcia CD-ROMov SNB Príprava, preklady, úpravy, udržiavanie CD-ROMu MDT, metodické školenia a prednášky Vedenie agendy ústavu Vedenie skladu publikácií, fakturácia a distribúcia vydaní NBÚ

4.4 Útvar reštaurovania a konzervovania dokumentov

4.4.1 Stále činnosti: Reštaurovanie historického a súčasného fondu SNK, konzervovanie dokumentov, metodické a výukové aktivity, zabezpečenie bežnej prevádzky knižnice, aplikovaný výskum trvanlivosti materiálov

4.4.2 Krátkodobé činnosti: Reštaurovanie a konzervovanie pre iné knižnice, príprava výstav a pod.

4.5 Biografický ústav

4.5.1 Stále činnosti Pokračovali sme v získavaní, spracovaní a sprístupňovaní základných biografických dokumentov (dotazníky, biografie, výpisy z matrík, úmrtné oznámenia a pod.), hlavne k heslám série Biografického lexikónu Slovenska, ako aj k heslám do Slovníka slovenských spisovateľov 20. stor. (prírastok – 1592 jednotiek) Pokračovali sme v spracovaní bibliografie biografickej literatúry, a to súčasnej i retrospektívnej (prírastok – 7916 záznamov). Pokračovali sme v budovaní zbierky biografických výstrižkov zo súčasnej tlače i xeroxovaním zo starších prameňov (prírastok – 830 jednotiek). Pokračovali sme v redakcii katalógov a kartoték Biografického ústavu. 4.5.2 Dlhodobé činnosti Dokončili sme autorské a redakčné práce na novokoncipovanom I. zv. Biografického lexikónu Slovenska. Slovník je prepísaný na počítači a pripravený na ďalšiu vydavateľskú realizáciu. Spracovali sme hlavnú časť heslára 2. zv. Biografického lexikónu Slovenska. Prehodnotili sme doteraz publikované heslá z bývalého II. zv. SBS, ktoré sú pripravené na redigovanie podľa nových zásad. Spracovali sme heslár Lexikónu slovenských žien. 4.5.3 Krátkodobé činnosti Organizačne sme pripravili podujatia k 100. výročiu narodenia doc. dr. A. A. Baníka: usporiadali sme konferenciu o živote a diele A. A. Baníka v Martine (9. 3. 2000); vypracovali sme scenár výstavy o A. A. Baníkovi, ktorá bola otvorená 9. 3. 2000 v Slovenskom národnom literárnom múzeu; spracovali sme scenár dokumentárneho filmu o A. A. Baníkovi, ktorý uviedla Slovenská televízia; spolupracovali sme na podujatiach k jubileu A. A. Baníka v jeho rodnej obci Valaskej (27. 2. 2000). Zúčastnili sme sa na podujatiach k 100. výročiu úmrtia literárneho historika a bibliografa Jozefa Kohutha (s Národným bibliografickým ústavom SNK) v Oravskej knižnici v Dolnom Kubíne 28. 6. 2000. Usporiadali sme seminár o živote a diele redaktora a spisovateľa Augustína Načina-Borina pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia v gymnáziu A. Bernoláka v Námestove 23. 11. 2000. Vedeckí a odborní pracovníci Biografického ústavu sa zúčastňovali referátmi na odborných podujatiach: 17. 5. 2000 na popularizačnom seminári k 140. výročiu narodenia M. Kukučína (v D. Kubíne); 26. – 27. 5. 2000 na jubilejnej X. Literárnej Levoči v romantizme a mesianizme v slovenskej literatúre (v Levoči); 9. 6. 2000 na Literárnom Kežmarku na seminári Janko Jesenský a slovenská moderna (v Kežmarku); 30. 8. 2000 na vedeckom seminári o Národnom dome (v Martine); 8. 9. 2000 na populárnovedeckom seminári o Ľ. Štúrovi a J. C. Hronskom (vo Zvolene); 21. 9. 2000 na slávnostných podujatiach k výročiu J. C. Hronského (v Krupine); 27. 9. 2000 na odbornom seminári o M. R. Štefánikovi (v Banskej Bystrici); 19. – 20. 10. 2000 na vedeckom seminári Jazykovedného ústavu SAV o problémoch adaptácie cudzích mien v slovenčine (v Bratislave); 19. 10. 2000 na konferencii Česi na Slovensku (v Martine); 19. 11. 2000 na spomienkovom podujatí k 200. výročiu narodenia knihovníka Leopolda Brucka (v Žaškove); 4. 12. 2000 na spomienkovom stretnutí venovanom Emilovi Makovickému (v B. Bystrici). Získali od Ivana Bohuša xerokópiu Slovníka osobností Vysokých Tatier. Vydali sme zborník Biografické štúdie, zv. 26 (príspevky z vedeckých podujatí Biografického ústavu). Vydali sme štúdiu A. A. Baníka: O dialektickej podstate slov. konfesionalizmu (Martin, 2000). Zadali sme do tlače zborník Biografické štúdie, zv. 27.

