Pamiatkový úrad si pripomína 60 rokov existencie

Ilustračné foto (momentos360.com)

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky si pripomína 60 rokov svojej existencie. Pri tejto príležitosti sa odborníci na ochranu kultúrneho dedičstva z krajín Visegrádskej štvorky a z Rakúska stretli 1. decembra 2011 na konferencii. Konferencia sa konala v kultúrnej pamiatke v kaštieli v Tomášove (okres Senec) a zúčastnili sa na nej i minister kultúry SR Daniel Krajcer. Agentúru SITA o tom informoval sekretariát generálnej riaditeľky Pamiatkového úradu SR Kataríny Kosovej.

Hosťami odborného podujatia boli zástupcovia pamiatkových organizácií z Rakúskej, Českej, Maďarskej a Poľskej republiky. O ochrane pamiatok a práci Pamiatkového úradu SR diskutovali aj predstavitelia kultúrnych, vedeckých a odborných inštitúcií z celého Slovenska, s ktorými Pamiatkový úrad SR vo svojej činnosti spolupracuje.

Pamiatkový ústav bol založený k 1. januáru 1951 a premenovaný na Slovenský pamiatkový ústav v novembri toho istého roku, od roku 2002 Pamiatkový úrad SR. Zriaďovateľom ústavu je ministerstvo kultúry. Riadi a kontroluje úlohy krajských pamiatkových úradov pri ochrane pamiatkového fondu. Úrad podľa zákona medzi iným vedie archív v oblasti ochrany pamiatok, vedie Ústredný zoznam pamiatkového fondu, zabezpečuje výskumné a reštaurátorské práce na ohrozených kultúrnych pamiatkach, či spolupracuje s občianskymi združeniami a nadáciami zriadenými na záchranu pamiatok. Pamiatkový úrad rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam krajských pamiatkových úradov. Viac o jeho práci aj o národných kultúrnych pamiatkach možno nájsť na webstránke – http://www.pamiatky.sk.  

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…