VZNIK A VÝVOJ ÚSTAVU

1951 – Pamiatkový ústav bol založený k 1.1.1951 a premenovaný na Slovenský pamiatkový ústav v novembri toho istého roku.

riaditeľ: Dr.Ing.arch.Jozef ŠEBEK (z Prahy), od 1.12.1954 Július ŠVEDA

1958 – Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody – SÚPSOP

riaditeľ: od 1.3. 1959 Ing.arch.Ján HRAŠKO, od 1.3.1966 Ing.arch.Ján

LICHNER, od 1.11. 1977 Ing. Michal JURKA

1960 – Boli zriadené Krajské strediská štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody KSŠPSOP, ktoré organizačne podliehali KNV

1968 – Bol zriadený Mestský ústav ochrany pamiatok – MUOP, ktorý organizačne podliehal magistrátu

1969 – Krajské strediská ŠPSOP boli delimitované pod SÚPSOP

1970 – vznikli okresné pamiatkové správy – OPS podliehali pod ONV

1975 – bola delimitovaná projekčná činnosť zo SÚPSOPu do ústavu pre Vývoj a projektovanie stavieb kultúry a obnovu pamiatok – neskoršie Projektový ústav kultúry

1976 – bola delimitovaná reštaurátorská činnosti zo SÚPSOPu do Ústredia umeleckých remesiel

1978 – Krajské strediská ŠPSOP boli delimitované späť pod KNV

1981 – zo SÚPSOP u bol vytvorený stredný článok riadenia Ústredie štátnej pamiatkovej starostlivosti- ÚŠPS a tri podriadené organizácie:

1981 – Ústredie štátnej pamiatkovej starostlivosti – ÚŠPS

riaditeľ Ing.Michal JURKA

1981 – Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti – ŠÚPS

riaditelia

od 1.7. 1981 Ján KANTÁR, CSc,

od 6.6.1985 PhDr. Peter MARÁKY,

od 1.2.1987 Ing. arch. Peter BRTKO,

od 1.7.1990 Ing. arch. Ivan GOJDIČ,

1981 – Štátne reštaurátorské ateliéry – ŠRA s oblastnými ateliérmi v mestách: Bratislava, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Košice a Levoča.

1981 – Projektový ústav kultúry – PUK

1981 – Úsek ochrany prírody bol delimitovaný zo SUPSOPu a správ CHKO do novovytvoreného Ústredia ochrany prírody Liptovský Mikuláš

1984 – Krajské strediská ŠPSOP boli premenované na Krajské ústavy ŠPSOP

1984 – OPS boli delimitované pod Krajské ústavy ŠPSOP ako okresné strediská

1986 – Bol zrušený stredný článok riadenia Ústredie štátnej pamiatkovej starostlivosti

1991 -Ochrana prírody bola podriadená Slovenskej komisii pre životné prostredie v Bratislave

1991 – Krajské ústavy ŠPSOP boli premenované na Ústavy pamiatkovej starostlivosti a podriadené Ministerstvu kultúry SR

1991 – ŠÚPS bol premenovaný na Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti – SÚPS

1992 – Ústavy ŠPS boli delimitované pod SÚPS

1994 – SÚPS a ŠRA boli opäť zlúčené pod pôvodnú značku Pamiatkový ústav

riaditeľ od 1.1.1994 PhDr. Katarína KOSOVÁ,

od 15.8.1995 Ing. arch. Ivan GOJDIČ

1996 – Z Pamiatkového ústavu bolo vytvorené Národné pamiatkové a krajinné centrum z tromi podriadenými zložkami,

generálny riaditeľ: od 1.7.1996 Ing. arch. Štefan MINÁRIK, CSc.

generál. riaditeľ: od 1.1.1998 – 31.10.1998 PhDr. Anton HRNKO, CSc.

1999 – Pamiatkový ústav generálna riaditeľka: od 4.11 1998 PhDr. Katarína KOSOVÁ

1.4.2002 – Pamiatkový úrad Slovenskej republiky generálna riaditeľka PhDr. Katarína Kosová

Zdroj: Pamaiatkový úrad | www.pamiatky.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku 1990 – 1999

S prihliadnutím na zmeny spoločensko -politicko-ekonomických podmienok, pripravili sa 2 varianty novely zákona o pamiatkovej starostlivosti. Novým riaditeľom ústavu bol od 1.VII.1990 menovaný Ing. arch. Ivan Gojdič. Vychádza slovník unifikovaných názvov hnuteľných kultúrnych pamiatok zapísaných v štátnom zozname a vypracováva sa “Automatizovaný register hnuteľných kultúrnych pamiatok /1991/.

Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku 1981 – 1989

Dochádza k zmene názvu ústavu na Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti, vydáva sa nový štatút, ktorý ho kvalifikuje na odbornú organizáciu pre teóriu, metodiku a informácie o pamiatkovej starostlivosti a inžinierske pracovisko. Uznesením vlády SSR č.326/1980 boli v r. 1981 založené Štátne reštaurátorské ateliéry, delimitáciou reštaurátorskej činnosti z Ústredia umeleckých remesiel a Chemicko-fyzikálneho laboratória odčleneného z ústavu.

Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku 1971 – 1981

Nedostatky zistené previerkou Výboru ľudovej kontroly /1971 / sa dotýkali oblasti kompetencie a organizačnej štruktúry ústavu, vedenia štátnych zoznamov . Intenzívne sa začalo pracovať na slovenskom pamiatkovom zákone. Ústav vypracováva program obnovy kultúrnych pamiatok podľa jednotlivých druhov s harmonogramom prác a finančnými nákladmi.

Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku 1951 – 1959

Pamiatkový ústav sa stal štátnym vedeckým a výskumným pracoviskom v odbore ochrany kultúrnych a prírodných pamiatok. Autormi spomínaného výnosu boli pracovníci pamiatkového oddelenia Povereníctva dr.Vladimír Wagner a dr.Alžbeta Guntherová-Mayerová. Napriek niektorým nepresnostiam bol hodnotným dokumentom, ktorý obsahoval vymedzenie poslania a náplne práce, ako aj organizačný poriadok.