DNI VEDECKÝCH KNIŽNÍC 1997

V dňoch 29. septembra – 3. októbra 1997 sa uskutočnilo v Košiciach metodické podujatie Dni vedeckých knižníc. Hlavným odborným garantom tohoto podujatia bol Národný bibliografický ústav Slovenskej národnej knižnice v Matici slovenskej v Martine, ďalej Databázové centrum SNK v MS, Spolok slovenských knihovníkov – jeho Bibliografická sekcia, z domácich spoluorganizátorov to boli Krajská štátna knižnica v Košiciach, Univerzitná knižnica UPJŠ, Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach, v ktorých priestoroch sa podujatie uskutočnilo. Podujatia sa zúčastnilo striedavo 30-50 účastníkov podľa toho, ktorá problematika bola na programe……Úvod podujatia patril informáciám o základných štandardoch, ktoré platia u nás pre spracovanie všetkých typov záznamov, keďže v súčasnosti sa všetky typy záznamov spracovávajú podľa jednotných štandardov (dr. A. Kucianová). Po úvodnej prednáške nasledovala informácia o CD-ROMe Slovenská národná bibliografia a prezentácia tohto CD-ROMu, ako aj informácie o ďalších CD-RO-Moch a ďalších aktivitách Slovenskej národnej knižnice a Albertiny icome v Bratislave a Prahe (dr. A. Kucianová a Mgr. L. Svršek). Ďalšie dva dni boli venované predovšetkým problematike výmenného formátu UNIMARC, konkrétne metodike spracovania kníh vo formáte UNIMARC s využitím pravidiel ISBD a AACR2 (Mgr. M. Okálová a Ing. Viera Matejčíková). Informovali predovšetkým o novinkách a zmenách v spracovaní, ktoré budú uvedené v novej, druhej verzii metodiky spracovania kníh, ktorá vyjde v priebehu 1-2 mesiacov. Pri praktických cvičeniach konzultovali problémy spracovania kníh, ale aj ďalších typov dokumentov – predovšetkým špeciálnych typov dokumentov a čiastočne aj článkov, ktoré by mali byť predmetom školení v budúcom roku po ich odskúšaní v Slovenskej národnej knižnici. V rámci školení odzneli informácie aj o ďalších normách, predovšetkým ISO normách, ktoré je potrebné dodržiavať pri spracovávaní záznamov, pretože ich vyžaduje spracovanie záznamov vo formáte UNIMARC a sú dôležité aj pre výmenu záznamov so slovenskou národnou bibliografiou a predovšetkým pre dodávanie záznamov do Súborného katalógu. Posledné dva dni boli venované problematike MABISu, využitiu Internetu, využitiu záznamov elektronickej katalogizácie slovenskej národnej bibliografie (Ing. M. Rakús, Ing. A. Špániková, J. Sivák). Programová nadstavba MABIS umožňuje spracovanie bibliografií – usporiadaného súboru a základnej zostavy spolu s príslušnými druhmi registrov. Ďalšia forma, v ktorej je možné pracovať so záznamami slovenskej národnej bibliografie je vystavená na Internete. Používatelia dostali základné informácie o možnostiach práce s týmito záznamami, ako ich využívať pre rešerše, príp. perspektívne pri rekatalogizácii alebo kooperatívnej katalogizácii, ktorá je vlastne naším hlavným cieľom. Obdobným spôsobom je možné využívať aj elektronickú katalogizáciu, ktorú dodáva Slovenská národná knižnica na disketách jednotlivým abonentom. Ďalšou možnosťou je aj práca s CD-ROM-om Slovenskej národnej bibliografie, z ktorého je možné poskytovať tiež rozličné služby, nielen rešeršného zamerania, ale využívať ich tiež na kooperatívnu katalogizáciu, príp. na retrokonverziu fondu knižnice. V rámci diskusie sme konzultovali množstvo ďalších problémov týkajúcich sa praxe v knižniciach. V budúcom roku sa obdobné podujatie uskutoční znova, bude zamerané na štandardizačnú problematiku, ale hlavnou oblasťou by malo byť spracovanie článkov. V tom istom týždni (30. 9.-2. 10. 1997) sa uskutočnilo v Košiciach aj ďalšie podujatie venované problematike detí, ktoré spoluorganizovala Knižnica pre deti a mládež mesta Košice pod názvom Bibliografia pre deti.

Dňa 1. 10. 1997 sa uskutočnila v Krajskej štátnej knižnici aj Koordinačná rada pre bibliografickú činnosť, ktorá bola venovaná predovšetkým Bibliografii bibliografií a vyhláškam o koordinácii bibliografickej činnosti a o slovenskej národnej bibliografii.

Dr. Anna Kucianová


Publikované na: www.snk.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

UNIMARC V SLOVENSKEJ KATALOGIZÁCII

V dňoch 13.-17. októbra 1997 sa uskutočnilo v Martine dlho urgované podujatie UNIMARC v slovenskej katalogizácii. V posledných dvoch rokoch mnohokrát zaznela požiadavka knižníc, aby metodické podujatia venované novým štandardom neboli zamerané len na bibliografov, ale aby sa uskutočnilo aj podujatie pre katalogizátorov…

Cenu za web získala verejná knižnica v Trenčíne

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne získala prvé miesto v celoslovenskej súťaži o najlepší web. Ocenenie v kategórii verejných a školských knižníc jej udelila odborná porota v súťaži organizovanej Spolkom slovenských knihovníkov. Porota sa pri hodnotení webov knižníc zameriavala na obsah, aktuálnosť a príťažlivosť stránky, ďalej na prehľadnosť, originálnosť a interaktivitu. Po trenčianskej krajskej knižnici získali od poroty najviac hlasov Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne a Zemplínska knižnica Trebišov. Porota udeľovala ceny aj webom odborných knižníc, v nej uspeli Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Univerzitná knižnica v Bratislave a Knižnica Vysokej školy manažmentu City University of Seattle. V oboch kategóriách porota hodnotila 24 knižníc. Najhoršie dopadli Školská knižnica pri Gymnáziu Hlinská v Žiline a Univerzitná knižnica Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Odkaz na pergamene

Slovenská národná knižnica Odbor reštaurovania a konzervovania dokumentov
Archív literatúry a umenia Národný bibliografický ústav si Vás dovoľujú pozvať
na odborný seminár, workshop a výstavu Odkaz na pergamene

Písomné dedičstvo nechránime dostatočne

Kroky na ochranu písomného dedičstva Slovenska predložilo do pripomienkového konania Ministerstvo kultúry SR. Návrh programu komplexnej ochrany historických knižničných dokumentov, historických knižničných fondov a knižničného písomného dedičstva Slovenska sa dá pripomienkovať do 22. februára. Súčasná situácia v odbornom spracovaní, ochrane, sprístupňovaní a uložení písomného dedičstva je totiž podľa ministerstva nevyhovujúca. Materiál nadväzuje na Stratégiu rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013, ktorú prerokovala vláda v novembri 2007. Zo stratégie sa zameriava najmä na úlohy venované tvorbe, ochrane a sprístupňovaniu digitálneho kultúrneho a vedeckého dedičstva, na pasportizáciu a ochranu starých a vzácnych tlačí, výstavbu a rekonštrukciu knižníc a ochranu knižničného fondu.