4.6 Databázové centrum

4.6.1 Stále činnosti V roku 2000 boli v DBC prevádzkované nasledovné softvérové systémy:

informačný systém CDS/ISIS (mikro verzia) slúžiaci pre prípravu a spracovanie bibliografických záznamov. knižnično – informačný systémom ALEPH. Zabezpečenie údržby KIS – definovanie nových používateľov, zabezpečenie optimálnej priechodnosti a funkčnosti systému ako celku. Katalóg SNK je pravidelne aktualizovaný a doplňovaný o záznamy spracované v ústavoch SNK. Takto pripravená báza je sprístupňovaná v on-line režime a pracovisko zabezpečuje využívanie bázy pre rešeršné účely a prípravu vstupných údajov pre následné spracovanie v AIS SNB. programový systém Cyfroset a PageMager na pracovisku DTP pre prípravu sadzby. Podľa osobitných harmonogramov sa zabezpečovalo spracovanie: mesačných výstupov – zošitov SNB, – Knihy; štvrťročných výstupov – zošitov SNB (dokumenty B-S (špeciálne typy dokum.); ročných výstupov – kumulatívne registre spracovanie a tlač denných výstupov, – odovzdávacie-preberacie protokoly, prírastkový zoznam, výstupy z podsystému výpožičky ( upomienky, rôzne druhy štatistík) vykonávanie pravidelných prehliadok a profylaktických prác, identifikovanie a odstraňovanie porúch na jednotlivých počítačových systémoch a k nim pripojených periférnych zariadeniach, zabezpečovanie a realizácia inštalácií a oživovanie novej výpočtovej techniky. Spolupráca pri riešení a realizácii projektov na inováciu výpočtových systémov. 4.6.2 Dlhodobé činnosti Distribúcia elektronickej katalogizácie do knižníc, ústavov, škôl a organizácií na Slovensku poskytované na základe požiadaviek a dohôd jednotlivých organizácií s NBÚ; Príprava novej grafickej úpravy WWW servera SNK, ktorá bola nutná vzhľadom na nové požiadavky vyplývajúce z prijatých zákonov v SR. Práce súvisiace s formátom UNIMARC a jeho používaním a udržiavaním: Doplnky do formátu UNIMARC – Update 3 Zmeny kódovníkov Unimarc Zmeny v Tabalephe Pokračovanie prác pri tvorbe príručky Záznam pre súborný katalóg Príprava dát pre tvorbu CD ROM – SNB. Zabezpečenie a realizácia sadzby mesačníka Knižnice a informácie a následne Knižnica 4.6.3 Krátkodobé činnosti Po vzniku samostatnej SNK k 1.7.2000, nebol vytvorený Technický odbor. Pracovníci DBC preto museli zabezpečovať aj činnosti spadajúce do kompetencie uvedeného odboru, ako napr.: zabezpečenie prevádzky telefónnej ústredne, zabezpečenie výmeny podlahovej krytiny, zabezpečenie nákupov ND, spotrebného materiálu, drobného hmotného a nehmotného majetku, zabezpečenie a realizácia Verejnej súťaže pre nákup výpočtovej techniky práce súvisiace s delimitačným protokolom MS a MK SR (SNK) a inventarizácia majetku SNK, ktorý podľa zákona má prejsť do správy v SNK, 4.6.4 Iné činnosti Správa e-mailovej schránky (dbc@snk.sk – pracovnej) v DBC, slúžiacej na tlač a konverziu súborov z rôznych editorov. Spolupráca s NBÚ a rešeršným pracoviskom UKF – SNK. Pokračovanie prác pri tvorbe príručky Záznam pre súborný katalóg, Príprava dát pre tvorbu CD ROM – SNB Prípravné práce súvisiace so vznikom nového periodika SNK – Knižnica Spolupráca na technickej redakcii časopisu Knižnica. Návrh a zabezpečenie technológie časopisu Knižnica 2000/1-2, kontrola výroby časopisu a realizácie jeho častí u externých organizácií. na pracovisku DTP bola pripravená sadzba: Bibliografický zborník 1996 – 1997 Bibliografický zborník 1992 – 1993 Kniha ´97 – ´98 Metodika popisu článkov vo formáte UNIMARC v systéme Aleph Systém účastníkov systému ISBN v SR / 2000 Tlače 16. storočia, rozličný merkantil, – pozvánky, programy, oficiálne listy, zdravice, pamätné listiny, atď. Realizácia náročných a zložitých rešerší 4.7 Útvar pre mikrofilmovanioe a digitalizáciu 4.7.1 Stále a dlhodobé činnosti Ochranné mikrofilmovanie historického a súčasného fondu SNK, ochranné mikrofilmovanie ohrozených periodík v Slovenskej republike, metodická činnosť, výskum.

