Strecha kútová

druh strechy s dvoma šikmými strešnými rovinami tvaru rôznoramenného trojuholníka, sprav. nad štvorcovým pôdorysom. Typická pre prístavby …

Strieľňa lopatkovitá

druh strieľne s otvorom v tvare pripomínajúcom lopatku (v spodnej časti trojuholníkový otvor hore pokračuje štrbinou , horná plocha parapetu …

Studňa verejná

súčasť dediny, druh studne, umiestnenej na verejnom priestranstve.

Svetlík

1. otvor so zasklenou výplňou, v strope, streche (zvyč. neotvárateľný) al. nad vstupom (napr. aj vo forme volského oka), slúžiaci na osvetlen…

Šija

zošikmená podzemná chodba, niekedy so schodiskom, súčasť vinohradníckej búdy umožňujúca prechod medzi +lisovňou hrozna a pivnicou, ktorá …

Štruktúra sídla

hmotovo - priestorová skladba intravilánu aj extravilánu sídla, vytváraná v intraviláne zástavbou, verejnými priestranstvami, zeleňou ( záh…

Telo

základná časť architektonického článku, sprav. stredná. Pri vertikálne vyvinutých článkoch ( stĺp, pilier atď.) hovoríme o drieku.

Trávnik

súčasť záhrady al. parku, trávnatá plocha nepravidelného tvaru al. v záhonoch. Častým kosením sa trávnik udržuje vo výške max. 10 cm. P…

Ulica obytná

druh ulice, obostavanej je výhradne obytnými domami, spravidla sa nachádza vo vnútri obytnej štvrte.

Váza

1. druh malej architektúry, súčasť záhrady al. parku, bohato zdobená kamenná, liatinová al. mosadzná nádoba, často na sokli; 2. druh zakon…

Väzba sieťová

vytvorená z omietky, napodobňuje väzbu muriva pravidelným rozložením diagonálnych štvorcových plôch, v omietke vyznačených vyrytou škáro…

Veža kostolná

súčasť kostola. Má funkciu zvonice, časomiery, orientačnú, príp. i obrannú. Podvežie môže slúžiť ako predsieň. V hornej časti býva z…

Vimperg

druh ozdobného trojuholníkového štítu, umiestňovaného nad portály, vikiere, sanktuáriá a pod. Okraje štítu bývajú zdobené krabmi, v tym…

Výseč

súčasť klenby, ktorá vzniká prienikom dvoch valených klenieb s nerovnakou výškou. Skladá sa z čela výseče a pŕs. Vrcholnica výseče mô…

Záhrada baroková kláštorná

druh kláštornej záhrady, vyvíja sa čiastočne po dľa vzoru svetských barokových záhrad, vo väčšej miere si však ponecháva hospodársky c…

Strecha kužeľová

druh strechy v tvare vysokého kužeľa nad okrúhlym pôdorysom, typická pre veže.

Strieľňa nohavicová

druh strieľne, z vnútorného výklenku vychádzajú radiálne smerom na líce múru dva otvory.

Stupeň schodiskový

najmenšia jednotka schodiskového ramena. Stupne sú upevnené na schodnici, príp. do vretena.. Hlavným rozmerom stupňa je jeho šírka, totožná…

Svorník

druh spojovacieho, (resp. podperného, ak je svorník zaťažený tiažou krovu) architektonického článku vo vrchole rebrovej klenby, do ktorého s…

Šindeľ

druh krytiny, používaný na ľudových stavbách. Pokrývajú sa ním strechy, ale aj štíty, príp. i drevené steny. Sú to navzájom spojené dr…

Škridla korýtková

druh škridly, zloženej z dvoch čiastočne sa prekrývajúcich prvkov - z korýtok a žliabkov..

Štuka

druh reliéfnej výzdoby stavieb zo štukovej omietky.

Tempel

súčasť parku, stavba väčšinou inšpirovaná antickou chrámovou architektúrou, často so stĺpovou predsieňou, príp. má centrálnu dispozíc…

Treláž

súčasť záhrady al. parku, drevená al. drôtená konštrukcia s rastrom, upevnená na múre, slúžiaca na vedenie popínavých rastlín na budove…

Ulica slepá

druh ulice, ktorá je z jednej strany uzavretá, čiže je neprejazdná.

Väzák

súčasť väzby tehlového muriva, tehla, príp. pritesaný kamenný kváder ,kladený dlhšou stranou na hrúbku múra, spevňujúci jeho väzbu.

Väzba tehlového muriva

druh väzby z tehlového muriva. Typy väzby tehlového muriva vznikajú pri ukladaní tehly do riadkov rôznym striedaním behúňa a väzáka. Podľ…

Veža kútová

druh kostolnej veže, postavenej v styku lode a užšej svätyne;

Vináreň

1. druh občianskej stavby, tvoriaci sprav. súčasť radovej zástavby námestia, dispozíciou prispôsobená svojej funkcii - skladovaniu a konzum…

Výseč lyžicová

druh výseče, kedy čelo i prsia výseče sú ohraničené tvarom prevýšeného stlačeného oblúka.

