Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku 1981 – 1989

Dochádza k zmene názvu ústavu na Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti, vydáva sa nový štatút, ktorý ho kvalifikuje na odbornú organizáciu pre teóriu, metodiku a informácie o pamiatkovej starostlivosti a inžinierske pracovisko. Uznesením vlády SSR č.326/1980 boli v r. 1981 založené Štátne reštaurátorské ateliéry, delimitáciou reštaurátorskej činnosti z Ústredia umeleckých remesiel a Chemicko-fyzikálneho laboratória odčleneného z ústavu.Funkciou riaditeľa pamiatkového ústavu poverili prom. hist. Jána Kantára, CSc. ( od 1.VII.1981 do 5.V.1985).

Ústav organizuje ďalšie medzinárodné kolokvium na tému “Ochrana stredovekých pamiatok v stredoslovenskom kraji ” /konalo sa na Táloch /. Na ústave vzniká aj archeologické pracovisko.

Pri príležitosti 30 výročia založenia ústavu vychádza Jubilejný zborník. Rozpracováva sa problematika automatizovaného informačného systému o pamiatkovej starostlivosti ako subsystému automatizovaného systému riadenia rezortu MK SR.

Práca ústavu sa sústreďuje na úlohu budovania ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok. Prehlbuje sa metodika a technika evidencie kultúrnych pamiatok a koncepcia starostlivosti o hnuteľné pamiatky, archeologické lokality, vypracováva sa návrh na vyhlásenie Košíc za MPR. Koná sa IV. kolokvium pamiatkovej starostlivosti na Slovensku so zameraním na pamiatky západoslovenského kraja. V roku 1983 sa vykonáva previerka starostlivosti o národné kultúrne pamiatky a štyri vybrané MPR. Dokumentácia pamiatok sa premiestňuje do Košíc v dôsledku premiestnenia ústavu do provizórnych budov na Radvanskú ulicu. Vykonáva sa výber technických pamiatok na zápis do štátneho zoznamu. V roku 1984 sa integrujú Okresné pamiatkové správy do Krajských stredísk ŠPSOP.

V roku 1985 sa vydáva nový štatút ústavu ako pracoviska teórie a metodiky pamiatkovej starostlivosti, investorsko-investičná činnosť sa čiastočne delimituje z ústavu. 6.VI.1985 sa riaditeľom ústavu stáva PhDr. Peter Maráky. Vychádza Monumentorum tutela k 35.výročiu vzniku ústavu. Vypracováva sa koncepcia starostlivosti o archeologické pamiatky, a historické urbanistické súbory. V roku 1986 sa ruší Ústredie štátnej pamiatkovej starostlivosti k 1.VI.1986, jeho likvidácia prebieha do 31.I.1987. 1.II.1987 preberá funkciu riaditeľa Ing. arch. Peter Brtko, organizácia dostáva opätovne nový štatút, organizačné zmeny smerujú ku konkrétnejšej starostlivosti o pamiatky, vedecko-výskumné zameranie ustupuje. Ústav tvorili dva úseky, ktoré sa delili na dva odbory. Vláda schválila vypracovanú “Koncepciu rozvoja štátnej pamiatkovej starostlivosti do r. 2000.

Od 1.1. 1988 nadobúda platnosť zákon SNR č.27/87 Zb. O štátnej pamiatkovej starostlivosti, vypracovávajú sa zásady pamiatkovej inšpekcie. Za MPR sú vyhlásené Trenčín, Trnava a Žilina. Do úseku pamiatkovej starostlivosti o MPR a NKP bol zaradený odbor Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok. Vypracovávajú sa zásady spolupráce organizácií štátnej pamiatkovej starostlivosti , koná sa kolokvium “Metodika regenerácií historických jadier miest /Žilina/. V roku 1989 sa vykonáva previerka stavebno-technického stavu kaštieľov Západoslovenského kraja, v archíve je spracovaná agenda Vládneho komisariátu. Vykonáva sa previerka počítačových výstupov automatizovaného systému informácií pamiatkovej starostlivosti.

Seriál: Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku (5 zo 7)
Nabudúce: Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku 1990 – 1999

Zdroj: www.pamiatky.sk | Mgr. Magdaléna Brázdilová

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku 1971 – 1981

Nedostatky zistené previerkou Výboru ľudovej kontroly /1971 / sa dotýkali oblasti kompetencie a organizačnej štruktúry ústavu, vedenia štátnych zoznamov . Intenzívne sa začalo pracovať na slovenskom pamiatkovom zákone. Ústav vypracováva program obnovy kultúrnych pamiatok podľa jednotlivých druhov s harmonogramom prác a finančnými nákladmi.

Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku 1990 – 1999

S prihliadnutím na zmeny spoločensko -politicko-ekonomických podmienok, pripravili sa 2 varianty novely zákona o pamiatkovej starostlivosti. Novým riaditeľom ústavu bol od 1.VII.1990 menovaný Ing. arch. Ivan Gojdič. Vychádza slovník unifikovaných názvov hnuteľných kultúrnych pamiatok zapísaných v štátnom zozname a vypracováva sa “Automatizovaný register hnuteľných kultúrnych pamiatok /1991/.

VZNIK A VÝVOJ ÚSTAVU

1951 – Pamiatkový ústav bol založený k 1.1.1951 a premenovaný na Slovenský pamiatkový ústav v novembri toho istého roku.

riaditeľ: Dr.Ing.arch.Jozef ŠEBEK (z Prahy), od 1.12.1954 Július ŠVEDA

Vendelín Jankovič – historik

Vendelín Jankovič (1915-1997)
Rozsiahle celoživotné dielo z oblasti slovenskej histórie a kultúry, radí V.Jankoviča k najvýznamnejším osobnostiam zakladateľskej generácie pracovníkov pamiatkovej starostlivosti na Slovensku.