4.7.2 Krátkodobé činnosti Komerčná činnosť (mikrofilmovanie 4 titulov periodík na základe zmluvy medzi Maticou slovenskou a Norman Ross Publishing)

4.8 Útvar reštaurovania a konzervovania dokumentov

4.8.1 Stále a dlhodobé činnosti Reštaurovanie historického a súčasného fondu SNK, konzervovanie dokumentov, metodické a výukové aktivity, zabezpečenie bežnej prevádzky knižnice, aplikovaný výskum trvanlivosti materiálov

4.8.2 Krátkodobé činnosti Reštaurovanie a konzervovanie pre iné knižnice, príprava výstav a pod.

4.9 Slovenské národné literárne múzeum

4.9.1 Zbierkotvorná oblasť a ochrana fondov Prírastok zbierok v roku 2000 predstavuje celkom 1579 jednotiek, zakúpených v sume 433 295 Sk a získaných inými formami v hodnote 215 198 Sk, spolu v hodnote 648 493 Sk. Zo získaných dokumentov je 1089 textového, 81 jd. audiovizuálneho, 195 jd. výtvarného a 104 jd. vecného charakteru. Celkom sa skatalogizovalo 1319 múzejných jd. a súbežne sa zabezpečila aj fotodokumentácia zbierok – 294 jd. V sledovanom roku 2000 múzeum nerobilo rekatalogizáciu, pretože sa už zavádzal automatizovaný program spracovania zbierok. V programe Pro Muzeum bolo skúšobne skatalogizovaných 22 jd. fonických záznamov. Medzi najcennejšie akvizície v skupine textových zbierok patria kolekcie diel Hany Zelinovej, časti osobných knižníc Maše Haľamovej a Andreja Plávku. Osobitný prírastok bol zaevidovaný v skupine faksimile textov dokumentujúcich literárne obdobie od stredoveku až po diela druhej polovice 19. storočia. Do vecných zbierok boli získané kolekcie osobných predmetov a ocenení spisovateľov Jána Bodenka a Břetislava Truhlářa, diplomy zakladajúcich členov MS Jána Francisciho a Michala Chrásteka. K zvukovým dokumentom pribudli záznamy literárnych pásiem venovaných dielu J. Smreka, Th. H. Florina, K. Jarunkovej, M. Lasicu a P. Horova. Do fondu filmových dokumentov boli získané záznamy o popredných predstaviteľoch slovenskej literatúry (J. Hollý, M. Bel, J. Smrek, P. Dobšinský), ako aj sfilmovaná povesť J. C. Hronského Sokoliar Tomáš. V rámci ochrany zbierkového fondu sa pracovisko venovalo vstupnému ošetreniu zbierok pred uložením do depozitárov, a to základnej mechanickej očiste a zabaleniu predmetov do chrániacich obalov. Vyhotovila sa väzba na časopisy z akvizície roku 1999. Pokračovalo sa v internom reštaurovaní sadrových plastík rozličných autorov. Bezpečnostná a protipožiarna signalizácia je namontovaná len v depozitároch I. budovy MS na ul. Osloboditeľov 11. Chýba v depozitároch knižných a audiovizuálnych zbierok v budove múzea na Mudroňovej ulici. Osobám i inštitúciám na štúdium a výstavné ciele sme v roku 2000 zapožičali na reverzy 2324 zbierkových predmetov. Múzeum niekoľkokrát navštívil tvorivý štáb STV. Pracovisko priebežne buduje základné informačné databázy – kartotéky. V uplynulom roku bolo celkovo do nich doplnené 4188 záznamov.