Záhrada baroková talianska

druh barokovej záhrady, zakladala sa väčšinou vo svahovitom teréne, nemala prísne geometrickú schému. Hlavným rysom bola prevaha prvkov malej…

Strecha manzardová

druh strechy so strešnými rovinami zalomenými nad strednou väznicou tak, že vrchná rovina má menší a spodná väčší sklon. Vytvára sa spr…

Stupnica

súčasť schodiskového stupňa, jeho horná, vodorovná, nášľapná plocha.

Svorník visutý

druh svorníka, ktorého telo výrazne vybieha kolmo dolu pod vrchol klenby vo forme hranolu, valca a pod., s dekoratívnym lícom. Niekedy sa do visu…

Šindeľ lepenkový

druh lepenkovej krytiny z ťažkých asfaltových pásov s nosnou sklenou al. kovovou vložkou a povrchom posypaným jemnozrnnými minerálmi, vo viac…

Šľapáky

druh dlažby z prírodného al. umelého kameňa al. betónu, voľne, medzerovite uloženej v rastlom teréne namiesto parkového chodníka v menej fr…

Štukolustro

druh povrchovej úpravy, technologický variant omietky, vytvárajúci dojem mramoru, vytvorená zo zmesi sadry, gleja a pigmentov, ktorá je po nanes…

Terárium

súčasť záhrady al. parku, stavba určená pre chov obojživelníkov a plazov, v samostatnom pavilóne al. niekedy ako súčasť skleníka.

Triglyf

časť dórskeho vlysu dórskeho kladia, doska, členená na tri verikálne pásy vertikálnymi klinovými žliabkami - dvoma v ploche a dvoma s polov…

Ulicovka návesná

druh radovej dediny, charakterizovanej pretiahnutým návsím, ktorou prechádza cesta miestneho významu, zvyč. v dedine i končiaca.

Väzba diagonálna

druh väzby kamenného muriva z kratších, vyšších kusov lomového kameňa, ukladaných šikmo na výšku. Murivo narastá voľným ukladaním pod…

Väzba zmiešaná

druh väzby muriva striedajúcej riadkovanú väzbu muriva z lomového kameňa s niektorým z druhov väzby tehlového muriva.

Veža nad krížením

druh kostolnej veže postavenej nad krížením lodí a transeptu; nie je spojená s terénom, ale nadväzuje na konštrukciu stavby.

Viridárium

súčasť záhrady al. parku, plocha, príp. skleník s výsadbou rôznych druhov stálezelených drevín.

Voziareň

druh ľudovej stavby, súčasť prícestného hostinca, stojaca na dvore, slúži na úkryt vozov s nákladom. Je to murovaná stavba, na oboch koncoc…

Výseč obkročná

druh výseče; výseče sú situované po oboch stranách valenej klenby striedavo, na rozdiel od protistojných výsečí.

Záhrada botanická

druh záhrady, ktorá má všestranný zbierkový charakter a slúži na demonštračné a študijné účely, na výskum a pozorovanie rastlín. V me…

Strieľňa štrbinová

druh strieľne s otvorom v tvare vertikálne orientovanej štrbiny (šírka - niekoľko cm, výška - 25 - 100 cm .

Súbor

komplex stavieb jedného typu a funkcie, ktoré nemusia byť sústredené na jednom mieste, napr. súbor drevených kostolov, súbor ľudových stavie…

Synagóga

ústredná budova geta, centrum náboženského i verejného života židovskej obce. Pôvodne mala tri funkcie: miesto náboženských obradov, škol…

Šiška

druh zakončovacieho architektonického článku vo forme píniovej šišky, sprav. umiestnenej na konkávnom krčku a sokli, resp. plintuse.

Špalier

súčasť parku, samostatne stojaca líniová konštrukcia s rastrom pre popínavé rastliny ako súvislá zelená stena, al. rad stromov upravovanýc…

Štvordom

druh dispozície ľudového domu, viacrodinný dom, ktorý sa skladá zo štyroch bytov s rovnakým počtom obytných priestorov.

Terasa

1. súčasť stavby, z jednej až troch strán neobstavaná, nezastrešená plocha, môže mať markýzu, vybudovaná na podmurovke pristavanej k stav…

Ulička

menšia ulica, spravidla bočná. Druhom je susedská a hradbová ulička.

Väzba gotická

druh krížovej väzby vytvorenej striedaním behúňov a väzákov v riadku a ich pravidelným posunom v radoch. Kríže vytvorené behúňom a dvoma…

Väznica

súčasť väznicového krovu, trámy, prebiehajúce po celej dĺžke krovu paralelne s jeho pozdĺžnou osou. Sú to odkvapové, stredné a vrcholov…

Veža nárožná

súčasť hradného paláca al. kaštieľa, druh veže s čiastočne obrannou funkciou, hranolová al. valcovitá veža umiesnená v nároží (resp. …

Vlnovka

druh škridly s esovite prehnutým tvarom a hladkým povrchom

Vráta

v ľudovej stavbe druh bránovej výplne. Vráta bývajú drevené, s rámovou konštrukciou al. zvlakovou konštrukciou, príp. debnením, jedno- al-…

Výseč podkasaná

druh výseče, tvorená čelom výseče, prsiami výseče a dvoma bočnými vertikálnymi stenami. Hrany výseče sú rovnobežné, potom sa zalamujú…

Záhrada hradná

súčasť hradu, druh záhrady, so zeleninovými záhonmi a lekárnickou časťou s liečivými rastlinami.

