Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 1

Predkladacia správa
Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu. (Číslo materiálu: 3336/2004-001, Rezort: MH SR, Predkladateľ minister hospodárstva, Podnet iniciatívny materiál)
Kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR identifikovať a analyzovať tieto problémy.

S týmto cieľom bola zriadená zo zástupcov Ministerstva kultúry SR, Pamiatkového úradu SR, Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva financií SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, VÚC Bratislava, zástupcu občianskeho združenia a Ministerstva hospodárstva SR medzirezortná komisia, ktorá sa zišla a prerokovala predmetnú problematiku 28. júla 2004. Materiál bol zaslaný do medzirezortného pripomienkového konania s termínom 15. 9. 2004. Na základe doručených pripomienok nasledovali ďalšie zasadnutie medzirezortnej komisie 28. septembra 2004 a 1. decembra 2004

Výstupy z rokovaní medzirezortnej komisie a stanoviská dotknutých subjektov – mestských úradov, podnikateľov, profesijných združení, odborníkov z akademickej oblasti, boli zapracované do analýzy.

Prvá časť analýzy sa stručne venuje súčasnému stavu ochrany kultúrnych pamiatok na Slovensku, príslušným zákonom, postaveniu a úlohe Ministerstva kultúry SR a Pamiatkového úradu SR. Druhá časť je zameraná na skúsenosti z uplatňovania zákona č. 49/2002 Z. z. v praxi, na subjektívne a objektívne príčiny problémov. Nasleduje časť, v ktorej sú navrhnuté postupy na riešenie problémov a záverečné zhrnutie celej problematiky.

Predkladaný materiál má za cieľ navrhnúť východiská, ktoré budú smerovať k odstráneniu niektorých problémov, ktoré vznikli v praxi a k zosúladeniu postupov pri využívaní zákonov jednotlivými subjektmi. Poznatky budú zapracované do pripravovanej Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v SR, ktorá bude predložená na rokovanie vlády SR v 1. polovici roku 2005.

Predložená analýza nemá priamy finančný, ekonomický, environmentálny vplyv, ani vplyv na zamestnanosť.

Pripomienkové konanie do 5. 1. 2005 na adrese: http://www.economy.gov.sk/pk/popis.php?id=252, eMail: machurkova@economy.gov.sk

– Zdroj: Ministerstvo Hospodárstva SR

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Analýza: Pamiatky a podnikanie

ANALÝZA VPLYVOV LEGISLATÍVY Z OBLASTI KULTÚRNYCH PAMIATOK NA ROZVOJ PODNIKATEĽKSÉHO PROSTREDIA A CESTOVNÉHO RUCHU
Vláda SR na svojej 131. schôdzi, 10. mája 2005, prerokovala a s pripomienkami schválila Analýzu vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľksého prostredia a cestovného ruchu.
Kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku.

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.