4.9.2 Výskum a metodika V oblasti výskumu sme v r. 2000 editovali 7 sprievodcov po pôvodných výstavách múzea Na pracovisko bola zavedená svetová informačná sieť Internet. V nej bolo zabezpečené vytvorenie adresy Múzea – e-mail: snlm@snk.sk. Ďalej bola zabezpečená propagácia SNLM SNK textovou formou i obrázkami 35 špičkových zbierkových predmetov na webových stránkach MS (http://www.matica.sk/) a Slovenského národného múzea – Národného múzejného centra (http://www.snk.sk/info/http.//www.snm.sk). Z tejto inštitúcie sme dostali aj novú verziu Automatizovaného múzejného štatistického informačného systému AMSIS na vypracovanie výročných múzejných správ v elektronickej podobe. V tomto roku sa pokračovalo v plnení ústavnej výskumnej úlohy – Automatizácia zbierkového fondu SNLM, a to získaním a inštalovaním informačného systému Pro Muzeum (Bach systems) – moduly Knižnica s prírastkovou knihou, Všeobecné zbierky, Video-audio, Výtvarné umenie. Následne bol tento softvér posúdený a pripomienkovaný kvôli úpravám štruktúry dát vyhovujúcim katalogizácii v literárnych múzeách. V súčasnosti sú takto k dispozícii nasledujúce programové moduly: Prírastková kniha, Textové zbierky, Foniky, Ekraniky, Výtvarné umenie, Všeobecné (vecné) zbierky a ku každému obrázkový sklad s registrami. Po vybavení pracoviska potrebnou počítačovou technológiou a po zaškolení pracovníkov bude možné pristúpiť na konverziu dát z klasických médií na elektronické a prevádzkovať daný informačný systém. Uvedená technika sa využije aj pri prevádzke Grafického informačného systému Národného cintorína, ktorého základnú verziu máme od fy TOPSET Stupava a ktorý treba doplniť o mapu cintorína (geometrické zameranie) a obrázky pomníkov. V rámci tejto činnosti poskytli pracovníci Múzea odbornú pomoc pri adaptácii a príprave expozície Pamätného domu (fary) Pavla Dobšinského v Drienčanoch a rodného domu Jána Kostru v Štiavničke. Participujeme pri reinštalácii Pamätnej izby Jána Domastu v Cabaji-Čapore a pri zriaďovaní Pamätnej izby Janka Silana v Nových sadoch, časti Sila. Metodická pomoc bola poskytnutá aj pri rekonštrukcii Múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a v Hájovni na Rovniach, ako aj pri realizácii malej expozície P. O. Hviezdoslava v Základnej škole v Šali a Alexandra Rudnaya v Základnej škole v Považanoch. V dňoch 30. septembra až 6. októbra 2000 organizačne a obsahovo SNLM SNK v spolupráci s SNK – Múzeom Ľudovíta Štúra v Modre zabezpečilo pre svojich pracovníkov a ostatných literárnych múzejníkov poznávací zájazd do Chorvátska spojený s literárnou exkurziou. Išlo o návštevu historických a prírodných pamiatok v Zadare, Tučepi, Makarskej, Splite či v Trogíre, ale hlavne o cestu na ostrov Brač do dedinky Selce a domu Didoličovcov, kde svojho času žil a tvoril slovenský spisovateľ Martin Kukučín, ktorý toto inšpiratívne prostredie stvárnil v románe Dom v stráni. Podieľali sme sa na realizácii celoslovenskej súťaže Krásne knihy 99, na Scénickej žatve v Martine, III. ročníku literárnej súťaže Paulinyho Turiec a recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Vypracovalo sa 6 libriet a scenárov pôvodných výstav, 1 scenár bol zabezpečený externe.

4.9.3 Medzinárodná spolupráca Spolupracovali sme s ICOM-ICLM, zúčastnili sme sa na 23. výročnej konferencii v Bergene a Oslo (Nórsko) s témou Nové technológie a dilema copyrightu v múzeách, galériách, knižniciach i masmédiách. Vystúpili sme s príspevkom Informačná spoločnosť a problémy autorského práva. Výber z príspevkov tejto konferencie prinesie v prekladoch aj Literárnomúzejný letopis 30. Spolupracovali sme korešpondenčne s literárnymi múzeami Európy, s prekladateľmi slovenskej literatúry v zahraničí a inými slovakistami. Nadviazali sme spoluprácu s Klubom slovenskej kultúry v Prahe pri príprave inštalovania pamätnej tabule Milanovi Hodžovi. Na literárnej súťaži Literárny Kežmarok sa zúčastnili i partneri zo zahraničia. Spolupracovali sme aj s Kultúrnym inštitútom Maďarskej republiky v Bratislave, uviedli sme v spolupráci prezentáciu novej publikácie Slováci v Maďarsku za prítomnosti vydavateeľov a autorov.

4.9.4 Výstavná činnosť V r. 2000 sme pripravili 7 pôvodných výstavných projektov a 3 putovné výstavy (libreto, scenár, architektonické, grafické riešenie a realizácia(. Zoznam prikladáme v tabuľkovej časti.)

4.9.5 Prezentačná činnosť V roku 2000 navštívilo stálu expozíciu SNLM 15 500 návštevníkov. Výstavu Korene slovenskej štátnosti realizovanú v spolupráci s nitrianskymi múzeami na výstavisku Agrokomplex Nitra navštívilo 30 000 osôb. V expozícii SNLM sprievodkyne poskytli celkom 353 odborných lektorátov. Príjmy múzea za vstupenky predstavujú sumu 106 900 Sk. Okrem evidovaných návštevníkov múzeum a Národný cintorín navštívilo 3 500 osôb. Usporiadali sme 19 vlastných podujatí, na ktorých bola účasť 1 225 ľudí, v spolupráci s pracoviskami Matice slovenskej, Slovenskej národnej knižnice, Miestnym odborom MS a Turčianskym osvetovým strediskom a ďalšími sme usporiadali 18 podujatí s návštevnosťou 1 040 osôb. Pripravili sme 4 besedy so spisovateľmi, 7 slávnostných akadémií a 6 vernisáží s umeleckým programom. V dňoch 10. až 12. mája 2000 sa konala XXXIV. Slovesná jar. Osem programov navštívilo 670 návštevníkov. Skladba programov oslovila širokú kultúrnu verejnosť. Hlavný program Stretnutie s autormi bol koncipovaný do dvoch častí: I. Slovo k Veľkému jubileu – umelecký blok, II. 90. roky v slovenskej literatúre. Autormi boli Mgr. J. Beňovský a Mgr. P. Cabadaj. Obľúbený program pre deti Hovory mladosti vznikol v spolupráci s Vydavateľstvom MS, Mladé letá a Základnou umeleckou školou v Martine. V dňoch 8. až 9. júna sa konalo v Kežmarku vyhlásenie výsledkov víťazov XXXV. Literárneho Kežmarku. Do tejto celoslovenskej literárnej súťaže prispelo 1 397 autorov, spolu 2 109 prác od detí zo ZŠ a SŠ zo Slovenska a od zahraničných Slovákov. Súčasťou LK bol odborný seminár pre učteľov slovenčiny a dejepisu Janko Jesenský a slovenská moderna.