Strecha prilbovitá

druh strechy v tvare zahrotenej prilby nad okrúhlym pôdorysom, typická pre veže. Profil má tvar prevýšeného oblúka.

Synagóga hlavná

druh synagógy, najvýznamnejšej v gete, v ktorom sa nachádza viacej synagóg rovnakého vyznania, slúžila počas šabatov a sviatkov.

Škára

úzka medzera v mieste styku stavebných prvkov, príp. vyplnená spojovacím materiálom (najč. maltou). Druhom škáry je dilatačná škára.

Špitál

druh charitatívnej stavby, polyfunkčný predchodca nemocnice, sirotinca, chudobinca, starobinca; 1.. samostatná stavba, spočiatku pod správou bis…

Štvorlist

druh kružby v tvare štyroch oblúkov, usporiadaných do tvaru štvorlistu.

Terazzo

druh betónovej dlažby, zmes cementovej malty s farebnou kamennou drvinou, najč. vo forme dlaždíc, výnimočne ako celistvá.

Trojhrob

druh hrobu s náhrobkom, kde sú tesne vedľa seba umiestnené tri hroby so spoločným náhrobkom (obrubník, mrežová ohrada ), v strede záhlavia …

Ulička hradbová

súčasť mestského opevnenia, druh uličky, obiehajúcej po vnútornom obvode hradbového múru. Slúžila na pohyb obrancov a techniky. Často už …

Väzba haklíková

druh väzby kamenného muriva z pravidelných opracovaných kamenných kvádrov, ukladaných v nepravidelnom striedaní horizontálnych a vertikálnyc…

Väznica odkvapová

1. súčasť väznicového krovu, druh väznice, situovanej v tesnej blízkosti koruny múru, ale nie na nej (ako pomúrnica), buď v priestore podstr…

Veža obytná

hlavná stavba hradného jadra najstarších typov hradov, príp. hrádkov, kniežacieho dvorca al. dvorca nižšej šľachty, mohutná veža, situova…

Vlys

1. časť kladia medzi architrávom a rímsou. Druhom vlysu je dórsky, iónsky, korintský a toskánsky vlys. 2. všeobecne horizontálny pás, vypln…

Výseč protistojná

druh výseče; výseče sú situované po oboch stranách valenej klenby tak, že sa ich vrcholnice nachádzajú v protiľahlej polohe, avšak bez vz…

Záhrada japonská

súčasť záhrady al. parku, druh záhrady, samostatne projektovaná plocha, ktorej súčasťou sú zakrpatené druhy drevín, vázy, sošky, potôč…

Strecha pultová

druh strechy konštrukciou totožnej s polovicou sedlovej strechy, t. j. s jednou šikmou strešnou rovinou, ktorej hrebeň je kotvený do múra. Pult…

Súbor ľudových stavieb

druh súboru, vytvoreného z jedného druhu ľudovej stavby, sústredených na jednom mieste, napr. stodolište, súbor vinohradníckych búd, súbor …

Synagóga neologická

druh synagógy s vežami a výraznejšou výzdobou, almemor sa nachádza pri východnej stene svätyne.

Škára dilatačná

druh škáry, umelo vytvorenej medzi dvoma väčšími časťami veľkej stavby, v nej sa vyrovnávajú rozdiely vzniknuté rozťahovaním al. sťahov…

Štepnica

súčasť záhrady, druh sadu na pestovanie ovocných matečných rastlín.

Tiahlo

železná, kovaná konštrukcia v podobe tyče, pripevňujúce staticky nestabilnú konštrukciu ku stabilnej, al. preventívne staticky zabezpečujú…

Trojlist

druh kružby v tvare ďatelinového listu, vytvoreného z troch navzájom spojených oblúkových rebier.

Ulička susedská

druh úzkej uličky medzi dvoma stavbami, vytváraná z dôvodu bezpečnostného (zamedzenie šírenia požiaru), komunikačného, príp. slúžiaca n…

Väzba holandsk

druh krížovej väzby, pravidelne striedajúcej rad behúňov s radom väzákov. Kríže prebiehajú na ploche múra diagonálne, pričom sa strieda …

Väznica stredová

súčasť väznicového krovu, druh väznice umiestnenej priebežne pod krokvami ako ich podpera približne v strede ich výšky. Je osadená v plnej …

Vlys dórsky

súčasť dórskeho kladia, druh vlysu členeného striedajúcimi sa triglyfmi a metópami

Vrátnica kláštorná

súčasť konventu, malý priestor zvyč. vo východnom krídle, prístupná zo vstupného okrsku kláštora.