VZNIK A VÝVOJ ÚSTAVU

1951 – Pamiatkový ústav bol založený k 1.1.1951 a premenovaný na Slovenský pamiatkový ústav v novembri toho istého roku.

riaditeľ: Dr.Ing.arch.Jozef ŠEBEK (z Prahy), od 1.12.1954 Július ŠVEDA

1958 – Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody – SÚPSOP

riaditeľ: od 1.3. 1959 Ing.arch.Ján HRAŠKO, od 1.3.1966 Ing.arch.Ján

LICHNER, od 1.11. 1977 Ing. Michal JURKA

1960 – Boli zriadené Krajské strediská štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody KSŠPSOP, ktoré organizačne podliehali KNV

1968 – Bol zriadený Mestský ústav ochrany pamiatok – MUOP, ktorý organizačne podliehal magistrátu

1969 – Krajské strediská ŠPSOP boli delimitované pod SÚPSOP

1970 – vznikli okresné pamiatkové správy – OPS podliehali pod ONV

1975 – bola delimitovaná projekčná činnosť zo SÚPSOPu do ústavu pre Vývoj a projektovanie stavieb kultúry a obnovu pamiatok – neskoršie Projektový ústav kultúry

1976 – bola delimitovaná reštaurátorská činnosti zo SÚPSOPu do Ústredia umeleckých remesiel

1978 – Krajské strediská ŠPSOP boli delimitované späť pod KNV

1981 – zo SÚPSOP u bol vytvorený stredný článok riadenia Ústredie štátnej pamiatkovej starostlivosti- ÚŠPS a tri podriadené organizácie:

1981 – Ústredie štátnej pamiatkovej starostlivosti – ÚŠPS

riaditeľ Ing.Michal JURKA

1981 – Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti – ŠÚPS

riaditelia

od 1.7. 1981 Ján KANTÁR, CSc,

od 6.6.1985 PhDr. Peter MARÁKY,

od 1.2.1987 Ing. arch. Peter BRTKO,

od 1.7.1990 Ing. arch. Ivan GOJDIČ,

1981 – Štátne reštaurátorské ateliéry – ŠRA s oblastnými ateliérmi v mestách: Bratislava, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Košice a Levoča.

1981 – Projektový ústav kultúry – PUK

1981 – Úsek ochrany prírody bol delimitovaný zo SUPSOPu a správ CHKO do novovytvoreného Ústredia ochrany prírody Liptovský Mikuláš

1984 – Krajské strediská ŠPSOP boli premenované na Krajské ústavy ŠPSOP

1984 – OPS boli delimitované pod Krajské ústavy ŠPSOP ako okresné strediská

1986 – Bol zrušený stredný článok riadenia Ústredie štátnej pamiatkovej starostlivosti

1991 -Ochrana prírody bola podriadená Slovenskej komisii pre životné prostredie v Bratislave

1991 – Krajské ústavy ŠPSOP boli premenované na Ústavy pamiatkovej starostlivosti a podriadené Ministerstvu kultúry SR

1991 – ŠÚPS bol premenovaný na Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti – SÚPS

1992 – Ústavy ŠPS boli delimitované pod SÚPS

1994 – SÚPS a ŠRA boli opäť zlúčené pod pôvodnú značku Pamiatkový ústav

riaditeľ od 1.1.1994 PhDr. Katarína KOSOVÁ,

od 15.8.1995 Ing. arch. Ivan GOJDIČ

1996 – Z Pamiatkového ústavu bolo vytvorené Národné pamiatkové a krajinné centrum z tromi podriadenými zložkami,

generálny riaditeľ: od 1.7.1996 Ing. arch. Štefan MINÁRIK, CSc.

generál. riaditeľ: od 1.1.1998 – 31.10.1998 PhDr. Anton HRNKO, CSc.

1999 – Pamiatkový ústav generálna riaditeľka: od 4.11 1998 PhDr. Katarína KOSOVÁ

1.4.2002 – Pamiatkový úrad Slovenskej republiky generálna riaditeľka PhDr. Katarína Kosová

Zdroj: Pamaiatkový úrad | www.pamiatky.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Dejiny Pamiatkového ústavu 1853 – 1950

Krajinou, z ktorej vyšiel priamy podnet k prvým pamiatkárskym akciám u nás, bolo Bavorsko, a to cez pamiatkovú starostlivosť Rakúskej ríši, kde bola pamiatkovým orgánom C.k. centrálna komisia (Kaiserliche und konigliche Central – Commision zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale). Táto komisia bola zriadená cisárskym nariadením z 31.decembra 1850. V roku 1853 začala komisia svoju činnosť aj na Slovenskom území. Mala sedem členov konzervátorov a 5 členov korešpondentov, medzi nich patrili gróf Ján Keglevich, Arnold Stummer, Ipolyi Arnold, Ignác Fabry, Maximilian Siemanowsky a korešpondenti gróf Anton Balassa, A.Zipser. Napriek tomu, že C.k. centrálna komisia sa hlásila svojim názvom k architektonickým pamiatkam, jej zorné pole od začiatku obsahovalo temer celý dnešný register pamiatok.