4.9.6 Kultúrnovzdelávacie podujatia: Besedy so spisovateľmi:

Slovesná jar – Slovo k veľkému jubileu a podoby slova, 90-te roky v slovenskej literatúre (H. Košková, P. Hudák, I. Laučík, M. Grupač, J. Lenčo, A. Turan). Slovesná jar – Hovory mladosti (Š. Moravčík, J. Pavlovič, D. Podracká, M. Kelennberger, M. Baloghová) Turčianski jubilanti – beseda s jubilujúcimi básnikmi a spisovateľmi. M. A. Kováč, T. Winkler, O. Nagaj) Stretnutie s jubilantom Konštantínom Horeckým (75 r.) a M. A. Kováčkom (70 r.). Prezentácia knihy Anna Divičanová, Ondrej Krupa: Slováci v Maďarsku. Slávnostné akadémie a programy: Janko Jesenský: Z knihy života. Program z tvorby spisovateľa pri príležitosti 125. výročia narodenia. Účinkovali členovia K3P. Aj slovo je dar. Vystúpenie víťazov regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy. Predjarie VII. Vystúpenie členov Kruhu 3P (priateľov poézie a prózy) v sólovom prednese. Spoveď. Umelecký program z tvorby básnika E. B. Lukáča pri príležitosti 100-ho výročia narodenia. Účinkovali členovia K3P. Vernisáže s kultúrnym programom: Vernisáž výstavy Krajina Miroslava Bartoša. Vernisáž výstavy Vedec krásou očarený k 100-mu výročiu narodenia A. A. Baníka Slovenskí umelci objektívom Rudolfa Buriana. Vernisáž autorskej výstavy fotografií a filmových dokumentov. Vernisáž výstavy Korene slovenskej štátnosti. Výber knižných a múzejných dokumentov z fondu SNKa SNLM v Martine. Vernisáž výstavy Literárne dedičstvo o výtvarnom diele Edity Ambrušovej. Pri príležitosti 80. výročia narodenia umelkyne. Vernisáž výstavy Cestopis života a duše. K 100-mu výročiu narodenia E. B. Lukáča. 4.9.7 Národný cintorín: Národný cintorín navštívilo 40 výprav (cca 3500 jednotlivcov), ktoré dostali aj lektorský výklad. Celkovo sa vydalo 67 povolení na pochovanie, vykonalo sa 87 konzultácií, 67 doplnkov a opráv v matrike a kartotéke NC. Pripravili sa ideové návrhy i realizácie 4 nových pomníkov – B. Pollovi, M. Bellovej, Š. Nemčokovi a J. Tvarožkovi. Bola pripravená aj Pamiatka zosnulých (250 návštevníkov). Celkový príjem za hrobové miesta v r. 2000 predstavoval sumu 107 000 Sk. Keďže pre pracovisko je k dispozícii grafický informačný systém Cintorín, treba ho vybaviť počítačovou technológiou a zaškoliť pracovníčku, aby sa tento program začal plne využívať. 4.10 Slovanské múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch Okrem hlavnej úlohy – poskytovať lektorské služby návštevníkom, bola činnosť múzea zameraná na akvizíciu a spracovanie zbierok, organizovanie kultúrno-výchovných podujatí (besedy so spisovateľmi, literárne súťaže) ako aj poriadanie krátkodobých výstav. Pri organizovaní podujatí múzeum využívalo svoje priestorové kapacity – spoločenská sála (bývalá Friesenhofova knižnica) – koncerty, besiedky žiakov ZUŠ, Úcta k starším, ako aj Puškinovu sálu, ktorá je súčasťou expozície (medziškolské súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy a v interpretácii slovenských ľudových piesní – Hviezdoslavov Kubín a Slávik Slovenska. Pri organizovaní podujatí múzeum spolupracovalo so Základnými školami v Brodzanoch, Nedanovciach, Partizánskom, Základnou umeleckou školou v Partizánskom ako aj s Obecným úradom v Brodzanoch pri organizovaní osláv Dňa matiek, ktorý sa koná v Brodzanoch tradične každý rok počas druhej májovej nedele v historickom parku múzea, ako aj pri poriadaní Mesiaca úcty k starším. Je potešiteľné, že múzeum pravidelne navštevujú pedagógovia zo základných, stredných a vysokých škôl so žiakmi a študentami, ale aj zo Slovenských univerzít, pracovníci odborov školstva. Rodinné salóny bývalých majiteľov brodzianskeho kaštieľa, vybavené z veľkej časti pôvodným nábytkom z pozostalosti Friesenhofovcov, Oldenburgovcov a Welsburgovcov sú lákadlami aj pre zahraničných návštevníkov. V rámci celkovej koncepcie práce SNLM bola v roku 1994 vypracovaná a predložená nová koncepcia literárnej časti múzejnej expozície, ktorá zdôrazňuje potrebu výskumu v oblasti slovensko-slovanských literárnych vzťahov a súvislostí. Plánovaná reinštalácia sa v duchu spomínanej koncepcie pre nedostatok finančných prostriedkov zatiaľ neuskutočnila. Napriek finančným problémom sa v oblasti údržby v r. 2000 podarilo urobiť náter lavičiek v parku, ošetrenie stromov v parku a výrub starých stromov. Za podpory OÚ Brodzany sa vykonalo čistenie chodníkov v historickom parku múzea (v rámci VPP).

