DNI VEDECKÝCH KNIŽNÍC 1997

V dňoch 29. septembra – 3. októbra 1997 sa uskutočnilo v Košiciach metodické podujatie Dni vedeckých knižníc. Hlavným odborným garantom tohoto podujatia bol Národný bibliografický ústav Slovenskej národnej knižnice v Matici slovenskej v Martine, ďalej Databázové centrum SNK v MS, Spolok slovenských knihovníkov – jeho Bibliografická sekcia, z domácich spoluorganizátorov to boli Krajská štátna knižnica v Košiciach, Univerzitná knižnica UPJŠ, Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach, v ktorých priestoroch sa podujatie uskutočnilo. Podujatia sa zúčastnilo striedavo 30-50 účastníkov podľa toho, ktorá problematika bola na programe……Úvod podujatia patril informáciám o základných štandardoch, ktoré platia u nás pre spracovanie všetkých typov záznamov, keďže v súčasnosti sa všetky typy záznamov spracovávajú podľa jednotných štandardov (dr. A. Kucianová). Po úvodnej prednáške nasledovala informácia o CD-ROMe Slovenská národná bibliografia a prezentácia tohto CD-ROMu, ako aj informácie o ďalších CD-RO-Moch a ďalších aktivitách Slovenskej národnej knižnice a Albertiny icome v Bratislave a Prahe (dr. A. Kucianová a Mgr. L. Svršek). Ďalšie dva dni boli venované predovšetkým problematike výmenného formátu UNIMARC, konkrétne metodike spracovania kníh vo formáte UNIMARC s využitím pravidiel ISBD a AACR2 (Mgr. M. Okálová a Ing. Viera Matejčíková). Informovali predovšetkým o novinkách a zmenách v spracovaní, ktoré budú uvedené v novej, druhej verzii metodiky spracovania kníh, ktorá vyjde v priebehu 1-2 mesiacov. Pri praktických cvičeniach konzultovali problémy spracovania kníh, ale aj ďalších typov dokumentov – predovšetkým špeciálnych typov dokumentov a čiastočne aj článkov, ktoré by mali byť predmetom školení v budúcom roku po ich odskúšaní v Slovenskej národnej knižnici. V rámci školení odzneli informácie aj o ďalších normách, predovšetkým ISO normách, ktoré je potrebné dodržiavať pri spracovávaní záznamov, pretože ich vyžaduje spracovanie záznamov vo formáte UNIMARC a sú dôležité aj pre výmenu záznamov so slovenskou národnou bibliografiou a predovšetkým pre dodávanie záznamov do Súborného katalógu. Posledné dva dni boli venované problematike MABISu, využitiu Internetu, využitiu záznamov elektronickej katalogizácie slovenskej národnej bibliografie (Ing. M. Rakús, Ing. A. Špániková, J. Sivák). Programová nadstavba MABIS umožňuje spracovanie bibliografií – usporiadaného súboru a základnej zostavy spolu s príslušnými druhmi registrov. Ďalšia forma, v ktorej je možné pracovať so záznamami slovenskej národnej bibliografie je vystavená na Internete. Používatelia dostali základné informácie o možnostiach práce s týmito záznamami, ako ich využívať pre rešerše, príp. perspektívne pri rekatalogizácii alebo kooperatívnej katalogizácii, ktorá je vlastne naším hlavným cieľom. Obdobným spôsobom je možné využívať aj elektronickú katalogizáciu, ktorú dodáva Slovenská národná knižnica na disketách jednotlivým abonentom. Ďalšou možnosťou je aj práca s CD-ROM-om Slovenskej národnej bibliografie, z ktorého je možné poskytovať tiež rozličné služby, nielen rešeršného zamerania, ale využívať ich tiež na kooperatívnu katalogizáciu, príp. na retrokonverziu fondu knižnice. V rámci diskusie sme konzultovali množstvo ďalších problémov týkajúcich sa praxe v knižniciach. V budúcom roku sa obdobné podujatie uskutoční znova, bude zamerané na štandardizačnú problematiku, ale hlavnou oblasťou by malo byť spracovanie článkov. V tom istom týždni (30. 9.-2. 10. 1997) sa uskutočnilo v Košiciach aj ďalšie podujatie venované problematike detí, ktoré spoluorganizovala Knižnica pre deti a mládež mesta Košice pod názvom Bibliografia pre deti.

Dňa 1. 10. 1997 sa uskutočnila v Krajskej štátnej knižnici aj Koordinačná rada pre bibliografickú činnosť, ktorá bola venovaná predovšetkým Bibliografii bibliografií a vyhláškam o koordinácii bibliografickej činnosti a o slovenskej národnej bibliografii.

Dr. Anna Kucianová


Publikované na: www.snk.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE V MATICI SLOVENSKEJ

Knižnice v súčasnosti všeobecne prechádzajú zložitým obdobím zmien. Medzi tieto zmeny patrí najmä rýchly vývoj informačných technológií, informačná explózia prejavujúca sa stúpajúcim počtom publikovaných dokumentov, meniaca sa ekonomická situácia, keď knižnice dostávajú do rozpočtov stále menej finančných prostriedkov pri stále stúpajúcich cenách kníh a najmä časopisov ako aj iného knižničného materiálu a nakupovaných služieb a stále vyšších požiadavkách na kvalitu poskytovaných knižničných služieb…

UNIMARC V SLOVENSKEJ KATALOGIZÁCII

V dňoch 13.-17. októbra 1997 sa uskutočnilo v Martine dlho urgované podujatie UNIMARC v slovenskej katalogizácii. V posledných dvoch rokoch mnohokrát zaznela požiadavka knižníc, aby metodické podujatia venované novým štandardom neboli zamerané len na bibliografov, ale aby sa uskutočnilo aj podujatie pre katalogizátorov…

NRODN KNINICA QUEBEKU

Kanadu tvor administratvne 10 provinci, z ktorch najvia je frankofnna provincia Quebec. Rozloha Quebeku je obrovsk. V porovnan s Eurpou je tak ako rozloha panielska, Portugalska, Franczska, Belgicka, vajiarska a Nemecka dokopy. Hoci anglofnni Kanaania tvoria len ptinu obyvatestva Quebeku, ovldaj 80% jeho ekonomiky…