Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj…

Materiál predložený na medzirezortné pripomienkové konanie Ministerstvom hospodárstva SR, číslo 2299-2004-001, dňa 30.08.2004 možnosť pripomienkovať do 15.09.2004 na eMail: machurkova@economy.gov.sk.

Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu Predkladacia správa
Kultúrne a historické pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácii pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR identifikovať a analyzovať tieto problémy.

S týmto cieľom bola zriadená zo zástupcov Ministerstva kultúry SR, Pamiatkového úradu SR, Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva financií SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, VÚC Bratislava a Ministerstva hospodárstva SR medzirezortná komisia, ktorá sa zišla a prerokovala predmetnú problematiku 28. júla 2004.

Výstupy z rokovania medzirezortnej komisie a stanoviská dotknutých subjektov – mestských úradov, podnikateľov, profesijných združení, odborníkov z akademickej oblasti, boli zapracované do analýzy.

Prvá časť analýzy sa stručne venuje súčasnému stavu ochrany kultúrnych pamiatok na Slovensku, príslušným zákonom, postaveniu a úlohe Ministerstva kultúry SR a Pamiatkového úradu SR. Druhá časť je zameraná na skúsenosti z uplatňovania zákona č. 49/2002 Z. z. v praxi, na subjektívne a objektívne príčiny problémov. Nasleduje časť, v ktorej sú navrhnuté postupy na riešenie problémov a záverečné zhrnutie celej problematiky.

Predkladaný materiál má za cieľ navrhnúť východiská, ktoré budú smerovať k odstráneniu niektorých problémov, ktoré vznikli v praxi a k zosúladeniu postupov pri využívaní zákonov jednotlivými subjektmi. Poznatky budú zapracované do pripravovanej Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v SR, ktorá bude predložená na rokovanie vlády SR koncom t. r.

Predložená analýza nemá priamy finančný, ekonomický, enviromentálny vplyv, ani vplyv na zamestnanosť.

Viac informácií: http://www.economy.gov.sk/pk/popis.php?id=235

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Analýza: Pamiatky a podnikanie

ANALÝZA VPLYVOV LEGISLATÍVY Z OBLASTI KULTÚRNYCH PAMIATOK NA ROZVOJ PODNIKATEĽKSÉHO PROSTREDIA A CESTOVNÉHO RUCHU
Vláda SR na svojej 131. schôdzi, 10. mája 2005, prerokovala a s pripomienkami schválila Analýzu vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľksého prostredia a cestovného ruchu.
Kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku.

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.