4.10.1 Ochrana zbierkového fondu Nábytok v rodinných salónoch Friesenhofovcov sa ošetruje dostupnými čistiacimi a konzervačnými prostriedkami. Potreboval by odborný reštauračný zásah, problémom sú však financie.

4.10.2 Oblasť lektorskej činnosti Tak ako každoročne, aj v roku 2000 boli hlavným ťažiskom pracovníčok múzea lektorské služby pre skupiny, exkurzie žiakov ZŠ, študentov SOU a SŠ, kluby Jednoty dôchodcov Slovenska i pre individuálnych návštevníkov z domova i zo zahraničia (Ruska, Ćeska, Poľska, Rakúska, Kanady). Okrem slovenčiny sa lektorovalo aj v jazyku ruskom pre návštevníkov z Ruskej federácie, pre deti z Bieloruska, ktoré sa zúčastnili letných prázdninových táborov na Slovensku, a na požiadanie i v jazyku francúzskom. Okrem lektorskej činnosti pracovníčky múzea poskytovali konzultácie a odbornú literatúru študentom pri vypracovaní stredoškolských i vysokoškolských seminárnych prác na tému Brodziansky kaštieľ a jeho majitelia. Architektúra brodzianskeho kaštieľa, Výtvarné zbierky brodzianskeho kaštieľa.

4.10.3 Prednášky Na požiadanie pedagógov poriadali pracovníčky múzea prednášky o Veľkej Morave, Matici slovenskej, prípadne o živote a tvorbe A. S. Puškina priamo v Puškinovej sále Slovanského múzea, doplnené videofilmami s literárnou a historickou tematikou.

4.10.4 Besedy a súťažno-vzdelávacie podujatia Pre žiakov ZŠ zorganizovali pracovníčky múzea za spolupráce pedagogických pracovníkov ZŠ Brodzany, Krásno a Nedanovce súťažné kvízy na tému: Čo vieš o knihách a literárnych hrdinoch Daniela Heviera, spojený s výtvarným stvárnením hrdinu z tvorby spisovateľa (marec 2000). Tomuto podujatiu predchádzalo premietanie videofilmu, ktorý nám poslali pracovníci oddelenia audiotextových zbierok SNK v Martine, Daniel Hevier, ako ho nepoznáme. Toto podujatie malo pokračovať besedou so samotným spisovateľom. Žiaľ, pre veľkú pracovnú zaneprázdnenosť sa Daniel Hevier nemohol na besedu dostaviť. V apríli prebehlo v spoločenskej miestnosti múzea Medziškolské kolo v prednese poézie a prózy a v interpretácii ľudových piesní – Hviezdoslavov Kubín a Slávik Slovenska (za účasti žiakov z Brodzian a Nedoviec). Rovnako sa v spoločenskej miestnosti konal súťažný kvíz pre žiakov 3. a 4. ročníkov ZŠ na tému: Čo vieš o stredovekých hradoch a zámkoch? Súťaž bola spojená s výtvarným stvárnením hradu alebo zámku, ktorý žiaci navštívili, alebo poznali z pohľadníc. Bola zameraná na prehĺbenie poznatkov o lokalitách najznámejších slovenských hradov a zámkov s cieľom vzbudiť u detí hrdosť a trvalý záujem o kultúrne dedičstvo nášho národa. (november 2000).

