Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku 1971 – 1981

Nedostatky zistené previerkou Výboru ľudovej kontroly /1971 / sa dotýkali oblasti kompetencie a organizačnej štruktúry ústavu, vedenia štátnych zoznamov . Intenzívne sa začalo pracovať na slovenskom pamiatkovom zákone. Ústav vypracováva program obnovy kultúrnych pamiatok podľa jednotlivých druhov s harmonogramom prác a finančnými nákladmi.Vykonala sa kategorizácia celého pamiatkového fondu / 1971-1973 /. Pri príležitosti 20 ročnej existencie ústavu sa realizuje výstava “Chránime “. Prebieha i kolokvium ICOMOS-u venované záchrane ľudovej architektúry a dedinských súborov.

V r. 1972 sa koná “Celonárodný aktív pamiatkovej starostlivosti Slovenska a Čiech “. Rozhoduje sa o novom modeli slovenskej pamiatkovej starostlivosti. V r.1973 sa vydáva dočasný štatút ústavu, ktorý definuje jeho poslanie ako ústrednej organizácie štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody. Pribúda odbor projektovania, začalo sa s podrobným súpisom historických pamiatok na Slovensku /trval do r. 1976 /. V.Jankovič a V.Dangl spracovávajú teoretickú štúdiu o národno-historických pamiatkach, pokúša sa prepracovať zásady starostlivosti o tento druh pamiatok. V roku 1974 sú pripravené návrhy na vyhlásenie rezervácií ľudovej architektúry / Vlkolinec, Čičmany, Ždiar a Špania Dolina /, pozornosť sa sústreďuje na pamiatky SNP /30.výročie povstania/. Na základe vykonaných výskumov realizovaných ústavom, dochádza k demontáži pamiatok zo zátopovej oblasti Liptovská Mara, Liptovská Sielnica a Parížovce /. V roku 1975 bol vydaný Súpis pamiatok oslobodenia. V apríli sa odčleňuje z ústavu projekčná zložka do novoutvoreného Ústavu pre vývoj a projektovanie stavieb kultúry a obnovu pamiatok v Bratislave / neskôr Projektový ústav kultúry/. Ústav vypracováva podklady pre vyhlásenie pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry v Podbieli a budov Kysuckého skanzenu vo Vychylovke.

Na základe podkladov ústavu, Odbor múzeí a pamiatok Ministerstva kultúry SR vypracoval” Zásady ďalšieho rozvoja štátnej pamiatkovej starostlivosti” ako podklad pre uznesenie vlády č.126 z 12.V.1976 ” O koncepcii ďalšieho rozvoja štátnej pamiatkovej starostlivosti v SSR”. Požaduje sa vytvorenie “Ústredia štátnej pamiatkovej starostlivosti”, vznik “Štátnych reštaurátorských ateliérov” a rozšírenie “Projektového ústavu kultúry”. 1.IX.1976 sa delimituje reštaurátorská zložka ústavu do Ústredia umeleckých remesiel. 15.XI.1976 prevzal funkciu riaditeľa Ing.Michal Jurka /do 30. VI.1981/. V roku 1977 poverovacou listinou MK SSR č. MK 9178/77 org.práv. z 20.12.1977 bol Pamiatkový ústav poverený funkciou “Odborového informačného strediska ” a informačnou gesciou pre odbor pamiatkovej starostlivosti.

V rokoch 1977-1979 sa vypracovávajú inventárne zoznamy hnuteľných pamiatok na Slovensku, vykonal sa súpis, vyhodnotenie ,založenie evidencie a návrh plánu reštaurovania výtvarných pamiatok. V roku 1978 sa vydáva nový štatút ústavu / už piaty / s platnosťou od 1.I.1978. Dochádza k zmene štruktúry, ústav sa stáva Ústrednou odbornou organizáciou pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody a vedecko-výskumné, metodické, inžinierske a koordinačné pracovisko. Krajské strediská sa dostávajú opäť pod riadenie KNV. Uznesením vlády SSR č.88/1978, má sa venovať zvýšená pozornosť štyrom Mestským pamiatkovým rezerváciám /Banská Štiavnica, Bardejov, Levoča, Kremnica /. Na ústave sú menovaní garanti obnovy pamiatkových objektov v týchto MPR. Vypracovala sa tiež koncepcia a metodika pre systémy evidencie a dokumentácie pamiatok /S.Kovačevičová/.

V roku 1979 bola založené stále pracovné skupiny (13 skupín) socialistických krajín pre obnovu historických a kultúrnych pamiatok a muzeálnych hodnôt. SR sa stala gestorom siedmej pracovnej skupiny – Metódy a techniky evidencie a dokumentácie kultúrnych pamiatok. Riešiteľom tejto úlohy bol Slovenský pamiatkový ústav, ktorý v rámci gescie tejto skupiny zorganizoval ešte v roku 1979 v Starej Lesnej I. medzinárodné kolokvium na Slovensku s témou “Pamiatková starostlivosť v SSR so zameraním na mestské pamiatkové rezervácie východoslovenského kraja. V roku 1980 ústav pripravuje podklady na vyhlásenie Nitry za mestskú pamiatkovú rezerváciu. V tomto roku sa koná II. kolokvium na tému pamiatková starostlivosť v SSR so zameraním na ochranu ľudovej architektúry / v Martine /. Uznesením vlády SSR č.320/1980 vzniká “Ústredie štátnej pamiatkovej starostlivosti” (trvanie do 31.12.1986).

Seriál: Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku (4 zo 7)
Nabudúce: Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku 1981 – 1989

Zdroj: www.pamiatky.sk | Mgr. Magdaléna Brázdilová

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku 1981 – 1989

Dochádza k zmene názvu ústavu na Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti, vydáva sa nový štatút, ktorý ho kvalifikuje na odbornú organizáciu pre teóriu, metodiku a informácie o pamiatkovej starostlivosti a inžinierske pracovisko. Uznesením vlády SSR č.326/1980 boli v r. 1981 založené Štátne reštaurátorské ateliéry, delimitáciou reštaurátorskej činnosti z Ústredia umeleckých remesiel a Chemicko-fyzikálneho laboratória odčleneného z ústavu.

VZNIK A VÝVOJ ÚSTAVU

1951 – Pamiatkový ústav bol založený k 1.1.1951 a premenovaný na Slovenský pamiatkový ústav v novembri toho istého roku.

riaditeľ: Dr.Ing.arch.Jozef ŠEBEK (z Prahy), od 1.12.1954 Július ŠVEDA

Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku 1990 – 1999

S prihliadnutím na zmeny spoločensko -politicko-ekonomických podmienok, pripravili sa 2 varianty novely zákona o pamiatkovej starostlivosti. Novým riaditeľom ústavu bol od 1.VII.1990 menovaný Ing. arch. Ivan Gojdič. Vychádza slovník unifikovaných názvov hnuteľných kultúrnych pamiatok zapísaných v štátnom zozname a vypracováva sa “Automatizovaný register hnuteľných kultúrnych pamiatok /1991/.

Vendelín Jankovič – historik

Vendelín Jankovič (1915-1997)
Rozsiahle celoživotné dielo z oblasti slovenskej histórie a kultúry, radí V.Jankoviča k najvýznamnejším osobnostiam zakladateľskej generácie pracovníkov pamiatkovej starostlivosti na Slovensku.