UNIMARC V SLOVENSKEJ KATALOGIZÁCII

V dňoch 13.-17. októbra 1997 sa uskutočnilo v Martine dlho urgované podujatie UNIMARC v slovenskej katalogizácii. V posledných dvoch rokoch mnohokrát zaznela požiadavka knižníc, aby metodické podujatia venované novým štandardom neboli zamerané len na bibliografov, ale aby sa uskutočnilo aj podujatie pre katalogizátorov……Národný bibliografický ústav Slovenskej národnej knižnice v Matici slovenskej v Martine splnil svoj sľub a v spolupráci s Ústavom knižných fondov SNK v MS a Spolkom slovenských knihovníkov – jeho Bilbiografickou sekciou usporiadal v októbri sľúbené podujatie. Zúčastnilo sa ho 22 katalogizátorov z celého Slovenska. Predpokladali sme väčšiu účasť, ale ako sme zistili, mnohé knižnice nemali finančné prostriedky na to, aby umožnili svojim pracovníkom vycestovať, čo je na škodu veci.

Úvod podujatia patril informáciám o základných štandardoch, ktoré platia v našej republike pre spracovanie všetkých typov záznamov, či sa jedná o katalogizačné alebo bibliografické záznamy, platia pre ne jednotné princípy a štandardy. Jedná sa predovšetkým o jednotlivé tituly ISBD, pravidlá AACR2 a formát UNIMARC (dr. A. Kucianová). Ďalšie informácie nadväzovali na štandardizačné aktivity NBÚ SNK v MS, ktoré sa premietajú predovšetkým do výstupov Slovenskej národnej bibliografie. Národná bibliografia je prístupná v štyroch základných formách, predovšetkým o tej najnovšej a najprogresívnejšej dostali účastníci základné informácie a v rámci prezentácie sa s ňou mohli zoznámiť (dr. A. Kucianová a Mgr. L. Svršek). Odzneli aj ďalšie informácie o aktivitách Slovenskej národnej knižnice v spolupráci s Albertinou icome Bratislava a Praha.

Ďalšie dni podujatia boli venované predovšetkým základnej filozofii výmenného a v našom prípade aj vstupného formátu UNIMARC, informáciám o poliach, podpoliach, indikátoroch a možnostiach formátu UNIMARC. Postupne sa účastníci zoznámili s celou štruktúrou formátu a podrobnejšie sa venovali problematike tvorby záznamov v tomto formáte. Postupne prešli podľa metodiky popisu kníh vo formáte UNIMARC všetky potrebné polia pre tvorbu záznamov a sami pripravili záznamy konkrétnych kníh, ktoré dostali na praktické cvičenie (Mgr. M. Okálová, Ing. V. Matejčíková, Mgr. J. Majerová, Mgr. G. Hamranová, dr. E. Janšová, dr. A. Kucianová). Na záver podujatia si mohli tvorbu záznamov pozrieť priamo aj na počítači v systéme Aleph.

Pri spracovávaní záznamov mohli konzultovať mnohé otázky tvorby jednotlivých údajov a formu ich zápisu podľa formátu, ale aj problematiku pravidiel platných pre tvorbu jednotlivých údajov. V záverečnej diskusii odzneli požiadavky na ďalšie školenia, ktoré by boli venované zdokonaľovaniu a ďalším problémom spracovania kníh, ale aj ďalších typov dokumentov, predovšetkým špeciálnych typov dokumentov.

Dr. Anna Kucianová


Publikované na: www.snk.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE V MATICI SLOVENSKEJ

Knižnice v súčasnosti všeobecne prechádzajú zložitým obdobím zmien. Medzi tieto zmeny patrí najmä rýchly vývoj informačných technológií, informačná explózia prejavujúca sa stúpajúcim počtom publikovaných dokumentov, meniaca sa ekonomická situácia, keď knižnice dostávajú do rozpočtov stále menej finančných prostriedkov pri stále stúpajúcich cenách kníh a najmä časopisov ako aj iného knižničného materiálu a nakupovaných služieb a stále vyšších požiadavkách na kvalitu poskytovaných knižničných služieb…

DNI VEDECKÝCH KNIŽNÍC 1997

V dňoch 29. septembra – 3. októbra 1997 sa uskutočnilo v Košiciach metodické podujatie Dni vedeckých knižníc. Hlavným odborným garantom tohoto podujatia bol Národný bibliografický ústav Slovenskej národnej knižnice v Matici slovenskej v Martine, ďalej Databázové centrum SNK v MS, Spolok slovenských knihovníkov – jeho Bibliografická sekcia, z domácich spoluorganizátorov to boli Krajská štátna knižnica v Košiciach, Univerzitná knižnica UPJŠ, Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach, v ktorých priestoroch sa podujatie uskutočnilo. Podujatia sa zúčastnilo striedavo 30-50 účastníkov podľa toho, ktorá problematika bola na programe…

NRODN KNINICA QUEBEKU

Kanadu tvor administratvne 10 provinci, z ktorch najvia je frankofnna provincia Quebec. Rozloha Quebeku je obrovsk. V porovnan s Eurpou je tak ako rozloha panielska, Portugalska, Franczska, Belgicka, vajiarska a Nemecka dokopy. Hoci anglofnni Kanaania tvoria len ptinu obyvatestva Quebeku, ovldaj 80% jeho ekonomiky…