4.10.5 Iné podujatia Ani počas jarných a letných prázdnin pracovníčky múzea nezabudli na brodzianske deti a ako každý rok usporiadali pre ne prázdninové premietanie rozprávok či náučných filmov z videokaziet. V máji naše múzeum zorganizovalo v historickom parku múzea za spolupráce obecného úradu Brodzany a pedagogických pracovníkov ZŠ a ZUŠ Deň matiek spojený s kultúrnym programom žiakov a s vystúpením brodzianskej dychovky. Rovnako sa pri príležitosti Dňa matiek uskutočnil v spoločenskej miestnosti múzea koncert žiakov ZUŠ z Partizánskeho. V júni sa konal v našom múzeu husľový recitál žiaka ZUŠ Juraja Tomku spojený s výstavou ručných prác Zuzany Tomkovej. V septembri sa konala za spolupráce SM ASP a ev. cirkevného zboru a.v. v Partizánskom v rodinnej kaplnke bývalých majiteľov brodzianskeho kaštieľa slávnostná bohoslužba so slávnostným sľubom presbyterov ev.c.a.v. Podujatie sa konalo pri príležitosti 105. výročia vysviacky protestantskej kaplnky, ktorú dala v 90. rokoch minulého storočia postaviť v Brodzanoch na Hôrke neter básnika A. S. Puškina, Natália Oldenburgová, ako aj pri príležitosti 60. výročia založenia ev. cirkevného zboru a.v. v Partizánskom. V decembri sa konal v múzeu koncert Karola Gotta z Popradu, menovca slávneho českého speváka Karla Gotta, ktorého piesne spieval pre žiakov ZŠ, ZUŠ a pre verejnosť obce Brodzany. Výťažok benefičného koncertu bol určený pre detskú onkológiu.

4.10.6 Výstavná činnosť V roku 2000 sa v SM ASP konali dve výstavy. V apríli to bola výstava ručných prác z prútia, kovu, šúpolia, výšiviek, obrazov z umeleckých dielní obyvateľov Brodzian a okolia. Od októbra je sprístupnená pre kultúrnu verejnosť výstava fotografií Brodziansky kaštieľ – minulosť a súčasnosť, rozdelená do niekoľkých tématických celkov. Má dokumentovať život bývalých pánov Brodzian – Friesenhofovcov a ich potomkov Oldenburgovcov a Welsburgocov. Táto rodina vlastnila brodzianske panstvo zhruba 100 rokov (1844-1945). Výstava je akýmsi vďakyvzdaním dobrodincom, bývalým majiteľom kaštieľa, ktorí významne ovplyvnili vedecký a kultúrny život vtedajšieho Horného Uhorska, ale aj sociálny život obce.

4.10.7 Oblasť zbierkovej činnosti Kvôli finančným ťažkostiam bol nákup kníh pre potreby knižnice obmedzený na minimum (kúpou sme získali 3 knihy), ale aj tak sa podarilo naše zbierky obohatiť darmi či presunom od dobrodincov či náhodných návštevníkov múzea.

4.11 Múzeum Ľ. Štúra v Modre

4.11.1 Kultúrna a vzdelávacia činnosť: Múzeum v r. 2000 uskutočnilo 40 samostatných podujatí rôznych žánrov. Dominovali tradičné turisticko-vlastivedné pochody a zájazdy: Po stopách osudnej poľovačky Ľudovíta Štúra, zájazd na Devín v rámci Slovanského zjazdu, Po stopách zatykačom stíhaného Ľ. Štúra z Modry do Jablonového, vlastivedný pochod Hlboké – Dobrá Voda – Naháč a zájazd do Rajeckej Lesnej a Domaniže. V januári si múzeum pripomenulo 35. výročie svojho vzniku stretnutím s dlhoročnými spolupracovníkmi a priaznivcami. Uskutočnilo sa niekoľko besied so spisovateľmi (Petrom Štrelingerom, Vojtechom Kondrótom, tvorcami rozhlasového seriálu Králikovci) a literárny večer venovaný básnikovi Jozefovi Mihalkovičovi, vernisáží výstav, vyučovacích hodín v literárnej expozícii, v expozícii dejín Modry i v Galérii Ignáca Bizmayera a tiež besied na školách. Veľmi vydareným podujatím bol zájazd Banská Štiavnica a okolie, ktorý sa musel pre veľký záujem a ohlas zopakovať. Múzeum zorganizovalo zahraničný zájazd Skvosty histórie a umenia Chorvátska so spomienkou na Martina Kukučína, ktorého sa zúčastnili pracovníci Slovenskej národnej knižnice a Múzea Ľ. Štúra ako študijnej cesty. Cyklus prednášok Predstavujeme osobnosti Modry bol venovaný F. Píseckému, A. Stykovi, A.J. Kraicovi, V. Machayovi, F. Dúbravskému a P. Zochovi. Múzeum organizačne spolupracovalo s MS, SNK, Slovenskou muzeologickou spoločnosťou a FF UMB na prípravách a priebehu vedeckej konferencie Juraj Fándly v slovenských kultúrnych, osvetových, literárnych a národných dejinách, ktorá sa uskutočnila 18. – 19. októbra 2000 v Modre pri príležitosti 250. výročia narodenia J. Fándlyho. Výstav sme usporiadali spolu 9: Diela veľkých majstrov v replikách Karola Neráda, Pavol Šíma – Juríček Sondy (výstava obrazov), Minulosť a súčasnosť slovenskej turistiky a turistiky v Modre, Monika Bizmayerová Tajomstvo minulosti, Pocta keramickému majstrovi Viliamovi Peškovi, Vinohradnícke mesto Modra – práce študentov Fakulty architektúry, Tvorivé ruky – práce modranských výtvarníčok, akad. Mal. Viera Kraicová Sviatok farby – výstava olejomalieb, Drevorezby Jána Galáša.

