Priority MK SR v oblasti ochrany pamiatkového fondu

V záujme zlepšenia stavu ochrany, obnovy, využívania a prezentácie pamiatkového fondu sú prioritami Ministerstva kultúry SR najmä nasledovné zámery, úlohy a ciele:…vytvorenie priaznivého legislatívneho prostredia prostredníctvom nového zákona o ochrane pamiatkového fondu a v rámci prípravy zmien v legislatíve o územnom plánovaní, stavebnom poriadku, v rámci dosiahnutia daňových zvýhodnení a pod.

preradenie ochrany pamiatkového fondu z hľadiska celospoločenských záujmov z pozície ekonomickej nadstavby do pozície ekonomickej základne ako rozvojového potenciálu cestovného ruchu, služieb, atraktívneho bytového fondu atď. s priaznivým dopadom na rozvoj zamestnanosti najmä v oblasti malého a stredného podnikania,

zmena reštrikčného modelu ochrany pamiatok na model motivačno-rozvojový najmä systémom úľav vlastníkom pamiatkových objektov a účinným podporným programom v rámci fondov na poskytovanie príspevkov, ako aj prípravou systému viaczdrojového financovania záchrany a obnovy pamiatkového fondu,

skvalitnenie odborného zabezpečovania a výkonu štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového fondu zriadením orgánov špecializovanej štátnej správy v rámci prebiehajúcej reformy verejnej správy,

skvalitnenie vedeckej, technickej a technologickej úrovne plnenia úloh identifikácie, evidencie, dokumentácie, ochrany a prezentácie pamiatkového fondu s dôrazom na uplatnenie modernej výpočtovej a informačnej techniky,

zintenzívnenie spolupráce so zahraničím a s medzinárodnými vládnymi i mimovládnymi organizáciami s dôrazom na pôsobenie v organizačných štruktúrach európskych inštitúcií (Rada Európy), UNESCO, ICOMOS a pod. vrátane ratifikácie medzinárodných dokumentov a dohovorov platných v oblasti ochrany pamiatkového fondu a kultúrneho dedičstva,

skvalitnenie školskej a mimoškolskej výchovy a vzdelávania za účelom upevňovania vzťahu najmä mladej generácie ku kultúrnym hodnotám minulosti, zlepšenie úrovne informačnej, propagačnej a publikačnej činnosti sa zameraním na záchranu a prezentáciu pamiatkového fondu.

Zdroj: MK SR

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Zriadenie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

Od 1. apríla vstúpi do platnosti zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, ktorý bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený 19. decembra 2001. Jednou z najdôležitejších zmien vyplývajúcich z toho zákona vo vzťahu k vlastníkom kultúrnych pamiatok, je zriadenie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky ako špecializovaného orgánu štátnej správy. Cieľom tohto kroku je odstránenie súčasného duplicitného rozhodovania vo veciach ochrany a obnovy pamiatok.. Pamiatkový úrad SR bude zriadený transformáciou terajšieho Pamiatkového ústavu a jeho regionálnych stredísk a pracovísk s tým, že zo zákona prejdú naň aj pracovnoprávne vzťahy zamestnancov okresných a krajských úradov, ktorí doteraz vykonávajú činnosti súvisiace so štátnou pamiatkovou starostlivosťou.