4.11.2 Edičná činnosť Príprava publikácie spisovateľa Ľudovíta Petrovského Hore Modrou maľovaná dlážka, ktorú sa však nepodarilo vydať tlačou.

4.11.3 Návštevnosť V roku 2000 navštívilo Múzeum Ľ. Štúra 26.894 platiacich aj neplatiacich návštevníkov, 3 871 osôb sa zúčastnilo kultúrnych podujatí. Návštevnosť múzea, najmä počet školských výprav, má oproti minulým rokom klesajúcu tendenciu v súvislosti so zmenou učených osnov na základných školách.

4.11.4 Reštaurovanie a preparovanie zbierkových predmetov Vlastnými prostriedkami 0 Dodávateľsky 2 kusy 10 000,00 Sk

4.11.5 Fotodokumentácia Prírastok v roku 0 Celkový stav 2 633

4.11.6 Výstavná činnosť

Diela veľkých majstrov v replikách Karola Neráda – inštalovaná 8. 2. 2000 Ján Galáš: Drevorezby – inštalovaná 28. 9. 2000 Minulosť a súčasnosť slovenskej turistiky a turistiky v Modre – inštalovaná 13. 4. 2000 Monika Bizmayerová: Tajomstvo minulosti – inštalovaná 18. 5. 2000 Pavol Šíma-Juríček: Sondy – inštalovaná 11. 4. 2000 Pocta keramickému majstrovi Viliamovi Peškovi – inštalovaná 22. 6. 2000 Tvorivé ruky-diela modranských výtvarníčok – inštalovaná 6. 7. 2000 Viera Kraicová: Sviatok farby – inštalovaná 21. 9. 2000 Vinohradnícke mesto Modra-práce študentov architektúry – inštalovaná 16. 6. 2000 4.11.7 Vedecko-výskumná činnosť Príspevky do publikácie Dejiny Modry (Pavúková, Petríková, Janč) – doba trvania 1998-2000 Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 1


Publikované na: www.snk.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Písomné dedičstvo nechránime dostatočne

Kroky na ochranu písomného dedičstva Slovenska predložilo do pripomienkového konania Ministerstvo kultúry SR. Návrh programu komplexnej ochrany historických knižničných dokumentov, historických knižničných fondov a knižničného písomného dedičstva Slovenska sa dá pripomienkovať do 22. februára. Súčasná situácia v odbornom spracovaní, ochrane, sprístupňovaní a uložení písomného dedičstva je totiž podľa ministerstva nevyhovujúca. Materiál nadväzuje na Stratégiu rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013, ktorú prerokovala vláda v novembri 2007. Zo stratégie sa zameriava najmä na úlohy venované tvorbe, ochrane a sprístupňovaniu digitálneho kultúrneho a vedeckého dedičstva, na pasportizáciu a ochranu starých a vzácnych tlačí, výstavbu a rekonštrukciu knižníc a ochranu knižničného fondu.

DNI VEDECKÝCH KNIŽNÍC 1997

V dňoch 29. septembra – 3. októbra 1997 sa uskutočnilo v Košiciach metodické podujatie Dni vedeckých knižníc. Hlavným odborným garantom tohoto podujatia bol Národný bibliografický ústav Slovenskej národnej knižnice v Matici slovenskej v Martine, ďalej Databázové centrum SNK v MS, Spolok slovenských knihovníkov – jeho Bibliografická sekcia, z domácich spoluorganizátorov to boli Krajská štátna knižnica v Košiciach, Univerzitná knižnica UPJŠ, Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach, v ktorých priestoroch sa podujatie uskutočnilo. Podujatia sa zúčastnilo striedavo 30-50 účastníkov podľa toho, ktorá problematika bola na programe…

UNIMARC V SLOVENSKEJ KATALOGIZÁCII

V dňoch 13.-17. októbra 1997 sa uskutočnilo v Martine dlho urgované podujatie UNIMARC v slovenskej katalogizácii. V posledných dvoch rokoch mnohokrát zaznela požiadavka knižníc, aby metodické podujatia venované novým štandardom neboli zamerané len na bibliografov, ale aby sa uskutočnilo aj podujatie pre katalogizátorov…

Ktoré sú základné potreby slovenskej spoločnosti?

Je to už 80 rokov, čo Univerzitná knižnica v Bratislave poskytuje svoje služby. Táto prvá vedecká knižnica na Slovensku získala svoj terajší názov v roku 1921 a málo kto vie, že uchováva viac ako 2 200 000 knižničných jednotiek, z ktorých si jej terajších 15 000 používateľov vypožičia ročne približne 850 000 dokumentov…